1991'den Bugüne

42. BELEDİYELER SADECE KISIRLAŞTIRMAK İÇİN KEDİ-KÖPEK TOPLAR. Bunun dışında kedi-köpek TOPLAYAMAZ...

42. BELEDİYELER SADECE KISIRLAŞTIRMAK İÇİN KEDİ-KÖPEK TOPLAR. Bunun dışında kedi-köpek TOPLAYAMAZ......

Kanunları öğrenin ve KATİL TOPLAMA EKİPLERİNE ve onlara emir veren belediye veterinerleri ve başkanlarına GEÇİT VERMEYİN arkadaşlar. Bu ahlaksız belediyeler önce hayvanları kısırlaştırıp, onlara ameliyat acısını yaşatıp, yasal mecburiyetlerini yerine getirip, sonra o garibanları şikayet var bahanesi ile TOPLAYIP yok ediyorlar. Kanun toplamayı tarif etmiş. Kısırlaştırma amacı dışında belediyeler hayvan toplayamazlar.

Kısırlaştırılmış küpeli köpekleri kesinlikle alamazlar. Isırık var ise, ısırılmış kişinin raporunu alacaklar. Isırık şüpheli hayvanı da 10 müşahede altında tutup sonra bırakacaklar. Bu çağdaş haydutların bu gariban hayvanları öldürmelerine dur demek için, EKLİ YAZIYI OKUYUN hatta ezberleyin. Belediyenin hayvan toplaması durumunda ekteki yazı ile şikayetinizi yapıp sıkı biçimde de takip edin. Bilin ki belediyeler ŞİKAYETE BAĞLI olarak hayvan alamazlar.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
===========================

TOPLAYAN BELEDİYE İÇİN ÖRNEK ŞİKAYET YAZISI
===========================

KONU: Belediyenizce yasaya aykırı olarak, keyfi ve şikayet var bahanesi ile kedi-köpek toplatmasına ilişkin uyarılarımız, KANUN DIŞI uygulamalarınız hakkınızdaki yasal şikayetlerimiz.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlıklar,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz kedi ve köpeklerin hangi koşullarda toplanacağının çerçevesini ve koşullarını belirlemiş ve hükme bağlamıştır. "Kısırlaştırma" toplamanın ana amacıdır. Bu hükümleri içeren 7,11 ve 21 Maddelerinin dikkatle okunmasını talep ediyoruz:

1. MADDE 7 – (1) BELEDİYELER; "a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla, ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, YÜKÜMLÜDÜR.

2. MADDE 11 – (1) YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ: a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla... YÜKÜMLÜDÜR.

3. MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır: d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

Bu maddeler ve kanunun tümünün incelenmesinden yola çıkarak, aşağıdaki hususları tekrar uyarma isteriz.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını "Yasal" güvence altına almıştır. 
Belediyeler de topladıkları hayvanları bakım evine götürür, aşılar, kısırlaştırır. Belediyelerin toplayıp rehabilite ettikleri hayvanların "ALINDIKLARI YERE" bırakılmaları esastır. Hiç bir hayvanın yeri değiştirilemez, alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamı kanunlarla desteklenir, devam eder. Tüm bu hizmetlerde, belediyeler GÖNÜLLÜ KURULUŞ ve YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ gönüllüler ile iletişim içinde çalışmak MECBURİYETİNDEDİR. Sahipli ya da sahipsiz hiç bir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılamaz.

BELEDİYELER ŞİKAYETE BAĞLI KEDİ ve KÖPEK TOPLAMASI YAPAMAZLAR.

Ancak ısırık olması halinde, ısırılan kişinin hastaneye baş vuru evrakı ve raporu ile gelmesi durumunda, ısırdığı net olarak belirlenen hayvan alınır, 10 gün müşahede altında tutulur, bu sürenin sonunda alındığı yere bırakılır.
Yasanın bu hükümlerine rağmen şikayet var bahanesi ile keyfi olarak TOPLAMA YAPILDIĞI İÇİN:

1. Belediyeniz hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri Bakanlığının İlgili Birimlerine, Valiliğe, İl Hayvan Koruma Kuruluna ve partinizin genel merkezinde "yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısına" şikayette bulunduğumuzu bildiriyoruz.

2. Belediyeniz toplama ekibinin çalışma koşulları için "İŞ GÜVENLİĞİ" denetimi yapacak müfettiş gelmesini de Sosyal Güvenlik Kurumundan talep ettiğimizi bildiriyoruz.

3. Belediyenizin toplama emrini veren veteriner işleri müdürü hakkında 5199 sayılı yasa uyarınca hayvanlara eziyet ve acı çektirmesi nedeni soruşturma açılması ve idari para cezası verilmesini, görevini kötüye kullanarak "YASA İHLALİ" yapması nedeni ile de "Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce" soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

4. Yasaya aykırı olan bu toplama emrini yerine getirerek yasayı ihlal eden, hayvanların acı ve ızdırap çekmesine sebep olan belediye toplama ekibi görevlilerine soruşturma açılmasını, soruşturma süresince bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasını ve idari para cezası verilmesini talep ediyoruz.

5. Belediye Veteriner İşleri Müdürü ve bu bölümden sorumlu Başkan Yardımcısı hakkında, çalışanlara yasa dışı görev vererek İş Sağlığı ve Güvenliği yasasını ihlal etmekten ayrıca soruşturma açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

6. Toplama aracınızın uygun olmayan koşulları nedeni ile, hem hayvanlara acı çektirdiğiniz için Orman Su İşleri Müdürlüğüne ve Bölge Müdürlüğüne şikayette bulunduğumuzu, hem de o araçta görev yapan belediye çalışanlarınız açısından İş Sağlığı ve Güvenliği yasasını ihlalden dolayı kurumunuzu denetlemek üzere İş Güvenliği Müfettişi istediğimizi bildiriyoruz.

7. Belediyenizin bakımevi koşullarının yasalara uygun olmaması, yeterli ve gerekli sayıda KISIRLAŞTIRMA yapılmıyor olması ve dolayısı ile toplum ile hayvanları karşı karşıya getirerek her iki tarafın da mağdur olmasına sebebiyet veren ve dolayısı ile görev ihmalinde bulunan BELEDİYE BAŞKANINI, CİMER e ve BİMER e şikayet ettiğimizi bildiriyoruz.

SONUÇ VE TALEP: Belediyenizin yasa dışı olmanın yanında, vicdani olmayan ve yüce Dinimiz İslam'ın hayvanların korunmasında kıyamete kadar olan hükümlerini ihlal eden, hayvanlara zulüm ve eziyet eden TOPLAMALARIN durdurulmasını, belediye veterinerinin yasalara uygun çalışmasını, görevlilerin çalışma koşullarında İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının hükümlerinin yerine getirilmesini, gerek bakımevi koşullarının ve gerekse TOPLAMA ekipman ve araç koşullarının hem hayvanları koruma kanununa hem de İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uygun hale getirilmesini, belediyeniz İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ bu konuda belediyeniz hizmetlerini inceleyip başkanlığa rapor sunmasını önemle talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İSİM SOYİSİM
TC KİMLİK NO :

==========================
EK 1: HAYVANLARI KORUMA KANUNU: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1.
- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

cross