1991'den Bugüne

176. VETERİNER HEKİMSİZ UYUŞTURUCUYLA TOPLAMA YAPAN BELEDİYELER İÇİN SORUŞTURMA YAZISI

176. VETERİNER HEKİMSİZ UYUŞTURUCUYLA TOPLAMA YAPAN BELEDİYELER İÇİN SORUŞTURMA YAZISI===== Köpeklerin belediyelerin "izbandut" toplama ekiplerince, başında veteriner olmadan OKLU İĞNE ile toplanması SUÇTUR. ====Tüfek ve üfleme borularında kullanılarak uygulanan ''Anestezik ilaçların'' VETERİNER HEKİM dışında toplama ekiplerince uygulanması yasaya aykırıdır. =====5996 Sayılı Kanun ile UYUŞTURUCU MADDE sınıfına giren NARKOTİK ANESTEZİK ilaçların, sadece VETERİNER HEKİMLER tarafından uygulanabileceği hükmü mevcuttur.
====5996, 5199 ve Türk Ceza Kanunu Uyuşturucu Madde Suçlarından, talimatı veren Veteriner İşleri Müdürü ve uygulayan görevliler, taşıyan belediye ve taşeron araçları hakkında TCK. 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince, ekli yazıdaki örnek resmi yazıda olduğu gibi, ADLİ, İDARİ, NARKOTİK işlem talep ediniz. 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
========================================================
Konu: Belediye Veteriner İşleri Müdürü talimatı ile yasal hükümlere, özel takip, güvenlik ve denetime tabii olan Psikotropik ve Narkotik Veteriner uyuşturucu ilaçların, yasa dışı YETKİSİZ kişilere uygulatılarak serbestçe belediye araçlarında taşıtılması konularında soruşturma başlatılması talebimiz.
BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Gn. Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge ve Şube Müdürlüğü, Mahalli İdareler Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı- İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı – Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı -İl Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı-Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

Valilik Yüksek Makamına, 
Belediye Veteriner İşleri Müdürü talimatı ile hayvanların toplanması amacıyla kullanılabilen yasal hükümlere ve denetime tabii olan UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçlar’’, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddeleri ilgili fıkralarında yer alan yasal hükümlere AYKIRI olarak veteriner hekimin olmadığı belediye araçlarında TAŞITILARAK, YETKİSİZ belediye işçilerine teslim edilip UYGULATTIRILARAK, yasa dışı kullandırılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrol ve denetimine tabii olan ve belediyelerce hayvan yakalamada kullanılabilen UYUŞTURUCU türevi ’’Psikotropik ve Narkotik Anestezik ilaçların’’, özel takip ve güvenlik gerektiren kolay taşınamayacak ve kilitli dolaplarda bulundurulmasının, ilaçların temin anından son kullanım aşamasına kadar sarf edilen tüm kayıtlarının ‘’Narkotik ve Psikotropik Ürünler Stok ve Sarf Defterinde’’ KAYIT altına alınmasının, SADECE ‘’VETERİNER HEKİMLER’’ tarafından UYGULANABİLECEĞİ, veteriner hekimin EĞİTİMİNDE veya DENETİMİNDE bir başka kişi tarafından uygulanamayacağı, araçlarda taşıtılıp nakil edilemeyeceği yasal zorunluluk olmasına rağmen ; bu ilaçlar belediye işçilerine verilip uygulattırılarak, araçlarda taşıtılmaktadır. 
Yasal hükümlere ve denetime tabii olan Narkotik Anestezik ilaçlar, yetkisiz kişilere kullandırılarak ÇEVRE ve TOPLUM SAĞLIĞI da tehlikeye atılmakta öte yanda görev ve yetkisi olmadan uygulayan personel açısından işveren konumunda olan belediye, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal etmektedir. 
Bu bağlamda;
====1. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14 ve Türk Ceza Kanunu’nun Uyuşturucu Madde Suçları 188. Madde ilgili fıkraları gereğince, Psikotropik ve Narkotik ilaçların yetkisiz kişilere uygulattırılarak, araçlarda taşıtılması suiistimallerine ilişkin Valilik Makamınızca, talimatı veren Belediye başkanı, Hayvan Haklarından sorumlu başkan yardımcısı ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında ‘’görevi kötüye kullanmaktan’’ soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
====2. Belediye Veterinerlik hizmetlerine kayıtlı olan ’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’, Valilik makamınız kanalı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ilacın denetimine dair bakanlıktan müfettiş talep edilerek , ilaçlarla ilgili tutulan tüm belediye KAYITLARININ incelenmesini ve yetkisiz kişilere kullandırılarak serbestçe belediye araçlarında taşıtılmasına ilişkin yasal işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====3. Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere (ek ), Emniyet birimleri tarafından belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması suiistimaline dair yasal hükümler gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..
====4. 5199 ve 5996 sayılı kanunlar gereğince Orman Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce; yasal mevzuatları göz ardı ederek ‘’görevini kötüye’’ kullanan tüm belediye veteriner hekimleri hakkında soruşturma başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====5. 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı ederek uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakta görevlendirilen belediye işçileri için, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından MÜFETTİŞ gönderilerek soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz. 
====6. Özel takip, güvenlik ve denetime tabii olarak ilgili bakanlıklardan belediye Veteriner hekimine yasal sorumluluk verilerek teslim edilen Psikotropik ve Narkotik uyuşturucu ilaçları, yasal sorumluluğu olduğu halde yetkisiz kişilere uygulattıran veteriner işleri müdürü hakkında Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce ‘’görevini kötüye kullanmaktan’’ soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz
Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad:
TC No :
===EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
==========================================================
===Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
==========================================================
===Ek..3 .. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden
==========================================================
===Ek..4 ..Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
ASLININ AYNIDIR
Sayın Başvuru Sahibi:
"Alfamine" isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle "Alfamine" isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
-----------------------------------------------------
Uyusturucu ile Mucadele DB Analiz ve Degerlendirme
-----------------------------------------------------
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi
=========================================================
Ek..5.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
===================================== ==============
Ek:6.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında veteriner tıbbi ürün temin izni alan kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevedeki faaliyetleri bakımından Bakanlık denetim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görevlendireceği bir personel tarafından birlikte denetlenir ve denetim sonucunda düzenlenecek rapor Bakanlık ve ilgili kamu kurumunun yönetimine sunulmak üzere imza altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Prof. Dr. İrfan Erol
Bakan a. 
Genel Müdür
========================================================
Ek..7..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları

cross