1991'den Bugüne

08. MÜLKİYE TEFTİŞ KURULUNA: Yasal görevlerini yapmayan belediye için SORUŞTURMA talebi

8. ( Arşiv No 87 ) Hayvanları TOPLAYIP yok eden, bakımevi kurmayan, mevcut bakımevindeki hayvanları açlık-susuzluğa mahkum eden, hafta sonlarında bakımevini kapatan, gönüllüye yasak koyan Belediyeyi  İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna şikayet edin:

Örnek yazı ve şikayetin gönderileceği mail adresleri ektedir. Bu yazıyı şehrinizdeki özel durumlara uyarlayınız. Sıkıntı olursa bize ulaşınız. [email protected] 
Nesrin Çıtırık/  Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı
__________________________________________________

KONU: 2015 yılı süresince, Belediye Başkanının fotoğraflarını içeren afiş ve bilboardlara yönelik hizmet ile belediyenin ağırlamaya yönelik hizmetinin hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Mülkiye Teftiş Kurulunca incelenmesi, gerekiyorsa mali denetimin de talep edilmesi hk

YASAL DAYANAK: 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 4. kısmı belediye denetimi ile ilgili 54. ve 55. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı, Orman Su İşleri İl ve Bölge Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA,

Belediye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda belirtilen yasal görevlerini "maddi kaynak" olmadığı için yapmadığını ifade etmektedir.

1. Oysa şehrimizde, belediye hizmetlerini anlatan ama büyük ölçüde belediye başkanının reklamını içeren afişler ve bilboardlar yoğun biçimde yayınlanmaktadır.
2. Ayrıca, genel olarak ağırlama konusunda da sıkıntılar olduğu duyumları alınmaktadır. 
3. Bu bağlamda, yazıya konu olan yukarıda belirttiğimiz belediye hizmetlerinin, 5393 sayılı kanunun 55. maddesinin, “belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir" hükmü gereği, Mülkiye Teftiş Kurulunca denetlenmesi, faturaların hizmetler ile örtüşüp örtüşmediğinin incelenmesi, hukuka ve hizmetin amacına uygunlukta bir eksiklik belirlenmesi halinde hazırlanan raporun Valilik ve İçişleri Bakanlığına "mali denetim" için ayrıca gönderilmesini talep ediyoruz.

Tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim, soy isim:
TC Kimlik. ....
___________________________________________________

EK: ŞİKAYETE DAYANAK OLAN KANUN MADDELERİ
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı görevleri şöyle sayılmaktadır:
“a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,
c) Yerel yönetimlerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak”.
Mülkiye Teftiş Kurulu ve Belediyelerin Denetimi
5393 sayılı kanunun 4. kısmı belediye denetimi ile ilgilidir. Bu kısım içerisinde yer alan 54. madde belediye denetimini “faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak” olarak açıklamaktadır.

MAİL GÖNDERİLECEK ADRESLER:
______________________________
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],[email protected],
[email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected],[email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

cross