1991'den Bugüne

16. Site Apartman Kurum Bahçeleri Hayvanların Yaşam Ortamıdır

16. SİTE APARTMAN KURUM BAHÇELERİ HAYVANLARIN YAŞAM ORTAMIDIR. Orman Su İşleri Müdürlüğüne konuya ilişkin örnek yazı ekte sunulmuştur. 

Ahlaksız ve adaletsiz bir savaş var, minik kediler ile Site-Apartman Yönetimleri arasında. Yaşam alanlarını gasp ettikleri kedilerin site apartman bahçelerine sığınmalarına bile izin vermiyor, zehirliyor, torbalayıp atıyor, onlara bakan gönüllüleri engellemeye çalışıyolar. 

===Oysa Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİNE GÖRE, "Hayvanların kendi doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan ağaçlı alanlar, bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere her HER YER", kedi ve köpeklerin "doğal olarak yaşadıkları" yerler yani "yaşama ortamları" dır.  Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanın yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI olarak tanımlamıştır.  Hayvanın yaşamak için seçtiği her yer onun doğal yaşam ortamıdır.

=== Bu hükümden yola çıkarak, apartman veya sitenizde veya kurum bahçe alanlarında başta kediler olmak üzere hayvanların istenmemesi durumunda, aşağıda yasa maddeleriin ihtiva eden yazıyı Orman Su İşleri Müdürlüğüne yollayıp müdahale etmelerini, şahıslara yasal uyarıda bulunmalarını, tekrarı halinde idari para cezası kesileceğini bildirilmesini  talep ediniz. 

=== Ayrıca, Orman Su İşleri Müdürlüğünden, bahse konu bölgeye YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ üzerinde Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu da konarak "Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal mesajını ve ayrıca ‘’Hayvanlara İşkence Yapan Kişileri Yüce Allah Rahmetinden Uzak Kılsın. Hz.Muhammed (S.A.V)" hadisini içermesini talep ediniz. Bu YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ konulacağı yerlerin gönüllülerle birlikte tespit edilmesini ve asılmasının sağlanmasını TALEP EDİNİZ. 

==== Yönetime veya kişilere, "komşuluk hakkı ve hukuku çerçevesinde sorunlar çözülemezse, hayvan hakları derneklerinin devreye girerek, "evlerde, ortak alanlarda, imar planına AYKIRI olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmaları, personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden ve sakinlerden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa" onları tespit ederek yasal şikayetlerde bulunarak, belediyeden ve ilgili kurumlardan, İMAR PLANINA ve İDARİ İŞLERE aykırı hususların ve MALİ gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağının da bilinmesini isteriz." ifadesini içeren ÜST YAZI İLE, orman su işleri müdürlüğüne yolladığınız yazıyı ÖN UYARI olarak yönetim veya kişilere gönderebilirsiniz. 
Sıkıntı olursa  [email protected] adresine yazın, size gücümüz yettiğince destek olalım, bu adaletsiz savaşta...

Sevgiler.. Nesrin Çıtırık  ...Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

======================================

SİTE-APT SORUN YAŞANDIĞINDA ORMAN SU İŞLERİNE (UYARLANARAK) GÖNDERİLECEK OLAN RESMİ MÜRACAAT

===============================================

KONU: Özel veya genel alanları YAŞAM ORTAMI olarak seçmiş kedi ve köpeklerin gözetilip korunmasının sağlanması, onlara yasal hak olarak bakan gönüllülerin desteklenerek teşvik edilmesi hk.

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kuruluş Yönetmeliği, Hayvanların Korunmasına ilişkin Uluslararası Sözleşmeler.

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Site, apartman, Üniversite, Firma veya kuruluşların, geniş bahçeli alanlarında yaşayan kedi ve köpekler, yönetimler tarafından bu yaşam alanlarından torbalanıp atılmakta, kötü muameleye maruz kalmakta, yasal hak olarak onları doyuran ilgilenen gönüllülere de zorluklar çıkartılmaktadır. Bu site, apartman, üniversite ve kuruluşlar, hayvanların yaşam alanlarını gasp etmekle kalmayıp, onların geniş bahçelerdeki varlıklarını da yok etmeye çalışmaktadırlar.

Hayvanları Koruma Kanunu uygulayıcı kurumu olan müdürlüğünüzün, aşağıdaki YASA MADDELERİ gereği olarak, hayvanların bu bahçeli alanlarda yaşamalarının YASAL HÜKÜM olduğunun yönetim ve kişilere bildirmesi, bu bu hayvanların korunması, gözetilmesi, bakılması ve kötü muameleden uzak tutulması için gerektiğinde idari işlem yapması, idari para cezası kesmesi yasa gereğidir.

Aşağıdaki yasa maddeleri bu konuda AÇIK HÜKÜMLER içermektedir:

==== 1. Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİ hayvanların YAŞAM ORTAMINI "Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder." olarak tarif eder. 

BU 3. MADDEYE GÖRE, "sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan ağaçlı, yeşil bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere her HER YER" kedi ve köpeklerin "doğal olarak yaşadıkları" yerler yani "yaşama ortamları" dır. Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanın yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI olarak tanımlamıştır. Hayvanın yaşamak için seçtiği her yer onun doğal yaşam ortamıdır.

==== 2. Hayvanları Koruma Kanunu 18. MADDESİNDE ise "Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir." hükmü vardır. 

--BU 18. MADDEYE GÖRE, özel veya genel alan olarak bir ayırım yapmadan, kedi ve köpeklerin "bulundukları bölge ve mahal" her neresi ise, orada yaşamalarının bu yasa ile güvence altına alındığını ve orada yaşamaları için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve gönüllülere sorumluluk ve görev verildiği açıkça belirtilmiştir.

==== 3. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilke olarak "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" demektedir.

--BU 4. MADDEYE GÖRE, türüne özgü hayat şartları, yani doğal olarak yaşam ortamı olarak seçtiği mahal her neresi ise, orada kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalı diyerek, kanunun uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerine sorumluluk ve görev vermektedir.

==== 4. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" hükmünü içermektedir.

--BU 4. MADDE (c) ŞIKKINA GÖRE, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüğü, özel alan veya kamu alanı olarak ayırmadan, hayvanın yaşam alanı olarak seçtiği bölge veya mahal her neresi ise, orada yaşaması, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

==== 5. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. " hükmünü içermektedir.

--BU 4. MADDE (d) ŞIKINA GÖRE, bir bölgeyi kendine yaşam ortamı olarak seçmiş ve orada yaşayan kedi ve köpeklere bakan gönüllü veya STK ların desteklenerek teşvik edilmesi yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevidir.

==== Bu yasa maddeleri yanında, ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu 1. MADDESİ olan "Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır" hükmü çerçevesinde, müdürlüğünüzün özel-genel tüm alanlarda yaşayan kedi ve köpeklerin yaşamını desteklemesini, onlara bakan gönüllülere destek vererek teşvik etmesini talep ediyoruz.

==== Bu alanlara hayvanlar için bakanlıkça yapılmış olan su kapları ve kedi evcikleri koymasını, site-apartman sakinlerine kanun konusunda bilgilendirme ve eğitim yapmasını, sorun çıkaran kişiler için de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile işbirliği yapmasını talep ediyoruz.

===6. Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği: Madde 5 – (1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ .... f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdür." hükmü gereği  bahse konu bölgeye YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ üzerinde Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu da konarak "Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal mesajını ve ayrıca ‘’Hayvanlara İşkence Yapan Kişileri Yüce Allah Rahmetinden Uzak Kılsın. Hz.Muhammed (S.A.V)" hadisini içermesini talep ediyoruz. Bu YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ konulacağı yerlerin gönüllülerle birlikte tespit edilmesini ve asılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İSİM, 

TC KİMLİK...

cross