1991'den Bugüne

47. BELEDİYELER GÖNÜLLÜLER İLE İLETİŞİM İÇİNDE ÇALIŞMAK ZORUNDA.

Yani belediyeler SİZLERLE işbirliği yapmak zorunda. Bu belediyelerin lütfu değil, YASAL MECBURİYETİ.
Gönüllülerin, belediyeler sokaktaki köpekleri alır yok ederler, barınağa giriş yasağı koyarlar diye belediyelerden ve veterinerlerinden ÖDÜ PATLIYOR. Korkmayacaksınız, YASAL GÜCÜNÜZ VAR.

Aşağıda belediyelerin gönüllüler ile çalışmasını içeren yasa maddelerini ezberleyin. Bir altında da bu konuda BELEDİYEYE YAZI örneği var. Bu yazıyı yaşadığınız sorunlara uyarlayarak belediyenize yollayın.

Yasa maddelerini okuyunuz:

1. HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDE 4- (d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyanGERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERİN teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.
________________

2. HAYVANLARI KORUMA KANUNU YÖNETMELİK MADDE 5 – 
(1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ (Gönüllüler ile çalışılmasına ilişkin hükümler)
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
______________________________________
3. HAYVANLARI KORUMA KANUNU YÖNETMELİK MADDE 7 – 
(1) Belediyeler;
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile işbirliği yapmakla,
c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve SAHİPLENDİRİLMELERİNİN yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla YÜKÜMLÜDÜR.
YASAL TALEBİMİZ: Belediyeler gönüllülere bakımevlerine giriş yasağı koyamazlar, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarda gönüllülerle birlikte çalışmak zorundalar, yasada 7 yerde bu hüküm yer almaktadır. Uygulamayan belediyeleri şikayet ediniz.Orman Su İşleri Müdürlükleri de gönüllüler ile birlikte çalışmak, birlikte eğitim çalışmaları yapmak, belediye ve gönüllüler arasında eşgüdüm sağlayarak hayvan haklarında çalışmalar yapılmasını SAĞLAMAK mecburiyetindedir. Orman Su İşleri Müdürlüğünden de afişler, bilboardlar, broşürler, yasal uyarılı tabelalar ve levhalar ile okul ve topluma yönelik eğitsel çalışmalar talep ediniz. 
_________________________________________
4. HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDE 18. - Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. 
Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar. 
_________________________________________________
5. HAYVANLARI KORUMA KANUNU YÖNETMELİK MADDE 21 d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler,GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI KURAR ve HAYVANLARIN BESLENMESİNE yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. 
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.

===================================
BELEDİYEYE ÖRNEK YAZI:
___________________________________

KONU: Belediyenizce, Kanundaki "Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve Gönüllü Kuruluşlar ile işbirliği" yapılması hükmünün yerine getirilmesi talebimiz.
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4, Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği MADDE 5, Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği MADDE 7, Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 18, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği MADDE 21 (d)

BİLGİ: Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü, Belediye Teftiş Kurulu

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, sahipsiz hayvanlara yönelik tüm hizmetlerde belediyelerin "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve Gönüllü Kuruluşlar ile işbirliği yapmasını" tam 7 yerde hükme bağlamıştır. Yasa maddeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
Fakat, belediyeniz hizmetlerinde bu yasal hükümler uygulanmamaktadır.
Şöyle ki:
1. (Burada yapılmayanları şikayetlerinizi madde madde yazın. Yanlış toplama, ormanlara atma, tedavi ve bakım için taleplerinizin dikkate alınmaması, toplama ekibinin çalışmalarının saklı gizli olması, bakımevi olmadığı halde toplama yapılması, barınağın iç koşullarına ilişkin taleplerinizin yapılmaması, barınakta hafta sonlarında eksik eleman ve veteriner olmasına karşı itirazlarınızın dikkate alınmaması, toplama arabalarının kötü olması, 24 saat tedavi hizmeti olmaması, ambulans olmamasına karşı taleplerinizin dikkate alınmaması, SAHİPLENDİRME bilgisinin verilmemesi, kısırlaştırma ve tedaviye götürülen hayvanların tekrar size teslim edilmemesi, başka yerlere bırakılması, barınağa girişlere yasak konması, hafta sonu barınağın kapalı olması, dışarıdaki hayvanlar için gönüllüye mama desteği verilmemesi" vs vs vs vs... Ne kadar şikayetiniz varsa ve belediye bunları yerine getirmiyorsa hepsini burada MADDE MADDE YAZIN)
2. (Daha sonra da, TALEPLERİNİZİ MADDE MADDE YAZIN.)

Sonuç olarak:
2004 Yılında dünyaya örnek olarak çıkartılan TBMM de kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu belediyenizce ihlal edilmektedir.
Bu konuda, sorumlu ve yetkililerin uyarılmasını, başkanlığınızda koordinasyonunda, Orman Su İşleri Müdürlüğü yetkilisinin de 
katılacağı bir toplantı yapılmasını, anayasal hakkımız olan kanunun bize verdiği görevleri kullanmamızın engellenmemesini,
aşağıda belirttiğimiz kanun ve yönetmelik maddelerinin kesinlikle uygulanmasını, belirttiğimiz hususlara yönelik taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.
Yasal haklarımızı kullanmamızı engelleyen ismini belirttiğimiz görevliler hakkında Belediye Teftiş Kurulunca soruşturma 
açılmasını talep ediyoruz.
Belediyenizin hayvanlara yönelik hizmetlerde kanuna uygun olarak çalışmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim.
TC Kimlik No.
=============================
MÜRACAATIMIZA DAYANAK OLAN YASA MADDELERİ EKTE SUNULMUŞTUR:
HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDE 4- (d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyanGERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERİN teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.
________________ 
HAYVANLARI KORUMA KANUNU YÖNETMELİK MADDE 5 – 
(1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ (Gönüllüler ile çalışılmasına ilişkin hükümler)
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
______________________________________
HAYVANLARI KORUMA KANUNU YÖNETMELİK MADDE 7 – 
(1) Belediyeler;
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile işbirliği yapmakla,
c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve SAHİPLENDİRİLMELERİNİN yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla YÜKÜMLÜDÜR.
_________________________________________
HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDE 18. - Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. 
Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar. 
_________________________________________________
4Belediyelerin gönüllülere tahakkümü ve hayvanlara zulmüne karşı, tek silahımız KANUNLAR. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu çok net şekilde, hayvanlara yönelik tüm faaliyetlerde belediyelerin YEREL HAYVAN KORUMA görevlileri ve gönüllü kuruluşlarla BİRLİKTE çalışmasını hükme bağlamış.Yani belediyeler SİZLERLE işbirliği yapmak zorunda. Bu belediyelerin lütfu değil, YASAL MECBURİYETİ.veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler,GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI KURAR ve HAYVANLARIN BESLENMESİNE yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

cross