1991'den Bugüne

07. Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne

Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne: SİTE-APT BAHÇELERİNE SIĞINMIŞ KEDİLERE ve GÖNÜLLÜLERE KÖTÜ DAVRANAN ENGEL OLAN YÖNETİM VE KİŞİLERE İDARİ İŞLEM YAPINIZ:

Site-Apartman bahçelerine sığınmış gariban KEDİLERE karşı AHLAKSIZ ve ADALETSİZ bir savaş sürdürülüyor. Onlara bakan merhametli insanlara da zulmediliyor. Büyük kurumların, Üniversitelerin uçsuz bucaksız bahçelerinde bile 10 tane köpek barındırılmıyor. ==== Bu canavarlara karşı elimizdeki en büyük silah KANUN maddeleri. Bu maddeleri öğrenip ezberleyip anlayıp, yasanın uygulayıcı kurumu olan Orman Su İşleri Müdürlüklerine yasayı uygulatmamız gerek. ===== Yaşadığınız soruna ekteki ANA YAZIYI ekleyip Orman Su İşlerine yollayın. Sıkıntı olursa [email protected] adresine yazın, size gücümüz yettiğince destek olalım, bu adaletsiz savaşta... Sevgiler.. Nesrin Çıtırık/ Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

===============================================
KONU: Özel veya genel alanları YAŞAM ORTAMI olarak seçmiş kedi ve köpeklerin gözetilip korunmasının sağlanması, onlara yasal hak olarak bakan gönüllülerin desteklenerek teşvik edilmesi hk.

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kuruluş Yönetmeliği, Hayvanların Korunmasına ilişkin Uluslararası Sözleşmeler.

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Site, apartman veya kuruluşların, çoğu kez hayvanların yaşama ortamı da olmaya uygun bahçeli alanlarında yaşayan kedi ve köpekler, yönetimler tarafından bu yaşam alanlarından torbalanıp atılmakta, kötü muameleye maruz kalmakta, yasal hak olarak onları doyuran ilgilenen gönüllülere de zorluklar çıkartılmaktadır.
Hayvanları Koruma Kanunu uygulayıcı kurumu olan müdürlüğünüzün, aşağıdaki YASA MADDELERİ gereği olarak, hayvanların bu bahçeli alanlarda yaşamalarının YASAL HÜKÜM olduğunu yönetim ve kişilere bildirmesi, bu bu hayvanların korunması, gözetilmesi, bakılması ve kötü muameleden uzak tutulması için gerektiğinde idari işlem yapması, idari para cezası kesmesi yasa gereğidir.

Aşağıdaki yasa maddeleri bu konuda AÇIK HÜKÜMLER içermektedir:

==== 1. Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİ hayvanların YAŞAM ORTAMINI "Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder." olarak tarif eder.
BU 3. MADDEYE GÖRE, "sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan ağaçlı, yeşil bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere her HER YER" kedi ve köpeklerin "doğal olarak yaşadıkları" yerler yani "yaşama ortamları" dır. Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanın yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI olarak tanımlamıştır.

==== 2. Hayvanları Koruma Kanunu 18. MADDESİ ise "Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir." hükmü vardır.
--BU 18. MADDEYE GÖRE, özel veya genel alan olarak bir ayırım yapmadan, kedi ve köpeklerin "bulundukları bölge ve mahal" her neresi ise, orada yaşamalarının bu yasa ile güvence altına alındığını ve orada yaşamaları için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi gönüllülere sorumluluk ve görev verildiği açıkça belirtilmiştir.

==== 3. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilke olarak "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" demektedir.
--BU 4. MADDEYE GÖRE, türüne özgü hayat şartları, yani doğal olarak yaşam ortamı olarak seçtiği mahal her neresi ise, orada kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalı diyerek, kanunun uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerine sorumluluk ve görev vermektedir.

==== 4. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" hükmünü içermektedir.
--BU 4. MADDE (c) ŞIKKINA GÖRE, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüğü, özel alan veya kamu alanı olarak ayırmadan, hayvanın yaşam alanı olarak seçtiği bölge veya mahal her neresi ise, orada yaşaması, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

==== 5. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. " hükmünü içermektedir.
--BU 4. MADDE (d) ŞIKINA GÖRE, bir bölgeyi kendine yaşam ortamı olarak seçmiş ve orada yaşayan kedi ve köpeklere bakan gönüllü veya STK ların desteklenerek teşvik edilmesi yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevidir.

==== Bu yasa maddeleri yanında, ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu 1. MADDESİ olan "Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır" hükmü çerçevesinde, müdürlüğünüzün özel-genel tüm alanlarda yaşayan kedi ve köpeklerin yaşamını desteklemesini, onlara bakan gönüllülere destek vererek teşvik etmesini talep ediyoruz.
==== Bu alanlara hayvanlar için bakanlıkça yapılmış olan su kapları ve kedi evcikleri koymasını, site-apartman sakinlerine kanun konusunda bilgilendirme ve eğitim yapmasını, sorun çıkaran kişiler için de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile işbirliği yapmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İSİM, TC KİMLİK...

cross