1991'den Bugüne

19.Belediye Başkanlığına:Veteriner olmadan UYUŞTURCU ilacı görevlinin yapması suçtur

Katil TOPLAMA ekiplerine OKLU iğneler ile köpeklere uyuşturucu ilaç sıktırıp çoğunu öldürten BELEDİYE BAŞKANLARINA,onları uyuşturucu ilacı yasaya aykırı kullanmaktan ve arabada bulundurmaktan EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ihbar edeceğinizi bu ekteki UYARI YAZISI ile yollayın.

Ama siz de hem kanunları hem de Tarım Bakanlığının bu konudaki alttaki yazısını okuyun. KATİL TOPLAMA EKİPLERİNİ ancak kanunlar ile durdurabiliriz.

Sevgiler.. 
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.


BELEDİYE'YE ÖRNEK UYARI YAZISI: 
======================================

KONU: Belediyeniz ekiplerinin uyuşturucu türevi olan anestezik ilaçları arabalarında ve üstlerinde taşımaları ve veteriner olmadan uygulamaları YASAYA aykırıdır. Bu uygulama devam etmesi halinde Emniyet Müdürlüğüne uyuşturucu ilaç olan arabalarınız ve görevlilerin için ihbarda bulunacağımız hk.

YASAL DAYANAK: 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu //–Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında “Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim KONTROLÜ altında yapılır” hükmü. –6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Tarım Bakanlığı Resmi Yazısı

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında "Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim KONTROLÜ altında yapılır" hükmü ile veteriner hekim olmadan toplama yapılamayacağı açıkta belirtilmiştir. Toplamaların büyük bir kısmı uyuşturucu tüfekle yapılacağı için, ekibin veteriner hekim olmadan bu şekilde hayvan TOPLANMASI yasaya aykırıdır. Uyuşturucu tüfek, hem kullanan ve hem de diğer ekip üyeleri için de risk taşıması nedeni ile İş Güvenliği ve Sağlığı müfettişlerince de denetlenmesi gereken bir yasa ihlalidir.
====1. Kanun koyucu, uygulama yönteminden çok uygulanan ilacın niteliğinden bahsetmektedir. Veteriner İlacı Olarak Kullanılan başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti olmak üzere anestezik ilaçlar yeşil reçeteye tabi Ketamin-Flakon sınıfı ilaçlar olup, sadece VETERİNER HEKİMLER tarafından uygulanmalıdır (Ek 3).
====2. Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi ve kişilere, 5237 SAYILI TCK. Mad. 188 (3-6-8);190 (1) (a-c) ve mad. 190 (2) uyarınca cezai işlem uygulanır. 
====3. Bu hususlar yasal hükümlerdir ve bunlara uyulmadığının tespiti halinde, bu hizmetten sorumlu başkan yardımcısı, ilgili daire başkanı, veteriner işleri müdürü, barınak veterinerleri ve tabii ki de toplama ekip görevlileri hakkında, Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunarak soruşturma talep edeceğimiz bilinmelidir.
====4. Bu bağlamda, başta toplama ve acil müdahale ekiplerinin başında VETERİNER HEKİM görevlendirilmesini ve uyuşturucu ilaçı tüfek veya üfleme ile Veteriner Hekimin uygulamasını talep ediyoruz.
İlaçların belediye arabalarında taşınması ve uygulamayı veteriner hekimin yapmaması durumunda EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ve Savcılığa aşağıdaki yazı ile baş vurarak ==="1. Narkotik Şube Müdürlüğünce istihbari çalışma yapılmasını, 2. Belediye toplama araçlarında arama yapılmasını, 3. Bu ilacı serbestçe görevlilere veren yöneticiler ve taşıyan ve uygulayan görevliler hakkında soruşturma açılarak TCK ya göre adli idari işlem yapılmasını, 4. Ayrıca, bu tür anestezik ilaçların görevliler tarafından kullanılması iş sağlığı ve iş güvenliğine de aykırı olması nedeni ile, tespit edilmesi halinde durumun Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumuna da bildirilmesini talep ediyoruz"=== hususlarını içeren şikayette bulunacağımız bilinmelidir.
Konuya ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim
TC Kimlik...
======================================

Ek 1. HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 20 – (1) (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.
Ek 2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
Madde 188- (3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Madde 190 - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
========================================

Ek 3. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 78581767-325.20.02-35452 sayılı Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkındaki yazı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi

Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği 
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
alt

cross