1991'den Bugüne

27. Orman Su İşleri Eziyet - Vahşet Gören Hayvanlar İçin Yasal Denetim Yapmalı

İhbarlara giden Orman Su İşleri görevlileri, çoğunlukla "sadece AŞI KARNESİ kontrol edip OLUMSUZLUK YOK" raporu veriyor!!! Söylenip kızmak yerine, Orman Su Müdürlüklerine, özellikle sahibinden eziyet gören hayvanlar için NASIL DENETİM YAPMASI gerektiğini hatırlatan ve uyaran aşağıdaki yasa maddelerini de içeren ÖRNEK yazıyı, bulunduğunuz yerdeki Orman Su İşleri Bakanlığı Bölge ve İl Müdürlüklerine yollayın. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
ÖNEMLİ NOT: Lütfen yazılarınıza benim mail adresimi de [email protected] ekleyin ki, yazıları biz de takip edelim, müdahil olalım. En altta yollanacak bakanlık mail adresleri de hazır olarak var. Kendi bölge ve il müdürlüklerinin mail adreslerini kurumların sayfalarından kolayca bulabilirsiniz. Herkes BU aşağıdaki yazıyı DOĞRUDAN DOĞRUYA DKMP bölge müdürlüklerine yollasın...
=====================================
ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ÖRNEK YAZI:
=====================================
KONU: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, sahipli hayvana yapılan işkence ve eziyet şikâyeti uyarınca, Orman Su İşleri Denetim Elemanlarının DENETİM UYGULAMA KOŞULLARI na uymasına ilişkin taleplerimiz

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar.

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, STK’lar, Basın Kuruluşları

ORMAN SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

Gönüllü duyarlı vatandaşlarca ihbarı yapılan ve hayvana eziyet ve kötü muameleyi kapsayan “hayvan hakları ihlali" durumlarında, Orman Su İşleri Müdürlükleri Denetim Elemanlarınca, çoğunlukla sadece uzaktan bakarak, şikayetçilerin ve çevredeki komşu ve vatandaşların bilgisine baş vurulmadan, sadece aşı karnesi sorularak "gelişigüzel denetim" yapılarak geçiştirildiği, gönüllülerin ve STK ların tespitleri arasındadır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun yasaklar başlığı altındaki 14. Maddesinin (a) ve (j) bendi ile, ilgili kanunun koruma altına alma başlığı altındaki 24. Maddesi uyarınca, sahip olduğu hayvana eziyet ve işkence ettiği, kötü davrandığı veya sürekli dövdüğü iddia edilen şahıslarla ilgili olarak, kurumunuz denetim elemanlarınca aşağıdaki yazıda belirtilmiş olan yasal temelli esaslara göre denetim yapılmasını talep ediyoruz.

Uygulanmasını talep ettiğimiz DENETİM UYGULAMA KOŞULLARI:
1. Hayvan yaşamının tehlikede olması nedeniyle bir gecikme olmadan en kısa zamanda, gerekiyorsa ilgili belediye zabıta ve veteriner hekimlerinin, emniyet görevlilerinin de katılımı ile şikâyete konu olan adrese zaman kaybedilmeden derhal gidilmesini,
2. Yerinde hayvana karşı kanuna aykırı durum tespiti yapılmadan önce, "öncelikle şikayet sahipleri ile görüşülerek bilgi alınmasını ve daha sonra da çevrede komşulardan da soruşturularak şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılıp bilgi edinilmesini",
3. Hayvanın yaşam alanının dikkatle incelenmesini, hayvanın fiziki olarak muayene edilmesini ve koşulların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğine uygunluk olarak incelenmesini,
4. Kanuna aykırı ve hayvanın sağlığını etkileyen, hayvana gerçekten kötü muamele edilmesi tespit edildiğinde, hayvana el konularak hayvanın koruma altına alınmasını,
5. Söz konusu hayvan sahibine gereken yaptırımların uygulanarak idari para cezası kesilmesini ve bu hayvan sahibinin bir daha hayvan sahiplenmemesi için karar alınarak ilgili kurumlara bildirilmesi, ayrıca şahsa bu konuda denetim ve kontrollerin yapılacağının bildirilmesini,
6. Hayvana zulüm/işkence yapan kişilerin psikolojik destek alması için ilgili, başta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü olmak üzere kurumların göreve çağrılmasını,
7. Hayvana eziyet ettiği tescillenen kişilerin bir database ile kayıtlara geçmesini ve hayvan sahiplerinin sicil kaydının oluşturulmasını,
8. Koruma altına alınacak hayvanla ilgili olarak "şikayet sahibine" detaylı bilgilendirme yapılmasını,
9. Hayvanın sahiplendirilmesi için yine gönüllü ve STK lar ile iletişim kurulmasını, bakımevine gidecek hayvanların yine tercihen gönüllüler ile götürülmesini,
10. Bakımevine teslim edilen koruma altındaki hayvanın bakımevindeki yaşam sürecini, sahiplendirme durumunda sahiplenin kişinin isim ve adresinin kayıt altına alınarak gönüllüler ile takibinin yapılmasını,
11. Eğer, kötü muameleye ilişkin bariz bir tespit elde edilememiş ise, şahsa Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri ve cezai yaptırımlar hakkında uyarı niteliğinde bilgilendirme yapılmasını, hayvanın durumunun gerek kurumca ve gerekse şikayetçi gönüllülerce takip edileceğinin şahsa bildirilmesini önemle talep ediyoruz.

12. Tarafımızca şimdiye kadar olan uygulamalardan çıkarım yapılarak ve yasa maddeleri temelinde oluşturulmuş olan bu DENETİM UYGULAMA KOŞULLARI, bölge müdürlüğünüz ve il müdürlüğünüzce uygulanmasını, görevlilerin denetimi yasal boyutta yapması için iç hizmet eğitimi verilmesini, yılda 2 kez müdürlüğünüz denetim elemanları ve şube görevlileri ile STK ların, Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin ve gönüllülerin bir araya geldiği karşılıklı BİLGİLENDİRMEYİ ve GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNİ içeren toplantılar yapılmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin, tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini arz ve talep ederiz.
İSİM, TC KİMLİK...
=====================================

Ek 1. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü
Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasaktır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24: Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından HAYVAN BULUNDURMASI YASAKLANIR ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.
==========================================

Ek 2. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,
==========================
YOLLANACAK ADRESLER
1. BULUNDUĞUNUZ şehirdek Orman Su İşl Müdürlüğünün bağlı olduğu BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adreslerini bulun, hepsinin sayfasında var. İl müdürlüğünü de ekleyin. Bunları siz bulacaksınız.

2. Aşağıdaki bakanlık ve bazı önemli bölgelerin adreslerini de ben ekliyorum. Doğrudan alın.
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],

cross