1991'den Bugüne

17. Site Apartman Üniversiteler Kurum Ve Kuruluşların Besleme Yapan Gönüllülere Müdahalesi

Siteler, apartmanlar, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar hem hayvanların yaşam alanlarını gasp ettiler hem de onların varlığına tahammül edemiyorlar. Kendilerini beton bloklara hapseden bu kişilerin yürekleri de maalesef betonlaşmış durumda. Kanunların pek çok maddesi, yaşam hakkını koruyor ve gönüllü varlığını destekliyor. Aşağıdaki yazı, gönüllülerin ve hayvanların tüm yasal haklarını içeren kanun maddelerine dayalı ve SAHİPSİZ HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARI KONUSUNDA YÖNETİMLERE ÖN YASAL UYARI olarak gönderilecek şekilde hazırlanmıştır.
Sorun yaşanmayan ama çevresinde hayvan bulunan site yönetimlerine, resmi kurum yönetimlerine, üniversitelerin yönetimlerine ÖN UYARI olarak bu yasal bilgilendirmeyi yollarsanız iyi olur.
Sorun yaşanan sitelere de, eğer yasaları ihlal ederlerse yapacaklarımızı içeren bu yazıyı ön uyarı olarak yollayınız..
Ama her şeyden önce siz BU YAZININ TÜM MADDELERİNİ okuyup ezberleyiniz. Bunu yapmazsanız kendinizi de hayvanları da koruyamazsınız.

Nesrin ÇITIRIK/ HayKonfed Başkanı
==============================================

KONU: Site, özel mülk, kurumların bahçe ve çevresinde yaşayan sahipsiz hayvanların yaşam alanlarına ve onları besleyen gönüllülere müdahale edilmesi, hayvanların su ve mama kaplarının atılarak, hayvanlara ve onları besleyen gönüllülere karşı tehdit oluşturulmasına dair ‘’ÖN UYARI YASAL BİLGİLENDİRME ‘’ yazısıdır.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Hayvanların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeler

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğüne,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,
Öncelikle, TBMM de kabul edilmiş 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilgili maddeleri ve diğer hususları bilgilerinize sunarız:
1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını YASAL güvence altına almıştır.
2. Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİ hayvanların YAŞAM ORTAMINI "Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder." olarak tarif eder. BU 3. MADDEYE GÖRE, "sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan ağaçlı, yeşil bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere HER YER kedi ve köpeklerin "doğal olarak yaşadıkları" yerler yani "yaşama ortamları" dır. Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanın doğal yetenekleri ile kendi seçerek yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI olarak tanımlamıştır.
3. Hayvanları Koruma Kanunu 18. MADDESİ, "Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir." hükmü vardır. 18. MADDEYE GÖRE, özel veya genel alan olarak bir ayırım yapmadan, kedi ve köpeklerin "bulundukları bölge ve mahal" her neresi ise, orada yaşamalarının bu yasa ile güvence altına alındığını ve orada yaşamaları için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi gönüllülere sorumluluk ve görev verildiği açıkça belirtilmiştir.
4. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilke olarak "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" demektedir. 4. MADDEYE GÖRE, türüne özgü hayat şartları, yani doğal olarak yaşam ortamı olarak seçtiği mahal her neresi ise, orada kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalı diyerek, kanunun uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerine sorumluluk ve görev vermektedir.
5. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" hükmünü içermektedir. 4. MADDE (c) ŞIKKINA GÖRE, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüğü, özel alan veya kamu alanı olarak ayırmadan, hayvanın yaşam alanı olarak seçtiği bölge veya mahal her neresi ise, orada yaşaması, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.
6. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. " hükmünü içermektedir. 4. MADDE (d) ŞIKINA GÖRE, bir bölgeyi kendine yaşam ortamı olarak seçmiş ve orada yaşayan kedi ve köpeklere bakan gönüllü veya STK ların desteklenerek teşvik edilmesi yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevidir.
7. MADDE 20 ye göre Sahipsiz hayvanlara ilişkin her türlü işlem yasanın uygulayıcı olan Valilik Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum veya kuruluş, sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz, bir yerden bir yere taşıyamaz.
8. MADDE 21 e göre, belediyelerin de kedi ve köpekleri toplaması kanunla NET BİR ŞEKİLDE belirlenmiştir. Belediyeler de kedi ve köpekleri sadece KISIRLAŞTIRMA amacı ile toplar, kısırlaştırır, bakım ve tedavisini yapar ve sonra ALDIĞI YERE bırakır. Belediye de toplamayı gelişigüzel yapamaz, yasa maddelerini uygulamak zorundadır. Kediler için özel merkezi olmayan belediye KEDİ TOPLAYAMAZ. Hiç bir hayvanın yeri keyfi olarak kısırlaştırma amacı dışında değiştirilemez, hayvan doğası gereği alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamı kanunlar ile devlet tarafından desteklenir.
9. Hayvanlar, fiziki engel olmayan her yere girerler, bunun yasaklanması hayvanların doğasına, hayatın olağan akışına ve akla da aykırıdır.
10. Siteniz, işyeriniz ve diğer yaşam alanlarımız hayvanların doğal yaşam alanlarına kurulmuştur. Bahçeleri, tarlaları, doğal yeşil alanları, çeşmeleri, sulakları yok ederek onların beslenme ve su ihtiyaçlarını giderecekleri ortamları yok ettiğimiz için, başta kediler olmak üzere köpekler ve hatta kuşlar da insan yoğun yerleşim alanlarına bir lokma yemek ve bir yudum su bulmak umudu ile gelmektedirler.
11.Veteriner Psikolog olan Prof Dr Tamer Dodurka, "Evcil Hayvanlar olan KEDİ ve KÖPEĞİN doğasına uygun yaşam ortamının İNSANIN BULUNDUĞU HER YER" olduğunu, konuya ilişkin bilimsel makalesinde açıkça belirtmiştir.
12. Kat Mülkiyeti Kanunu 50 yıl önce çıktığında, bu kanunda geçen sahipsiz hayvanların BESLENMESİ yani DOYURULMASI, ÖNLERİNE MAMA KONMASI gibi hususlar toplumsal yaşamda yoktu. O günün koşullarında kanunda yer alan BESLEME ifadesi, kişilerin kendi sahipli hayvanlarını BARINDIRIP BESLEMELERİNİ kast ediyor. Dolayısı ile, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki "barındırılıp beslenmesi" ifadesi ile 35 sene sonra çıkan HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA "sahipsiz hayvanların gönüllüler tarafından DOYURULMA amaçlı BESLENMESİNİ içermesi", arasında AYNI KELİMENİN İKİ AYRI EYLEM için kullanılmış olmasının dışında bir alakası yoktur. Kişiler kendi şahsi hayvanlarını yani kedisini, köpeğini, kuşunu, tavuğunu vs vs ortak alana koyup orada bakamazlar, yasak demek istiyor. İnsanlar çoğu kez, "evimizde köpek besliyoruz, kedi besliyoruz" derler, "çiftliğimizde koyun-keçi besliyoruz" derler, bunu sahip olmayı anlatmak için kullanırlar.
13. 2004 Yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de, özel-genel mülkiyet tarif etmeden "sahipsiz hayvanların yaşamları desteklenir, sokaklarda yaşayan bu hayvanlar gerek gönüllüler ve gerekse belediyeler tarafından beslenir yani doyurulur" hükmünü içermektedir. Son çıkan kanun hükümleri daima geçerlidir, ayrıca kanun maddeleri sözleşmelerin önündedir. Yönetim planı ise sadece bir sözleşmedir. 5199 saylı kanun ise hayvanların bulunduğu her yerde beslenmesini hükme bağlamıştır. Yani bir gönüllü HER YERDE SAHİPSİZ HAYVANLARIN ÖNÜNE YEMEK SU KOYABİLİR, DOYURABİLİR YANİ BESLEYEBİLİR. Dolayısı ile apt-site, ortak alanı olan bahçelerine kendi doğaları gereği gelen kedi ve köpeklere MAMA-SU vermek, yönetim planında kast edilen BESLEMEYİ değil, bu sahipsiz hayvanları DOYURMAYI kapsıyor. Yasada da sahipsiz hayvanların beslenmesi, onların doyurulmasını ifade ediyor. DOYURMA yönetim planındaki BESLEME kapsamı dışındadır ve bir yasak konamaz.
14.Yaşam alanlarını gasp ettiğimiz, yerine çirkin beton bloklar diktiğimiz, her yere asfalt yaptığımız bu ortamda, bu hayvanlara gidecek yer bırakmadığımız açıktır. Gerek insani ve vicdani boyutta ve gerekse yasal boyutta bu hayvanlarla birlikte yaşamak zorundayız. Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içinde işlenmeye başlandığı günümüz toplumunda, bu hayvanların varlığı ile oluşacak merhamet ve şefkat duygularına, sadece hayvanlar için değil insanlar için de ihtiyacımız var.
Gıdalarımıza zararlı katkı maddeleri koyarak bizi içten içe öldürenleri, üç kuruşu için kadın, çocuk ve yaşlı insanları bıçaklayanları, kurallara uymamaktan dolayı her yıl 5000 kişinin ölümüne, 80 000 kişinin de yaralanıp sakat kalmasına sebep olan sürücüleri, okul kapılarında uyuşturucu satıp gençleri genç ölümlere mahkum edenleri göz ardı ederek, bu ağzı dili olmayan çaresiz hayvanları en büyük tehlike olarak görmek ve yok edilmelerini talep etmek vicdani olmadığı gibi uygar bir yaklaşım da değildir.

Yasaya aykırı uygulamalar ve kötü muamelelerin olması ve devam etmesi durumunda:

1. Hakkınızda, Valilik makamına ve Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüklerine resmi müracaatta bulunularak, idari soruşturma açılması ve 5199 sayılı yasanın ilgili maddelerini ihlale teşebbüsten dolayı idari para cezası verilmesi talep edilecektir.
2. Orman Su İşleri Müdürlüğü ve Kaymakamlık Denetim Elemanlarınca mahallinizde yaşayan hayvanların yaşam haklarının korunması için tedbir alınması istenecektir.
3. Eko denge içinde önemli bir yer tutan kedileri ve sahipsiz hayvanları yok ederek ekolojik dengeyi bozarak çevreye zarar verilmesi sebebi ile, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nu ihlalden Orman Su İşleri Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığına hakkınızda soruşturma açılması için şikayette bulunulacaktır.
4. Bu gün hayvanlara zarar veren ve yok edebilecek kişilerin, yarın çocuk kadın yaşlı gibi kendilerini koruyamayan insanlara da zarar verecek potansiyel suçlu olmaları nedeni ile, davranış bozukluğu açısından incelenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne ve şiddete meyilli kişilerin varlığı açısından güvenlik önlemlerinin sağlanması için Emniyet Müdürlüğüne ve Toplum Destekli Polis'e yasal hak olarak başvurulacaktır. Şekli ne olursa olsun, hayvana şiddetin, insana gelecek şiddet konusunda da bir ön uyarı olduğu unutulmamalıdır.
5. Mama-su vererek doyurulan sahipsiz hayvanların mama ve su kaplarının atılması konusunda, o mama kapları şahsa ait olduğu için, atılmasının tekrarı halinde Türk Ceza Kanunun ‘’Mala Zarar Verme -Madde-151 ‘’ hükümleri ile savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
6. Sitenin tüm yönetim çalışmalarını, çevre ve dairelerin iç dış yapılarının imara uygunluk açısından ilgili tüm kurumlarca denetimini talep etmek ve güvenlik firması için de maliye başta olmak üzere uygulamaların incelenmesi talep edilecektir.
7. Hayvanlara yasal hak olarak bakan kişilere uygulanan baskının, 08.03.2012 tarih ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde psikolojik şiddete girmesi nedeni ile mahkemeye baş vurulacaktır.

Ama sosyo kültürel olarak üst düzeyde insan yapısına sahip ve sorumluluk duygusuna sahip olan yönetiminizin bu tür sıkıntılara sebebiyet vermeyeceğini, zaten çok zor koşullarda yaşam savaşı veren sahipsiz hayvanlara verilen bir lokma yemek ve bir yudum suyu çok görmeyeceğinizi ,hem yasal hem insani ve hem de Türkiye’nin imza attığı Hayvanların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeler bağlamında mevcut sorunun ve kanunun anlaşılabilir olacağını umut ediyor ayrıca Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunun da olayın takipçisi olacağının bilinmesi ricamızla saygılarımızı sunuyoruz.
Isim TC Kimlik: Iletisim:
___________________________________________________

YAZININ EKLERİ:
EK 1 ........ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 3. a)Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri, tanımlar.
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
MADDE 18. Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.

Ek 2……..İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ"
Çalışma alanları Madde 5 — İl özel idaresi veya belediye görev ve sorumluluklarına bağlı olarak yetki alanlarında; e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir.

EK 3……….2872 Sayılı Çevre Kanunu

Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye önlemeye yönelik çalışmaların bütününü,

Madde 9 – Çevrenin korunması amacıyla;

a)Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır.

EK 4…. 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun

2.Maddesi Şiddeti ve Şiddet Mağduru’nu;
ŞİDDET: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.
ŞİDDET MAĞDURU: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi ifade eder.

EK..5 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco

Yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların ortak bir kökeni olduğunu ve türlerin evrimi yönünde farklılaştığını, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, bu doğal hakların küçümsenmesi ve hatta kolayca göz ardı edilmesinin doğa üzerinde ciddi zararlar doğuracağını ve insanoğlunun hayvanlara karşı suç işlemesine sebebiyet vereceğini, türlerin birlikte olmasının diğer hayvan türlerinin yaşama hakkının insanoğlu tarafından tanınmasını ifade edeceğini, insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağını dikkate alarak, ilan edilir ki;
Madde 1 Bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahiptir.
Madde 2 Bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir.
Madde 3/ 1. Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimane davranışlarda bulunulamaz

Madde 5 /1. Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir.

Madde 9/ 2. Hayvanların güvenliğinin koruma altına alınması hususu Devlet örgütleri düzeyinde temsil edilir.
Madde 10 Eğitimden ve okullaşmadan sorumlu merciler, vatandaşlarına çocukluktan itibaren hayvanları anlamayı ve saygı göstermeyi öğrenmeleri için olanak sağlamak zorundadır.

cross