1991'den Bugüne

TBMM.DEKİ KANUN TASARISI

       T.C. BAŞBAKANLIK

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

 Sayı    : B.02.0.KKG.0.10/101-558 J28"1JJ,                                            *U /«9 /2012 

Konu : Kanun Tasarısı

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

   HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

                                 DAİR KANUN TASARISI

  MADDE 1- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"k) Hayvan bakımevi: Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan, işletilen veya yönetilen, sahipsiz hayvanların rehabilite edildiği ve sahiplenilinceye kadar bakıldığı tesisi,"

"o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

p) Sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkı: Hayvan bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve hayatlarını etolojik ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürdükleri, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve/veya işletilen sahipsiz ve sokak hayvanı bakımevlerini,"

 MADDE 2- 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İl ve ilçe merkezlerinde ev ve süs hayvanını sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan ve hayvan sağlığına ve çevreye verebileceği zararları önleyici gerekli bütün tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu konularda ev ve süs hayvanı sahipleri gerekli eğitimi alır."

"Meskende barındırılabilecek ev ve süs hayvanı tür ve sayısı, barındırılacak hayvanların etolojik ihtiyaçları, mekânsal şartlar ile çevre ve insan sağlığı gözönünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 3- 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır."

"Sahipsiz hayvanları kısırlaştırma hizmeti, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kısırlaştırma hizmetleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonu ve denetiminde yürütülür. Kısırlaştırma hizmeti ile ilgili usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Mahalli idareler sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları hayvan bakımevlerine götürmekle yükümlüdür. Bu hayvanların öncelikle hayvan bakımevlerinde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kaydedilen, rehabilite edilen, kısırlaştırılan ve aşılanan sokak hayvanlarına sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde bakılır. Bakımevi kapasitesi mevcut hayvan sayısını karşılayamadığında, hayvan bakımevinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanlar, sahiplendirilinceye kadar doğal hayat parklarında barındırılır. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanların,bu amaçla bedelsiz olarak tahsisine Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Hayvan bakımevi ve doğal hayat parkı izinleri Bakanlık tarafından verilir."

      MADDE 4- 5199 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel çalışmalar, etik kurullarınca düzenlenen eğitim programlarına katılarak deney hayvanı kullanım sertifikası alan araştırmacılar tarafından yapılır."

        MADDE 5- 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (g) bentleri ile (j) bendinde yer alan ", işkence yapmak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"a) Hayvanlara işkence yapmak, psikolojik acı çektirmek, hayvanları dövmek, aç ve susuz bırakmak, sokağa terk etmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak."

"1) Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bunlar gibi tehlikeli köpek ırklarını ve melezlerini üretmek, sahiplenmek, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.

m) Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak.

n) Ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanları satmak.

0) Hayvanlara işkence yaparak ölümüne sebebiyet vermek."

 MADDE 6-5199 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15- Her ilde il hayvanları koruma kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, hayvanların korunması ve buna ilişkin mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.

Bu toplantılara;

a)  Büyükşehir belediyesi olan illerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısı, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları veya yardımcısı, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanı veya yardımcısı,

b)  İl özel idare genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısı,

c)  İl çevre ve şehircilik müdürü,

d)  Bakanlığın ildeki şube müdürü,

e)  İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,

f)   Halk sağlığı müdürü,

g)  İl milli eğitim müdürü,

h)  İl müftüsü,

ı) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

j) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

k) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik tarafından seçilecek en çok iki temsilci,

1)    İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci, katılır.

Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir.

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını Bakanlığın ildeki şube müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşlerini

 

Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş varsa il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

 MADDE 7- 5199 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görev ve mali destek

MADDE 19- Sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları ve hastanelerin kurulması; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından, diğer yerlerde ise mahalli idareler tarafından gerçekleştirilir. Büyükşehir belediyeleri dışındaki mahalli idarelerden Bakanlık tarafından uygun görülenlere mali destek sağlanır."

 MADDE 8-5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "MADDE 22- Hayvanat bahçeleri Bakanlık, mahalli idareler ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Hayvanat bahçeleri hayvanların doğal hayat ortamına en uygun şekilde tanzim edilir. Bakanlık tarafından yapılacak hayvanat bahçeleri için 6831 sayılı Kanuna tabi alanlar bedelsiz olarak tahsis edilebilir.

Hayvanat bahçelerinin kuruluşu, denetimi ile çalışma esas ve usulleri Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

 MADDE 9- 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı "Cezalar" şeklinde, birinci fıkrasının (b) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına seksen Türk Lirası; yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına seksen Türk Lirası ve sekizinci fıkrasına göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uymayanlara üçyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir."

"k) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yasaklara uymayanlara hayvan başına yediyüzelli Türk Lirası; (b), (d), (e), (f), (h), (ı), (k), (m) ve (n) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası; (j) bendine aykırı davrananlara bir yıla kadar, (1) ve (o) bentlerine aykırı davrananlara iki yıla kadar hapis cezası verilir. 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ihlalinde kesilmiş hayvanlara, (1) bendinin ihlalinde tehlikeli köpeklere el konulur."

"5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, yerel hayvan koruma görevlisi, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.

Bu Kanun uyarınca verilen idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir."

            MADDE 10- 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

         MADDE 11-5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi • uyarınca tehlikeli köpek sahiplenenlerin dışında; tehlikeli köpek bulunduranlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde köpeklerini bakımevlerine teslim etmek, bakımevleri de bu hayvanları öncelikle almak zorundadır."

 MADDE 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

GENEL GEREKÇE

 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulanmasında bugüne kadar karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla söz konusu Kanunda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.

 Bu kapsamda hazırlanan Tasarı ile; hayvanlara tecavüz edilmesi, tehlikeli köpek ırklarının sahiplenilmesi ve hayvanlara işkence yapılarak ölümüne sebebiyet verilmesi gibi hayvan hakları ihlalleri, caydırıcı olması amacıyla kabahat kapsamından çıkarılmış, bu ihlal durumlarında uygulanmak üzere adli cezalar öngörülmüş ve diğer idari para cezalarının miktarı artırılmıştır.

 Ayrıca Tasarıda; sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanların satışının engellenmesi ve meskenlerde hayvan barındırılması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 MADDE 1- Madde ile, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle uyumlu olacak şekilde 5199 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (o) bendinde yer alan Bakanlık tanımı değiştirilmiştir.

Sahipsiz hayvanlar, mahalli idareler tarafından rehabilite edilerek kısırlaştırılıp, aşılanıp işaretlenseler de tekrar alındıkları ortama bırakıldıkları için sokakta oldukları süre içinde trafik kazası, açlık, susuzluk, hastalık, darp ve bunlar gibi olaylara maruz kalıp yaralanmakta veya ölmektedirler. Ayrıca rehabilite edilip sokağa bırakılan hayvanların her yıl tekrar yakalanıp aşılarının yapılması da uygulamada zorluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple, bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar, oluşturulacak olan sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkında bakılması için düzenleme yapılmıştır.

 MADDE 2- Madde ile, kırsal alanda ev ve süs hayvanı sahiplenecek kişilerin eğitim alması uygulamada zorluklara sebep olacağından, 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "il ve ilçe merkezlerinde" ibaresi ilave edilmiştir.

639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle uyumlu olacak şekilde 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Meskende ev ve süs hayvanı bakımı ile ilgili sıkıntıların giderilmesi amacıyla bu hususta Bakanlık tarafından düzenleme yapılabilmesi için yetki alınmıştır.

 MADDE 3- Madde ile, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu yürürlükten kaldırılmış, yerine 13/6/2010 tarihinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu yürürlüğe konulmuş olduğundan 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Sokak hayvanlarının kontrolü konusuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda da kısmen yer verilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilçelerde de müdürlüklerinin bulunması sebepleriyle, 5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine sokak hayvanlarının kısırlaştırılması hususunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmesine dair hüküm ilave edilmiştir.

       Sahipsiz hayvanlar, hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz), insanlar için son derece tehlikeli olabilecek hastalık etkenlerini taşıyabilmektedirler.

       Sahipsiz hayvanlar, yerel yönetimler tarafından rehabilite edilerek, kısırlaştırılıp, aşılanıp işaretlenseler de tekrar alındıkları ortama bırakıldıkları için; sokakta oldukları süre içinde trafik kazası, açlık, susuzluk, hastalık, darp ve benzeri olaylara maruz kalıp yaralanmakta veya ölmektedirler. Ayrıca rehabilite edilip sokağa bırakılan hayvanların her yıl tekrar yakalanıp kuduz aşılarının yapılması da uygulamada zorluklara sebep olmaktadır.

       Sahipsiz köpekler, sürü olarak yaşama eğiliminde olan hayvanlar olduklarından sürü psikolojisi ile hareket etmekte ve insanlara ve hayvanlara saldırabilmektedirler.

       Sahipsiz hayvanlar, gürültü ve dışkıları ile çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Yukarıda anılan sebeplere binaen, sahipsiz hayvanların hayvan bakımevlerinde

yaşamlarını sürdürmeleri öngörülmektedir. Diğer taraftan, belediyelerin açtıkları hayvan bakımevlerinin kapasiteleri yeterli gelmemekte olup bakımevi kapasitesi mevcut hayvan

 

sayısını karşılayamadığından; hayvan bakımevinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların, oluşturulacak sahipsiz hayvanlar doğal hayat parklarında sahiplendirilinceye kadar barındırılmasına dair düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları için arazi tahsisinin mümkün olabilmesi amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Deney hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa Birliği direktifi ile ülkemiz mevzuatı tam uyumlu bulunmaktadır. Ayrıca deney hayvanı ile çalışma yapacak kişilere verilecek eğitim programı da yine Avrupa Birliği eğitim programlarından alınmıştır.

Düzenleme ile; etik kurullarınca düzenlenen deney hayvanları eğitim sertifika programına katılarak sertifika alan araştırmacıların deney hayvanları ile yapılacak çalışmalara katılabilmesi öngörülmüştür. Sertifika programlarında eğitim; deney hayvanları anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, biyokimyası, tutuş teknikleri, ilaç verme, enjeksiyon, kan örneği alma, anestezi, ötenazi gibi birçok dersin teorik ve uygulamalı olarak ve en az yüksek lisans diplomasına sahip (tıp, veteriner, biyoloji) deneyimli ve eğitim sertifikalı kişiler tarafından verilmesi şeklinde yürütülecektir.

Deney hayvanı kullanıcı kuruluşlarında oluşturulan hayvan deneyleri yerel etik kurullarında, veteriner hekimler üye olarak bulunmakta ve proje onaylarında söz sahibi olmaktadırlar. Veteriner hekimler aynı zamanda deney ünitesinde barındırılan hayvanların sağlığından, üretilmesinden ve bakımından sorumlu bulunmaktadırlar. Deney hayvanları ile ilgili çalışmalar veteriner hekimler dışında çeşitli meslek gruplarından araştırmacılar tarafından da yapıldığından, söz konusu çalışmaların bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılması amacıyla düzenleme yapılmıştır.

 MADDE 5- Ev ve süs hayvanı satan kişilerin eğitim alması ile ilgili husus 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da yer aldığından mükerrerliğin önlenmesi amacıyla ve ülkemizde özellikle kırsal kesimde hayvanların hediye edilmesi gelenek haline geldiğinden anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından tespit edilen tehlikeli köpek ırkları 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendine ilave edilmiştir.

Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak fiili yasak fiiller kapsamına alınmıştır.

Hayvanlara işkence yaparak ölümüne sebebiyet vermek yasak kapsamında açıkça zikredilmiştir.

 MADDE 6- 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerine uyum sağlanması ihtiyacı ve ayrıca vali ve belediye başkanlarının iş yoğunluğundan dolayı il hayvanları koruma kurulu toplantılarına katılım sağlanamadığından 5199 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

        MADDE 7- Madde ile, sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının korunması için hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları ve hastanelerin kurulması ve buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi hizmetlerinin büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından, diğer yerlerde ise mahalli idareler tarafından  gerçekleştirilmesi  öngörülmüştür.  Ayrıca,  büyükşehir belediyeleri

 


dışındaki mahalli idarelerden Bakanlık tarafından uygun görülenlere mali destek sağlanması imkânı tanınmıştır.

            MADDE 8- Madde ile hayvanat bahçelerinin Bakanlık tarafından da oluşturulabilmesi, ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında hayvanat bahçeleri için arazi tahsisinin mümkün olabilmesi amacıyla gerekli düzenlenme yapılmıştır.

 MADDE 9- Madde ile hayvanlara tecavüz eden, tehlikeli hayvanlara ilişkin yasaklara uymayan ve işkence yaparak hayvanların ölümüne sebebiyet veren kişilere caydırıcı olması amacıyla hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş olup, idari para cezaları da güncellenmiştir.

 MADDE 10- Madde ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda hayvanların ticaretine ilişkin hususlar düzenlendiğinden 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11-5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde belirtilen hayvanların üretilmesi, sahiplenilmesi, ülkemize girişi ve satışı yasaklandığından, mevcut hayvanların geçici hayvan bakımevlerine teslim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte, sahip oldukları tehlikeli köpeklerini Bakanlığın 22/4/2008 tarihli ve 126 sayılı talimatıyla tehlikeli köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması için verilen süre olan 22/7/2008 tarihine kadar kısırlaştırarak kayıt altına aldıranların mağdur edilmemeleri amacıyla bunlar kapsam dışında bırakılmıştır.

 MADDE 12- Yürürlük maddesidir.

 MADDE 13- Yürütme maddesidir.

cross