1991'den Bugüne

9.(Arşiv No 109) KUDUZ Çıkması Halinde İLGİLİ KURUMLAR İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

 

9.(Arşiv No 109) Bir şehirde kuduz çıkar çıkmaz, belediyeler hemen ilk anda çok sayıda köpeği yok ederler. Hatta kuduz olmasa bile kuduz var bahanesi ile hayvanları yok ederler. Bunların olmaması için KUDUZ çıkar çıkmaz, o şehirdeki tüm resmi görevli sorumlular ve kurumlar hakkında SORUŞTURMA istediğimizde, kuduz bahanesi ile öldürmeye cesaret edemiyorlar. === 1. Kuduz çıktığı bilgisi size ulaştığı anda aşı yapmadıkları için kuduz çıkmasına sebep olan sorumlular hakkındaki soruşturma talebini içeren YASA MADDELİ örnek yazıyı valilik makamına yollayın.

Bu yazı ile olası KATLİAMLARIN önüne geçebiliyoruz. Belediye hem görevini yapmayacak, aşılama yapmayacak hem de kuduz çıkınca, kendi görev ihmalinin bedelini köpeklere ödeterek, onları öldürüp KUDUZA KARŞI MÜCADELE ETMİŞ olacak. 
=== 2. İkinci bir husus da, KUDUZ çıkmadan, aşağıdaki yazıyı "KUDUZ ÇIKMASI halinde ŞUNLAR ŞUNLAR hakkında soruşturma isteyeceğimiz bilinmelidir" diye yazıyı uyarlayarak valiliğe yollayabilirsiniz.

Bu kolaycı, tembel ve ilkel zihniyete geçit vermeyelim.
Nesrin Çıtırık/ Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

======================================

KONU: Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve Görev ihmalinde bulunan kurum ve yetkililer hk soruşturma istemi.

GEREKÇE: Bir şehirde, aşısı olan bir hastalığın çıkması, kurumların ciddi biçimde görev ihmalini göstermektedir. Hem hayvan hakları hem de toplumsal anlamda sıkıntılar yaşatan bu duruma ilişkin, sorumlular hakkında soruşturmanın yanında, ilgili kurumların bundan sonra yasal görevlerini yapmalarının sağlanması gerekmektedir. Kuduza karşı hiç bir önlem almayan ama kuduz çıkınca ÖLDÜREN zihniyet, yasalara da insan olmaya da aykırıdır. Kurumlara, öldürmenin çözüm değil, bir İNSANLIK AYIBI ve SUÇ olduğunu devletimizin kanunları ile gösterilmesi gereklidir.

YASAL DAYANAK: "11.06. 2010 Tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun" 4 ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan "BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK", Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

İLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BIMER, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyük şehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Şube Müdürlüğü, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları, Hayvan Koruma Platformları

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,

Kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı etkili çalışmalar yapmak, "İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU" görevidir.
"11.06. 2010 Tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun" 4 ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan "BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK" gereği, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarının kuduza ve tüm bulaşıcı hastalıklara karşı başta AŞILAMA olmak üzere koruyucu tedbirler alınmasını sağlama görevi vardır.
Fakat şehrinizde bu komisyon görev ihmalinde bulunarak, kuduz çıkmasına sebep olmuştur.

Kuduz çıkmasında görev ihmali olan aşağıdaki kurum ve yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.

1. Kuduza karşı önlem alınmasını hükme bağlamış hükümlerin yerine getirilmesinde görev ihmali bulunan komisyon üyeleri hakkında "Görev ihmalden" soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
2. Belediye, sahipsiz hayvanları kısırlaştırma ve aşılama konusunda görev ihmalinde bulunmuştur. Veteriner İşleri Müdürü hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Belediye Teftiş Kuruluna da ayrıca soruşturma açılması için makamanızca bilgi verilmesini talep ediyoruz. 
3. Orman Su İşleri Müdürlüğü, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yetkisi olduğu halde, bu yetkiyi kullanmayarak, başta belediye olmak üzere diğer kurumların görev ihmaline seyirci kalarak görev ihmalinde bulunmuştur. Ormanı Su İşleri yetkili görevlileri hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
4. İl Tarım Müdürlüğü, başta sahipsiz hayvanlar olmak üzere kuduza karşı aşılama yapılmasında görev ihmalinde bulunmuştur. İl Tarım Müdürlüğü sorumlu gönevlileri hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
5. Yasada olmasına rağmen olası kuduz çıkma ihtimaline karşılık, belediyelerin "müşahede merkezi" oluşturması gerekirken, belediye bunu oluşturmamıştır. Bu bağlamda da belediye hakkında soruşturma açılması ve en kısa zamanda, risk altında olan hayvanların müşahede altına alınacakları bir MÜŞAHEDE Merkezi oluşturulmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
6. İlinizde bulunan sahipsiz hayvanların aşılanıp kısırlaştırılıp alındıkları yere bırakılması konusunda, belediyenin "kısırlaştırma ve aşılama merkezi" kurması ve var olanın yasaya uygun çalıştırılması için, valiliğinizin yasaları harekete geçirmesini talep ediyoruz.
7. İl Hayvanları Korumu Kurulunun OLAĞANÜSTÜ toplanıp, mevcut durumu değerlendirip, kurumların görevlerini yapması için kararlar almasını ve kararların uygulanmasının TAKİP ETMESİNİ, kuduz bölgesinde bulunan sahipsiz hayvanların aşılı ve kısırlaştırılmış olarak yaşamlarının güvence altına alınmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

Aşısı olan KUDUZ hastalığının çıkması, devlet kurumlarımızın AYIBI ve UTANCIDIR. GÖREVİ İHMALİDİR. Devlet ciddiyeti içinde soruşturma yaparak, tüm sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz.
Kurumların görevlerini yapmaları için ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARINI talep ediyoruz. Valiliğiniz kurumlarına ve diğer kurumlara YASAL GÖREVLERİNİ tekrar hatırlatıyoruz.
Ayrıca karantina suresince "tek bir hayvanin öldürülmesi" halinde valilik hakkında da şikâyette bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İSİM:
TC Kimlik:
_______________________________________________
================================================

EK: BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
Yetki Kanunu: 5996/
BİRİNCİ BÖLÜM// Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan ve hayvansal ürünlerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak genel esas ve usulleri tespit etmektir.
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya dair yapılacak genel iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
_________________________________

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM// Hastalıklarla Mücadele ve Denetim// Mahalli idarelerin yükümlülüğü
MADDE 27 – (1) İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır.
(2) Bakanlık il veya ilçe müdürlüğü yıl içinde uygulayacağı mücadele programları veya çıkan salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığının söndürülmesinde gerekli aşı, ilaç, alet, dezenfektan, malzeme ve taşıma masrafları ile geçici olarak çalıştırılması gerekli olan personel giderlerinin ve akaryakıt bedelinin bütçe imkanlarına göre özel idare ve belediye bütçelerinden temin edilmesi için mülki idare amirine ihtiyaç bildirir. Mülki idare amirleri, özel idare ve belediyelerin mali imkanları ölçüsünde hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.
(3) Hayvan hastalıkları ile yapılacak mücadeleye özel idare ve belediyelerin katılma şekilleri hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilir. İl özel idareleri ve belediyeler kuduz vakalarında mali imkan, vasıta ve personeli ile hastalığın söndürülmesi çalışmalarına iştirak etmek zorundadır.
Hayvan sağlığı danışma komisyonu
MADDE 28 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Bakanlıkça seçilecek üyelerden meydana gelen Hayvan Sağlığı Danışma Komisyonu kurulabilir. Komisyonda incelenecek konulara göre üniversite, kamu ve özel sektör mensupları ile mesleki kuruluş temsilcileri de komisyonda üye olarak görevlendirilebilir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü kurulun sekreteryasını yürütür.
____________________________________________

Hayvan sağlık zabıtası komisyonları
MADDE 29 – (1) Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere hayvan sağlık zabıtası komisyonları aşağıda belirlenmiş üyelerin katılımı ile kurulur.
a) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, belediye başkanı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ticaret ve ziraat odaları başkanları, il sağlık müdürü, bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, bir il daimi encümen üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret borsası başkanı ve bir resmi veteriner hekimi,
b) İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; kaymakam başkanlığında belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, ilçe sağlık grup başkanı, ilçe müdürü, resmi veteriner hekim ve ziraat odası başkanı,
c) Belde hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmi veteriner hekim başkanlığında, belde belediye başkanı ve mahalle muhtarları,
ç) Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmi veteriner hekim başkanlığında, köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya korucusu.
_________________________________________________

(2) Hayvan sağlık zabıtası komisyonlarının toplanma ve karar alma usulleri ile görevleri şunlardır.
a) Hayvan sağlık zabıtası komisyonları ihbarı zorunlu hastalıklardan birinin çıkışında resmi veteriner hekimin düzenlediği hastalık çıkış raporu üzerine veya il/ilçe müdürünün teklifini görüşmek için başkan tarafından derhal toplantıya çağrılır.
b) Hayvan sağlık zabıtası komisyonunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy verilmez. Oy eşitliğinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komisyonun aldığı kararların uygulanması ile ilgili hususlar resmi veteriner hekimce denetlenir.
c) Tazminat ödenecek hastalıklar kapsamında yetiştiriciye ödenecek tazminatı belirlemek için kurulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonuna katılmak üzere, hastalığın il ya da ilçede oluşuna göre vali/vali yardımcısı ya da kaymakam tarafından il veya ilçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu üyelerinden biri görevlendirilir.
ç) Hayvan sağlık zabıtası komisyonları mahallince yapılması mümkün olmayan husus ve ihtiyaçlarını bir üst hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bildirir. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu en üst komisyondur.

cross