1991'den Bugüne

169. Eyüp Belediye Başk. Remzi Aydın Hk. Soruşturma Talebimiz

169. EKLİ DİLEKÇEYİ yollayarak Eyüp Belediyesinin YASA DIŞI toplamalarına DUR DİYELİM: //// Eyüp Belediyesinin bakımevi YOK, kısırlaştırma hizmeti YOK... Bunları yapmayı BECEREMEDİ. Ama hayvanların toplatılıp bilinmeyen yerlere ATILMASI konusunda uzman.. /// /İlçe merkezinden toplayıp besleme alanları adı altında orman çevrelerine attığı köpekleri ŞİMDİ ORADA DA YAŞATMIYOR. Uyuşturucu ilacı yasaya aykırı olarak yetkisiz görevlilere kullandırıyor. Belediye araçlarında taşıtıyor. TCK ya göre SUÇ İŞLİYOR...
Ekli yazının altında mail adresleri de var. Lütfen bu belediyeyi şikayet edelim. Hayvanlarımız yok ediliyor... 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

GÖNDERİME HAZIR ŞİKAYET YAZISI:
====================================================
KONU: Uyuşturucu sınıfına giren Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin, 5199, 5996 Sayılı kanunlar ve TCK. Hükümlerine aykırı olarak belediye araçlarında serbestçe taşınması, yetkisiz kişilere tüfek ve üfleme borularında kullandırılarak, uygulatılması konularında, talimatı veren Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilgili başkan yardımcısı Adem Koçyiğit ve Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Akyıldız hakkında soruşturma izni verilerek adli ve idari işlem başlatılması talebimiz..

BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Gn. Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge ve Şube Müdürlüğü, İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğü, Emniyet Gn. Müdürlüğü-İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri-Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı-Teftiş Kurulu Müdürlüğü,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ak Parti Gn. İl ve İçe Teşkilatı, Milletvekilleri, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Basın Kuruluşları

İSTANBUL VALİLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA,
Uyuşturucu ve uyarıcı madde sınıfına giren ‘’Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünler’’, Eyüp Belediyesi yöneticilerinin talimatı ile yasal hükümlere AYKIRI olarak ve üstelik de çoğu kısırlaştırılmış küpeli köpeklerin yakalanmasında kullanılmaktadır. Bu amaçla, tüfek ve üfleme boruları ile uygulanan ve narkotik ürün sınıfında olan anestezik ilaçlar, ilacın tatbikinde kanunen yetkilendirilmiş tek kişi olan Veteriner Hekimin bulunmadığı Eyüp Belediyesi araçlarında taşınmakta, yetkisiz belediye işçilerine verilerek uygulatılmaktadır. Bu yasa dışı uygulamalar sırasında hayvanlara isabet etmeyen enjektörler topluma açık mahallerde bırakılıp, ilaçların uyuşturucu ihtiva etmesinden dolayı Eyüp'te TOPLUM SAĞLIĞI da ciddi biçimde tehlikeye atılmaktadır.
Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin kullanılması konularında yasal hükümler;
A-) 5199 ‘‘Hayvanları Koruma Kanunu ‘’ 20/d bendi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekli yazısında ’’ Alfemine ve türevi anestezik uyuşturucu ile yapılan toplamaların sadece ‘’Veteriner Hekimler’’ tarafından yapılabileceği şeklinde hükme bağlanmıştır.
B) 5996 Sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’’
Madde 13 (1) bendi ;
Narkotik ilaç sınıfına giren Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin, sadece klinisyen veteriner hekimlere satılabileceği, Veteriner Hekimler tarafından uygulanabileceği şeklinde hükme bağlamıştır.
Madde 14 (2) bendi ile;
Bu ürünlerin yasal hükümlere aykırı kullanımı halinde ''yasal sorumluluğun, uygulayana ve uygulama emrini veren yöneticilere ait olacağı'' hükmü yer almaktadır.
C-) 5996 Sayılı kanunla, resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı ‘’uyuşturucu veya uyarıcı madde’’ niteliğinde olan Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin sadece Veteriner Hekimler tarafından kullanılıp uygulanabileceği, Veteriner hekim dışında, eğitiminde veya denetiminde hiç kimse tarafından kullanılmaya yetkilendirilemeyeceği, Veteriner hekimin bulunmadığı araçlarda taşınamayacağı, bir yerden bir yere nakil edilemeyeceği hususları bu kanun hükümlerine ilaveten Türk Ceza Kanunu’nun Uyuşturucu ile ilgili hükümlerine tabidir.
Ç-) TCK. ‘’Uyuşturucu Madde Suçları’’ Madde 188. - (1) /8)- 193 bendi ile; Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü maddenin başkalarına verilmesi, nakledilmesi, araçlarda bulundurulması ve tanımlanan suçların veteriner hekim tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı da TCK. ile hükme bağlanmıştır.
‘’Tüm bu yasal hükümler uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olan narkotik anestezik ilaçlar, veteriner hekimin bizzat uygulaması dışında herhangi bir görevli veya belediye işçileri tarafından uygulanamaz, veterinerin olmadığı araçlarda taşınamaz.’’
Uyuşturucu ihtiva eden bu ilaçları, yöneticilerinin talimatı ile görev ve yetkisi olmadığı halde uygulayan, uygulama sırasında uyuşturucuya maruz kalma riski olan personel açısından işveren konumunda olan belediye, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal etmektedir.
Narkotik anestezik ilaçları, hayvanların yakalanması amacıyla yetkisiz kişilere uygulatarak, enjektörün kaza sonucu bir insana denk gelmesi ve halka açık mahallerde kullanılmasından dolayı enjektörün unutulma riskini alan belediye, TOPLUM SAĞLIĞININ tehlikeye atılmasından yasal olarak sorumludur.
Bu bağlamda;
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince, Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin, tüm bu yasal hükümlere aykırı olarak uygulatılmasına ilişkin talimatı veren başkan Remzi Aydın, hayvan haklarından sorumlu başkan yardımcısı Adem Koçyiğit ve Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Akyıldız hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamınızca, adli soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz.
====1. Taşınması ve uygulanması yasalarla hükme bağlanmış olan narkotik anestezik ilaçları, uygulamaya kanunen yetkilendirilmiş Veteriner hekimin bulunmadığı araçlarda taşıtarak, yetkisiz belediye işçilerine ilaçları uygulama talimatını veren Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, hayvan haklarından sorumlu başkan yardımcısı Adem Koçyiğit ve Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Akyıldız ve uygulayan belediye işçileri hakkında yazıda yer alan tüm yasal hükümler gereğince, görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını, soruşturmanın selameti açısından belediye personeli ve belediyenin sorumluluk alanında yaşayan halkın da ifadelerine başvurularak adli işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====2. Emniyet birimlerinden, belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını, 5199, 5996 ve TCK. 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..
====3. Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünün, 5199 sayılı kanun Madde-9 gereğince; yasal mevzuatlara aykırı uygulamaları görüp göz ardı ederek görev ihmalinde bulunan Eyüp Belediyesi Veteriner Hekimleri hakkında soruşturma başlatarak idari işlem yapmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====4. Narkotik ilaçları uygulama yetki ve görevleri olmadığı halde belediye tarafından görevlendirilerek uygulayan belediye işçilerinin, uyuşturucuya maruz kalabilmeleri riskine ilişkin 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı eden, emri veren ve işveren konumunda olan Eyüp Belediye Başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.
TC Kimlik......

EKLİ YASA MADDELERİ
================================
Ek..1 .. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
Madde 20-1- d şıkkı: "Uyuşturucu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır"
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından,
=================================
EK..2…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
==================================
Ek..3 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188-193)
MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
=====================================
===Ek..4.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015

Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
=====================================
=Ek..5..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 
İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları
====================================== 
ADRESLER
To: [email protected], [email protected], [email protected],

CC: : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

cross