1991'den Bugüne

162. GaziOsmanpaşa Belediyesi gönderilecek soruşturma yazısı

Kış ortasında köpeklerin sığındığı kulübeleri YIKAN Gaziosmanpaşa Zabıtası, SİZDE ALLAH KORKUSU YOK MU? Gaziosmanpaşa Bakımevinde hayvanlar BUZLU ISLAK BETON üstündeler. Başkan Hasan Tahsin Usta CEVAP VERMELİ! Sokaklar yasak, bakımevinde donarak zulüm altındalar. Nerede yaşasın bu hayvanlar? Veteriner var, bina var ama hayvanlar tedavi ve kısırlaştırma için saatler uzaklıktaki İBB Kısırkaya'ya gönderiliyor ve hayvanlar arada YOK OLUYOR...
Soruşturma yazısına katılınız. Mail adresleri yazının en altında hazır. 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
==============================
GOP Belediyesine gönderilecek SORUŞTURMA YAZISI
===================================

KONU: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı olarak görevini kötüye kullanan Belediye Zabıta Müdürü ve yasa dışı uygulamaya seyirci kalan, bakımevi'nin yasaya ve vicdana aykırı koşullarını düzelttirmeyen Sağlık İşleri Müdürü hakkında ‘’görev ihmalden’’ Teftiş Kurulu Müdürlüğünce soruşturma açılması talebimiz.

BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, İçişleri Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı-Bölge ve Şube Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Halk Sağlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakkı Savunucuları

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğüne,

-- Belediyeniz Zabıta Müdürlüğü elemanları, yasal hak olarak hayvanları besleyip koruyan gönüllülerce köpeklerin sağınması için yapılan geçici küçük korunakları kış ortasında YIKIP, hayvanları ayaz soğukta açıkta bırakarak, yetkilerini aşıp görevini kötüye kullanmıştır. 
-- Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, hayvanların korunması, beslenmesi ve her türlü mağduriyetleri için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olan belediyeniz Veterinerlik Hizmetlerinden sorumlu Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, kendi yasal görevini yapmadığı gibi, bu kanunsuz ve vicdansız yıkıma da seyirci kalmıştır. 
-- Ayrıca sahipsiz hayvanların bakılması, barındırılması, beslenmesi ve her türlü hizmetinde ‘’belediyelerin gönüllüler ile eşgüdüm sağlaması’’ , 5199 sayılı kanun ve İçişleri Bakanlığı, İl Özel İdare Kanunu Belediyeler Gönüllü Yönetmeliği gereğince YASAL HÜKÜM olmasına rağmen, Sağlık İşleri Müdürlüğü gönüllülere karşı düşmanca bir yaklaşım içindedir.
-- Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olarak, bakımevinizde ‘’kısırlaştırma ve tedavi ‘’ yapılmadığı, gerek fiziki ve gerekse hizmet olarak yasaya aykırı koşullarda olduğu, hayvanların buzlu ıslak beton hücre odalarda titreyerek yaşama mahkum edildiği, yeterli ilaç olmadığı, 5199, 5996 Sayılı kanunlar ve TCK. Uyuşturucu Madde Hükümlerine aykırı olarak başında veteriner hekim olmadan hayvanların anestezik uygulama ile yasa dışı toplatıldıkları ve bir daha o hayvanlardan haber alınamamakta olduğu, kayıt soran gönüllüye kayıt gösterilmediği ve tüm bu yasal hükümlere rağmen gönüllülere düşmanca davranıldığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Bu bağlamda;
=======1-Yasalar nezdinde yetkisini aşarak görevini kötüye kullanıp korunağı yıkan zabıta görevlileri ve emri veren Zabıta Müdürü hakkında Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce soruşturma açılarak idari işlem yapılmasını, yasaya aykırı olarak yıkılan kulübelerin belediyenizce yapılıp yerine konmasını talep ediyoruz.
=======2- Hayvanları Koruma Kanunu'nun ‘’Bakımevi Çalışma Usul ve Esasları ‘’ hükümlerine aykırı koşulları ısrarla düzeltmeyerek hayvanların hayvanların acı içinde ölmelerine sebebiyet veren Sağlık İşleri Müdürü hakkında Belediye Teftiş Müdürlüğünce ‘’görev ihmalden’’ soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
=======3. Uyuşturucu anestetik ilaçların sadece veteriner hekimlerce uygulanması yasal hüküm olmasına rağmen. TCK ya aykırı olarak, bu ilaçları yetkisiz görevlilere kullandırması ve belediye araçlarında taşıtması nedeni ile de Sağlık İşleri Müdürü hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Aynı nedenlerden dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası da açıkça ihlal edilmekte olduğu için, İş Güvenliği açısından da Sağlık Müdürü hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
=======4. Maaş alan veterinerleriniz olmasına rağmen, kısırlaştırma ve tedavi için hayvanların saatler uzaklıktaki Kısırkaya ve başka bakımevine gönderilerek, boşa ödenen maaşlar ve araç mazot ve gereksiz personel gideri açısından belediyenizce DEVLETİ ZARARA uğratılmaktadır. Bunun yanında, hasta ve ameliyatlı olan hayvanların kötü koşullardaki arabalar ile uzun yolculuklar yapması nedeni ile, hayvanlar da acı ve ızdıraba mahkum edilmektedir. Fiziki koşulların düzeltilerek, kısırlaştırma ve tedavilerin belediye bakım evinde yapılmasının acilen sağlanmasını talep ediyoruz. 
=======5. Sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların, yasal hüküm olarak korunması, beslenmesi ve barındırılması hizmetlerinde gönüllülerle YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE eşgüdüm sağlanmasını talep ediyoruz.

Sokaklardaki hayvanlara yönelik çalışmaların ve bakımevi fiziki ve hizmet koşulların yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmemesi halinde İçişleri Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sayıştay nezdinde teftiş ve soruşturma isteneceğini bilgilerinize sunar, müracaat ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı
TC Kimlik... 13230091212
======================================
Yazının Ekleri:
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Madde 4.- d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. 
h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

Belediyelerin alacağı tedbirler
MADDE 7 – (1) Belediyeler; 
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gönüllü kuruluşlar ile isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yasam alanlarına bırakılmaz.
Madde 20-1- d şıkkı: "Uyuşturucu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır"
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından,
======================
5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.__
_____________________________
İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği
Çalışma alanları Madde 5 — İl özel idaresi veya belediye görev ve sorumluluklarına bağlı olarak yetki alanlarında;
e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir.
Çalışma usul ve esasları Madde 6 — Çalışma alanlarına ilişkin detayları ilgili il özel idaresi veya belediyece tespit edilmek şartı ile;
a) Gönüllüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile ilgili il özel idaresi ve belediyeye müracaat ederler. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde çalışırlar.
b) Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve gelişleri ilgili il özel idaresi ve belediyece sağlanabilir.
c) Belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunulması halinde gönüllülük ilişkisi sona erer, verilen kimlik kartları geri alınır.
d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir.
e) Gönüllünün çalışacağı alan kent konseyinin oluşturduğu çalışma alanları içinde ise, bu çalışma kent konseyi çalışmaları ile birlikte değerlendirilir.
f) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.
Kimlik kartları Madde 9 — Gönüllülere, EK 1’de şekil ve şartları belirlenmiş ve ilgili yerel yönetim birimlerince onaylanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartları verilir. Kimlik kartlarında gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alır.
Kimlik kartlarını vali, belediye başkanı veya yetki verilmesi halinde ilgili birim amiri imzalar. Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. Gönüllüler çalışma sürelerince kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin kimlik kartları veren makamca geri alınır.

GÖNDERİLECEK MAİL ADRESLERİ, Belediye, Parti, Ormansu
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],

[email protected], [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

cross