1991'den Bugüne

25. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Olmanız İçin Önemli Bilgilendirme Ve Örnek Müracaat Yazısı

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

ÖNEMLİ BİLGİLER:
1. Herkes Orman Su İşleri Müdürlüğüne doğrudan başvurup 5199 Sayılı Kanununa göre, eğitim seminerine katılıp "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olabilir. Müracaat için tek merci Orman Su İşleri Müdürlüğüdür. Belediyeler müracaat alamazlar. Belediyeler sadece kuruldan kararı alınmış olan YHKG eğitiminin yerini sağlar ve konuşmacıları davet ederek organize eder.
2. Eğitim Semineri açılması kararı İl Hayvanları Koruma Kurulunda verilir ve bu kurulun her 3 ayda bir toplanması YASAL HÜKÜMDÜR. Buna bağlı olarak senede 4 kez YHKG semineri açılabilir. 3 ayda bir toplanmayın kurulu valiliğe şikayet ediniz.
3. Eğitim semineri sonunda İMTİHAN yapılması, diploma istenmesi gibi zorluklar çıkarılması yasaya aykırıdır, şikayet ediniz.
4. Seminer açılmasında SAYI SINIRI yoktur. TEK kişi için bile eğitim semineri verilir.Fakat, Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyeler karşılarında "resmi gönüllü kimlik kartı taşıyan, güçlü hayvan severler" görmek istemedikleri için, gönüllülere zorluk çıkartırlar. Yasayı bilerek buna fırsat vermeyiniz

Aşağıda ki KANUN ve YÖNETMELİK MADDELERİNİ EZBERLEYİNİZ. Yönetmelik maddelerinde göreceğiniz gibi hem belediyeler hem de Orman Su İşleri Müdürlükleri "Yerel Hayvan Koruma Görevlileri" ile birlikte çalışmak, işbirliği yapmak" zorundadırlar.
Ekteki ÖRNEK MÜRACAAT yazısını Orman Su İşleri Müdürlüğüne yollayın, telefonla ayrıca takip edin ve ekli yasa maddelerini ezberleyin.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.
www.haykonfed.org
===================================
ORMAN SU İŞLERİNE YHKG OLMAK İÇİN ÖRNEK YAZI
=================================

KONU: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma talebim hak.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği. Kanun Maddeleri 15- 16- 18, Yönetmelik Maddeleri 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19,
DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Valilik ve Belediyeler.

ORMAN SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 11. Maddesinde yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" seminerine katılarak, gerekli eğitimi ve kimliğimi alarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak istiyorum.

1. Yerel hayvan koruma görevlisinin GÖREV ve SORUMLULUKLARI yönetmelikte"MADDE 11 (a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eş güdüm sağlamakla, b) Bölgelerindeki lokanta, iş yeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle, .." olarak HÜKME BAĞLANMIŞTIR. Bu hüküm gereği hayvanlara yönelik faaliyetleri YHKG kimliği ile daha etkin olarak sürdürmek istiyorum.

2. Müdürlüğünüzün bu konudaki GÖREVLERİ ise yönetmelik 11. MADDESİ "c) Orman Su İşleri Müdürlüğü Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle... yükümlüdür" şeklinde hükme bağlanmıştır. BU görevleriniz bağlamında, yasal hakkım olarak müracaatımın ve ekte sunduğum evraklarımın en kısa zamanda İl Hayvanları Koruma Kuruluna sunularak işleme konmasını, Eğitim Seminerinin de en kısa zamanda açılmasını, süreç hakkında tarafıma bilgi verilmesini ve eğitim programından sonra kimlik kartımın verilmesini talep ediyorum.

3. YHKG eğitimi konusunda Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunun gönüllülere ilettiği yasa maddelerine yönelik hususları da müdürlüğünüz bilgilerine sunuyorum:

a. Herkes Orman Su İşleri Müdürlüğüne doğrudan başvurup 5199 Sayılı Kanununa göre, eğitim seminerine katılıp "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olabilir. Müracaat için tek merci Orman Su İşleri Müdürlüğüdür. Belediyeler müracaat alamazlar. Belediyeler sadece kuruldan kararı alınmış olan YHKG eğitiminin yerini sağlar ve konuşmacıları davet ederek organize eder.
b. Eğitim Semineri açılması kararı İl Hayvanları Koruma Kurulunda verilir ve bu kurulun her 3 ayda bir toplanması YASAL HÜKÜMDÜR. Buna bağlı
olarak senede 4 kez YHKG semineri açılabilir. 3 ayda bir toplanmayan kurulu ve sekreteryasını yapan Orman Su İşleri Müdürlüğünün görev ihmaline girer.
c. Müracaat eden gönüllülerden diplolam vs istenmesi, eğitim semineri sonunda İMTİHAN yapılması gibi zorluklar çıkarılması yasaya aykırıdır ve gönüllüler üzerinde baskı oluşturması nedeni ile görevin kötüye kullanılmasına da girer.
d. Seminer açılmasında SAYI SINIRI yoktur. TEK kişi için bile eğitim semineri verilir.Fakat, Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyeler karşılarında "resmi gönüllü kimlik kartı taşıyan, güçlü hayvan severler" görmek istemedikleri için, gönüllülere zorluk çıkartırlar. Yasayı bilerek buna fırsat vermeyiniz.

Başvurumun bu hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve ekte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopim ve açık adresim ile işleme konmasını talep ederim.
Müracaatıma 4982 sayılı yasalar gereği, konuya ilişkin çalışmaların ne zaman başlayacağı, eğitimin ve kimlik kartlarımızın ne zaman verileceği konusunda bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, Soyisim:
TC Kimlik Numarası:
Açık Adres.
Telefon:
======================================
Ek...1... 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği ilgili maddeleri
Ek....2...2 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi

======================================
Hayvanları Koruma Kanunu'nunda İlgili Maddeler:
İl hayvanları koruma kurulu çalışma koşulları:
KANUN MADDE 15. - Her ilde il Hayvanları Koruma Kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır. Bu toplantılara; a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları, b) İl çevre ve orman müdürü, c) İl tarım müdürü, d) İl sağlık müdürü, e) İl millî eğitim müdürü, f) İl müftüsü, g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü, h) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi, ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci, Katılır. Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir. İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını, il çevre ve orman müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır. İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İl Hayvanları Koruma Kurul Görevleri:

KANUN MADDE 16. - İl Hayvanları Koruma Kurulu görevleri
a) Hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği niteliği ile bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek, b) İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak, c) Hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan Bakanlığa bilgi vermek, d) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak, e) İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli önlemleri almak, ==========f) Yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek, g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek, j) Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak, İle görevli ve yükümlüdür.

====================================
KANUNDA Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları
KANUN MADDE 18. - Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir. Yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına, bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
===============================
YÖNETMELİKTE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLİĞİ VE İLGİLİ KURUMLARA İLİŞKİN MADDELER

YÖNETMELİK MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
ii) Yerel hayvan koruma görevlisi: Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ve il hayvan koruma kurulunca yetkilendirilen gönüllü kişileri,

YÖNETMELİK MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri görevleri;
a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla, b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle, c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,
ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle, d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle, e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.

Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim ile ilgili esaslar
MADDE 17 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak; il hayvan koruma kurulunun kararı doğrultusunda yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılırlar. Eğitime tâbi tutulduktan sonra bu kişilere yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı belgesi verilir. Yerel hayvan koruma görevlileri, ikamet ettikleri il dışında diğer bir ilde yerel hayvan koruma görevliliği hususunda başvuruda bulunamaz. Görevine uygun faaliyetlerde bulunmadığı, il hayvan koruma kurulu tarafından tespit edilenlerin yerel hayvan koruma görevliliği kimlik kartları iptal edilir.

Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim kursunda görev alacak personelde aranacak şartlar
YÖNETMELİK MADDE 18 – (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim kursunda; a) Konu ile ilgili üniversitelerin öğretim elemanları, b) İl müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel, c) Yerel yönetimlerin konu ile ilgili uzman personeli, ç) Tarım il müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel, d) Bölge veteriner hekimler odasınca görevlendirilecek konu ile ilgili veteriner hekimler eğitici olarak görev alır.

YÖNETMELİK MADDE 19 – (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim programı aşağıdaki konulardan oluşur.
a) Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi. b) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik. c) Hayvan davranışı. ç) Hayvan bakımı ve beslenmesi. d) Hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler. e) Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ile ilgili
==========================================

YÖNETMELİK MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla, b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle, ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla, d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle, g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla, ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla, h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla, görevli ve sorumludur.

=========================================

YÖNETMELİK MADDE 6 – (1) İl hayvan koruma kurulu;
f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin, müracaatlarını değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü koordinasyonu sağlamakla,
Toplantı usulü
YÖNETMELİK MADDE 36 – (1) Kurul üç ayda bir başkanın çağrısı üzerine, üyelerin en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir.
==========================

YÖNETMELİK MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla, c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla, ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacı
yla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla, ...l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle,

cross