1991'den Bugüne

Tire Soruşturma Talebi

Sayı    :            00002                                                                                                                                      23.05.2014

Konu   : Soruşturma Talebi

 

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Tire Doğal Hayatı Ve Hayvanları Koruma Derneği olarak 12.09.2013 tarihinde verdiğimiz dilekçeye istinaden,

Belediye Başkanı olarak Tire barınağımızda yaptığınız büyük değişiklikler ve çalışmalardan dolayı sonsuz minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.  Fakat yakın zaman içerisinde Tire Hayvan Barınağımızda yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimize dayanarak,  Barınağımızdaki çalışmaların durulduğu sahipsiz canların ve barınak canlarının tedavileri ve kısırlaştırmalarının olmadığı acil müdahalelerde Belediyemizin veteriner işleri müdürlüğünün de müdahale etmediği görülmüştür.

Konu hakkında belediye veteriner hekimimiz Sayın Tuğrul ŞENAY defalarca bildirdiğimiz halde canların göz göre göre TEDAVİSİ YAPILMIYARAK ÖLÜMÜNE adeta izin vermektedir. Bilmekteyiz ki, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu   (12.05.2006) İkinci Bölüm, Geçici Bakım Evlerinde Aranacak Şartlarının 24.maddesinin cc fıkrasına göre, cc-Geçici Bakım Evleri’nde en az bir adet veteriner hekim ve her yüz hayvan için en az bir adet hayvan bakıcısının olması zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca Acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanlarının operasyonları gerçekleşmemektekısırlaştırma operasyonları da yapılamadığı için, Bu durum hem hayvan sağlığını hem kontrolsüz şekilde üremelerini hem de insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir.  Bilinmekte olan bir konu daha da, bir çift köpek den 5 yılda 67 bin yavru doğduğudur. Kontrolsüz şekilde üreyen bu canlar hem açlık ve susuzlukla mücadele etmekte hem de trafik kazaların da hem insan hayatını hem de kendi canlarını tehlikeye sokmaktadır. Barınağımıza gelen ve operasyonları yapılmayan canlar ise sahiplendirilmek için kilitli kafesler içerisin de aylarca müebbet hapis cezası çeken suçlular gibi ömürlerini geçirmektedir.

Barınağımızda bulunan sahipsiz canlar için kurulan rehabilitasyon merkezimizin sokak köpeklerinin müdahalesi rehabilitesi ve tedavileri için kurulduğu T.C Anayasasın da bulunan 5199 no lu yasada da belirtilmiş buna rağmen Barınağımızın içerisin de koyunlar ve çeşitli hayvanlar (veteriner hekime ait koyun ve tavuklar) da bakılmaktadır.  Veteriner hekim Tuğrul ŞENAY’ ın bu davranışı Rehabilitasyon merkezinde çalışmaların olmadığı aşılamaların olmadığının alenen ispatı olarak gösterilecek ve Tire belediyemizin de adına kara bir leke olacaktır.

Tire Belediye Başkanı sayın Tayfur Çiçek’in sokak canlarına ve sahipsiz canlara olan duyarlılığını bildiğimiz için konu hakkında acil müdahale edilmesini talep etmekteyiz. Aşılanmamış, kontrolsüz şekilde halk arasında hastalık taşıması hem sahipsiz canlarımız için bir tehlike hem Tire de yaşayan halkımız sağlığı için bir tehlike teşkil etmektedir. Bizler, Tire Belediye Başkanının sahipsiz canlar için yaptığı mücadeleyi tüm Türkiye’ye duyurma mücadele içerisinde iken,  Belediye veterinerinin canlara davranışları görev yapmamaları ayrıca tüm gün mesai saatinde görevini yapmayarak özel ofislerine çevirdikleri Veteriner Hekim odasında akvaryumda balık besleyerek tüm günlerini bunlarla harcamaları belediyemizin bu güzel oluşumuna da ayrıca gölge düşürmektedir.

Belediye Veteriner Hekimi sayın Tuğrul ŞENAY’a gerekli tahkikatların ve gerekli işlemlerin yapılması için gerekli soruşturmanın açılmasını; müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Okan OYTUN
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ekler: Ek_1    5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Belediyelerin Görevi
Ek_2    12.09.2013 Tarihindeki dilekçemiz
Ek_3    10.11.2013 – 10.01.2014 tarihleri arasında Tire Belediyesi Barınak Ve Rehabilitasyon Merkezinde çekilmiş fotoğraflar (1 Adet Cd)

Dağıtım: İzmir Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Orman Su İşleri Müdürlüğü, Tire Kaymakamlığı, Tire Toplum Sağlığı Merkezi, Tire İlçe Tarım Müdürlüğü, yerel ve ulusal basın.

EK_1

MADDE 7 (1) Belediyelerin görevleri

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,

b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,

c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,

d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,

e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle,

f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla,

g) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle,

ğ) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin engellenmesiyle,

h) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve 16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesiyle,

ı) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla,

i) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici bakımevlerine göndermek ya da sahiplendirmekle,

j) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere, Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle,

k) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmekle,

l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle,

m) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince el konulan hayvanların sahiplendirmesini ya da kontrol altına alınmasını sağlamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

Sorumlu veteriner hekimin görev ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;

a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından,

b) Görev yaptığı geçici bakımevinde, 3285 sayılı Kanuna tâbi ihbarı mecburî hastalık çıktığında durumu resmî makamlara haber vermekle ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla,

c) Bağlı bulunduğu bölgenin veteriner hekimleri odası tarafından hazırlanarak onaylanmış ve çalışmasına izin verildiğine dair belge ile çalışma saatlerini gösterir belgeyi geçici bakımevinde görülebilir bir yere asmakla görevli ve sorumludur.

 

EK_2

Sayı    :            00009                                                                                                                                     12.09.2013

Konu   : Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

 

 

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Tire Doğal Hayatı Ve Hayvanları Koruma Derneği olarak,  Belediye Başkanı olarak Tire barınağımızda yaptığınız  büyük değişiklikler ve çalışmalardan dolayı sonsuz minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.  Fakat  yakın zaman  içerisinde Tire  Hayvan Barınağımızda yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimize dayanarak,  Barınağımızdaki çalışmaların durulduğu sahipsiz canların ve barınak canlarının  tedavileri ve  kısırlaştırmalarının olmadığı acil müdahalelerde  Belediyemizin veteriner işleri müdürlüğünün de müdahale etmediği görülmüştür.  Konu hakkında belediye veteriner hekimimiz   Sayın Tuğrul ŞENAY defalarca bildirdiğimiz halde  canların göz göre göre TEDAVİSİ YAPILMIYARAK ÖLÜMÜNE adeta izin vermektedir. Bilmekteyiz ki , 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu   (12.05.2006) İkinci Bölüm, Geçici Bakım Evlerinde Aranacak Şartlarının 24.maddesinin cc fıkrasına göre, cc-Geçici Bakım Evleri’nde en az bir adet veteriner hekim ve her yüz hayvan için en az bir adet hayvan bakıcısının olması zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca Acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanlarının operasyonları gerçekleşmemektekısırlaştırma operasyonları da yapılamadığı için, Bu durum hem hayvan sağlığını hem kontrolsüz şekilde üremelerini hem de insan  sağlığını  ciddi şekilde tehdit etmektedir.  Bilinmekte olan bir konu daha da, bir çift köpek den 5 yılda 67 bin yavru doğduğudur. Kontrolsüz şekilde üreyen bu canlar  hem  açlık ve susuzlukla mücadele etmekte hem de trafik kazaların da hem insan hayatını hem de kendi canlarını tehlikeye sokmaktadır. Barınağımıza gelen ve operasyonları yapılmayan canlar ise sahiplendirilmek için  kilitli kafesler içerisin de  aylarca müebbet hapis cezası çeken suçlular gibi ömürlerini geçirmektedir. Barınağımızda bulunan sahipsiz canlar için kurulan rehabilitasyon merkezimizin  sokak köpeklerinin müdahalesi rehabilitesi  ve tedavileri için kurulduğu T.C Anayasasın da  bulunan 5199  no lu yasada da belirtilmiş buna rağmen Barınağımızın içerisin de  koyunlar ve çeşitli hayvanlar (veteriner hekime ait 5-6 koyun ve 100 civarı tavuk) da bakılmaktadır.  Konunun gerekli mercilere aktarılacağını belirtildiğinde ise aldığımız barınak veterineri tarafından cevap ise Barınağımızın girişlerini derneğimize özellikle derneğimiz yönetim kurulu başkanı Okan Oytun’a kapatılacağı ve barınağı girişi yasaklanacağı  tehdit vari cevabını almış bulunmaktayız. Veteriner hekim Tugrul ŞENAY’ın bu davranışı Rehabilitasyon merkezinde çalışmaların olmadığı aşılamaların olmadığının alenen ispatı olarak gösterilecek ve Tire belediyemizin de adına kara bir leke olacaktır.  Tire  Belediye Başkanı sayın Tayfur Çiçek’in sokak canlarına ve sahipsiz canlara  olan duyarlılığını bildiğimiz için  konu hakkında acil müdahale edilmesini talep etmekteyiz. Aşılanmamış, kontrolsüz şekilde halk arasında hastalık taşıması hem sahipsiz canlarımız için  bir tehlike  hem Tire de yaşayan halkımız  sağlığı için bir tehlike teşkil etmektedir. Bizler Tire Belediye Başkanının sahipsiz canlar için yaptığı mücadeleyi  tüm Türkiye ye duyurma mücadele içerisinde iken,  Belediye veterinerinin  canlara davranışları görev yapmamaları ayrıca tüm gün mesai saatinde görevini yapmayarak özel ofislerine çevirdikleri Veteriner Hekim odasında akvaryumda balık besleyerek tüm günlerini bunlarla harcamaları belediyemizin bu güzel oluşumuna da ayrıca gölge düşürmektedir.

Belediye Veteriner Hekimi sayın Tuğrul ŞENAY’a gerekli tahkikatların ve gerekli işlemlerin yapılması için gerekli soruşturmanın açılmasını; müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Okan OYTUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekler:  Ek_1 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Belediyelerin Görevi

 

Dağıtım: , İzmir Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu, İl Sağlık müdürlüğü, İzmir  İl orman su İşleri Müdürlüğü , Tire  Kaymakamlığı , Tire Toplum Sağlığı Merkezi, Tire İlçe Tarım Müdürlüğü, Yerel ve ulusal Basın.

EK_3
cross