1991'den Bugüne

24.EMNİYET MD: Belediye UYUŞTURUCU Anestezik ilacı görevlilere kullandıyor ve araçta bulunduruyor.

24. EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE BELEDİYELERİN TOPLAMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU ANESTEZİK MADDEYİ YETKİSİZ KİŞİLERE KULLANDIRMASI, ARABALARDA YASAYA AYKIRI OLARAK TAŞIMA İÇİN TCK Uyuşturucu Madde Suçları ÇERÇEVESİNDE SORUŞTURMA TALEBİ:

Başında veteriner olmadan, sadece veterinere satılan ve sadece veteriner tarafından uygulanan uyuşturucu anestezik maddeyi bütün belediyeler KATİL TOPLAMA EKİPLERİNİN CAHİL İPTEN SAPTAN KURTULMUŞ CANİLERİNE veriyorlar. Bu caniler de hayvanları öldürüyor, dağa taşa atıyor, yok ediyorlar. Bunun için Emniyet Müdürlüğüne aşağıdaki yazıyı iyice okuyarak öğrenip, hem yazılı hem de randevu alıp giderek anlatınız. KATİLLERİ ancak KANUNLAR ile durduracağımızı unutmayın.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

=================================

KONU: Belediye ekiplerinin uyuşturucu türevi olan ‘’Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünleri ‘’ arabalarında ve üstlerinde taşımaları ve bu uyuşturucu anestezik ilaçları, VETERİNER HEKİM olmadan tüfek-üfleme borusu ile hayvanlara ilaçlı iğne atarak yaptıkları uygulama hakkında, TCK Uyuşturucu Madde Suçları 188. ve 193. Maddeleri İlgili Fıkraları Gereği NARKOTİK işlem yapılması için karakollara ‘’GENELGE’’ yayınlanması, konuya ilişkin gelen şikayetlerin işleme konmasını.

YASAL DAYANAK : 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanun, 5199 ''Hayvanları Koruma Kanunu '', ’5996 sayılı ‘’ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ‘’ ve ‘’TCK Uyuşturucu Madde Suçları ‘’188. ve 193. Maddeleri İlgili Fıkraları (Yazı Ekinde)

BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl - İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucuları..

Emniyet Müdürlüğüne,

NARKOTİK İLAÇ sınıfına giren Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin, 5996 ‘’Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’’ Madde 13 (3) ve 5199 ‘’Hayvanları Koruma Kanunu’ Madde 20- b), d) bendlerine ek olarak ,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767-325.20.02-35452 sayılı resmi yazısında,
"Alfamine ve türevlerini içeren anestezik ilaçların, sadece klinisyen veteriner hekimlere satılabileceği, sadece veteriner hekimler tarafından UYGULANABİLECEĞİ , ekli bakanlık yazısı ve bu kanunlara ilave olarak uyuşturucularla ilgili ’TCK. Uyuşturucu Madde Suçları ‘’ 188. ve 193. Madde ilgili fıkraları ile hükme bağlanmıştır.
Belediyeler, ‘’Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünleri’’, hayvanların toplanması için belediye toplama araçları ve taşeron firma araçlarında serbestçe taşımakta, başlarında veteriner hekim olmadan, yetkisiz görevliler üfleme borusu ve iğne ile uygulama yaparak hayvanları yakalamaktadırlar. Belediye yetkisiz elemanlarınca kullanılan ve uyuşturucu ihtiva eden şırıngalar topluma açık alanlarda, parklarda ve çevrede yerlerde bırakılmakta dolayısıyla ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞI DA ciddi biçimde tehlikeye atılmaktadır.
Belediye ekipleri bu ilaçları veteriner hekim olmadan kendi başlarına uygulamalarının yanı sıra, bu ilaçları yasalara aykırı olarak arabalarında ve üzerlerinde taşımaktadırlar.

Bu bağlamda ;
1- Belediye toplama ve taşeron firma araçlarına arama yapılmasını,

2- Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin Veteriner Hekimin bulunmadığı araçlarda bulunması veya yetkisiz elemanlarca uygulanmasının tespiti durumunda, serbestçe görevlilere veren yöneticiler, sorumlu veteriner hekim, taşıyan ve uygulayan görevliler hakkında soruşturma açılarak, Türk Ceza Kanununun 188.ve 193 .maddelerinin ilgili fıkraları gereği NARKOTİK işlem yapılmasını

3- Tüm bu uygulamalara dair vatandaş ve gönüllülerden gelen şikayetlerin işleme konmasını, emniyet tutanaklarının ayrıca Valiliğe, Orman Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğüne bildirilmesini buna ek olarak tüm karakollarınıza konuyla ilgili GENELGE yayınlanmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim Soyad:
TC No :

EKLER:

EK ...1.... 5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1)
(3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz.
============== 
EK... 2.... 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ: 
Madde 20-1- d şıkkı:"Uyuşuturcu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır" 
Madde 20-1-b şıkkı: "hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır."
============== 
EK... 3.... TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188)

MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

EK ... 4... Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767-325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı

cross