1991'den Bugüne

05. Hayvan Hakları Alt Komisyonu Kuruluşu Talebi

Vahşeti önlemek için, her şehirde Hayvan Hakları Alt Komisyonu kurulmalı. Bunun için için Valiliğe baş vurmalıyız. Bu size de hayvanlara da NEFES aldıracak. Bunu nasıl talep edeceğinizi YAZIYORUM:

İl Hayvanları Koruma Kurulu 3 ayda bir Vali Yardımcısı başkanlığında, hayvan hakları ile ilgili tüm kurumların yetkilileri ile
toplanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde oluşturulan bir kuruldur.

=====Çok sayıda kurumla 3 ayda bir toplanması nedeni ile yasada önemli işlevleri olmasına rağmen, hiç bir yerde etkili çalışmalar yapamıyor.

=====Adana'ya yeni atanan Sayın Vali Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında toplanan Adana İl Hayvanları Koruma Kurulunun 2015/2 sayılı toplantısında, Hayvanları Koruma Kanunun 16/b maddesi uyarınca YILLIK PLAN ve PROGRAMLARIN yapılması çerçevesinde "Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Veteriner Odası Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü, STK olarak Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği KİHAYKO ve Orman ve Su İşleri VII. Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğünün" katılımı ile Adana Hayvan Hakları Alt Komisyonu oluşturuldu.

======Komisyonun STK üyesi olan KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım'ın da katıldığı ilk toplantıda durum değerlendirilmesi yapıldı ve ekip olarak Kozan ve Ceyhan'a gidilerek ziyaretler başladı.
======Gidilen yerlerin eksik ve ihtiyaçları bu komisyon tarafından tespit edilip, rapor halinde VALİLİĞE bildiriliyor. Eksikliklerin giderilme süreci de bu komisyon tarafından takip ediliyor ve edilecek.
YAPMANIZ GEREKEN:
======Herkes bulunduğu yerde VALİLİK MAKAMINA bir dilekçe verecek ve Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 16.(b) şıkkı çerçevesinde sorunların tespiti ve çözümleri içeren rapor ve çalışmaların yapılması için HAYVAN HAKLARI ALT KOMİSYONU oluşturulmasını isteyecek. Bu komisyon sürekli şikayet ettiğimiz yakındığımız ve çoğu kez muhatap alınmak istemediğimiz BELEDİYELER karşısında bizi yasal bir komisyonun etkili üyesi durumuna getirecek.
Bu komisyonda mutlaka varsa STK temsilcisi, yok ise GÖNÜLLÜLER bulunabilir. Fakülte olan yerlerde oradan da bir temsilci alınmasını önerin.
Zorlayın, Adana örneğini göstererek baskı yapın.
ÖRNEK yazı altta.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.
==========================
KONU: İl Hayvanları Koruma Komisyonu oluşturulması talebimiz.
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu

VALİLİK MAKAMINA,
İL HAYVANLARI KORUMA KURULU BAŞKANLIĞINA

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca oluşturulmuş olan İl Hayvanları Koruma Kurulu her 3 ayda bir toplanmaktadır. Fakat, şehrimizde gerek sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetler ve gerekse genel hayvan hakları konusunda yasalar boyutta çalışmalar yapılmamakta, ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Kanunun İl Hayvanları Koruma Kurulu görevlerini içeren ==="MADDE 16/ b şıkkı İl Hayvanları Koruma Kurulu görevleri: b) İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,.." ===== maddesindeki hükme bağlanmış olan çalışmaları yapıp kurulun ve bakanlığın görüşüne sunmak üzere, daha sık toplanıp, sorunları bizzat ilçelere de giderek yerinde inceleyecek, çözümleri ile rapor hazırlayacak bir HAYVAN HAKLARI ALT KOMİSYONU oluşturulmasını talep ediyoruz.
Bu komisyon üyelerinin Orman Su İşleri Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Belediye yetkilileri ve STK veya gönüllü katılımı ile acilen çalışmaya başlamasını talep ediyoruz.
Adana'da, alt komisyon olarak kurulan ve çalışmasına başlayan komisyonun örnek olarak alınmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarıml arz ederim.

İSİM
TC KİMLİK...

http://www.milliyet.com.tr/arama/hayvan-haklari-komisyonu-kozan-

cross