1991'den Bugüne

Altınoluk'ta kedi baktığı için mahkemeye verilen gönüllünün dava bilgileri

ASLININ AYNIDIR

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MAKAMINA

EDREMİT

DAVACI : Gülfer GÜLSOY  -TCN : 26812251478
Cami vasat mah. Ulugaraj Cad. No: 18/2 EDREMİT

VEKİLİ : Av. H. Serkan ARAS
Gazicelal mah. 453 sok. no:7 Adliye yanı EDREMİT

DAVLILAR : 1- Tülin ERDİ
mıhlı asfaltı mevkii no: 28 Narlı köyü EDREMİT
2- Erdoğan ERDİ
mıhlı asfaltı mevkii no: 28 Narlı köyü EDREMİT

DAVA : KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLI DAVANIN MEN’İ

H.E.D. : 1.000. TL

AÇIKLAMA : Müvekkilim Gülfer GÜLSOY  Mıhlı Asfaltı mevkii no:16 Narlı köyü / Edremit Adresinde bulunan ve tapunun Balıkesir ili Edremit ilçesi Narlı köyü 2246 parsel sayılı taşınmazın malikidir.
Davalılar ise komşu parsel maliki olup, yukarıda belirtilen adreste ikamet etmektedirler. Davalılar ikamet ettikleri evlerinde çok sayıda kedi beslemektedirler
Sözkonusu kediler müvekkili, ailesini ve diğer komşuları rahatsız etmekte, kedilerin etrafa pislemeleri neticesinde kötü kokular rahatsızlık vermekte, kediler başıboş şekilde davalılarca bırakılmak sureti ile müvekkile, komşulara ve özellikle çocuklara rahatsızlık vermektedirler,
Davalıların beslediği bu çok sayıdaki kedi müvekkilin bahçesine zarar vermekte, yazlık olarak kullanılan söz konusu evin her tarafı pisletilmekte, balkonda yemek yenileceği esnada bile adeta kedilerden korunmak için aile fertleri nöbet tutmaktadır.Bu durum müvekkili ve ailesini aşırı şekilde rahatsız etmektedir.
TMK. M 683’deki ‘’Birşeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir’’ hükmü ile mülkiyet hakkının kanunla toplum yararına kısıtlanabilecegi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Aynı maddenin ikinci Fıkrasında, mülkiyet hakkının nasıl korunacağı hükme bağlanmış, 730 ve 737. maddeleriyle de taşınmaz malikinin başkalarına zarar vermesinin önlenmesi hedeflenmiştir.

Yapma, kaçınma, katlanma olarak özetlenebilecek bu sınırlamaların önemli bir bölümü TMK’nun ‘’komşu hakkı’’başlığı altında, 737 ile 750. maddelerinde düzenlenmiş, 751 ile 761. maddelerinde de yine malikin yapması ve katlanması gereken hususlar belirtilmiştir.

Komşuluk hukukundan kaynaklanan  elatmanın önlenmesi davalarında davalının kusurlu olması aranmaz. Davalının kusurlu olup olmaması , kasıtlı hareket edip etmemesi, elatmanın önlenmesi davasına etkili değildir. Yeter ki, davalının hiçbir kusuru olmasa dahi, elatmanın önlemesine, eski hale getirme ve tazminata hükmedilebilir. Kural olarak davacının zararının doğmaması için bir önlem almaması da elatmanın önlenmesi davasını etkilemez.
Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle iş bu davanın açılmasında zaruret hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : T.M.K, H.M.U.K, ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : 1-Tapu kayıtları
2-Fotoğraflar
3-Tanık anlatımları
4-Keşif
5-Bilirkişi

6-Her türlü hukuki delil

TALEP   : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle;
1- Davamızın KABULÜ ile davalıların taşınmazlarında kedi beslemesinin önlenmesine, kedilerin davalılar taşınmazından çıkartılmasına, bu konuda uygun görülecek önlemlerin alınmasına,
2- Ücreti vekalet ve yargı giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini satgı ile arz ve talep ederiz. 23.10.2013

Davacı Vekili
Av. H. Serkan ARAS

 

T.C.
EDREMİT
1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TESPİT TUTANAĞI

ESAS NO : 2013 /509 Esas
HAKİM: Mehmet AYDIN 118851

KATİP: MEHMET KARABULUT 55239

DAVACI: GÜLFER ERSOY

VEKİLİ: Av. HÜSEYİN SERKAN ARAS – Gazi Celal mh. 453. sk. Adliye Yanı  Eylül Apt. No: 7 K.2. D.3 Edremit / Balıkesir.

DAVALILAR: 1- TÜLİN ERDİ – Mıhlı Asfaltı Mevkii No: 28 Narlı Köyü Edremit /

BALIKESİR
2- ERDOĞAN ERDİ : Mıhlı Asfaltı Mevkii No: 28 Narlı Köyü Edremit /

BALIKESİR

DAVA: Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)

DAVA TARİHİ: 23/10/2013

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Dava dilekçesinin Hukuk Mahkemeleri Kanınunun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığına,
2- Davanın yazılı yargılama usulüne tabi olduğuna,
3- Dava dilekçesi ve eklerinin HMK. 122 Maddeleri uyarınca davalı tarafa tebliğine,Masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına tensip zaptının da eklenilmesine, davalı tarafa HMK’nun 126,127,128,129. maddelerine göre davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek üzere tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta verilmesine,süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgi eksikliği HMK. 140/5 md. Gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceği , aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağının ihtar olunmasına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,
4- Tensip zaptının davacıya tebliğine, davacıya çıkartılacak tebligat evrakına dava dilekçesinde delillerin belirtilmemiş olması halinde delillerini, açıkca ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeleri, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemeleri ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmaları, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı yukarıdaki hususların bildirilmemesi halinde bu eksikliğin HMK. 140/5 maddesi gereğince ancan ön inceleme aşamasında tamamlanabileceği aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağının ihbar olunmasına,
5- Cevap dilekçesi verildiğinde , dilekçedeki HMK.’nun 129/1 maddesinin a,b,c,ç,ğ, bentlerindeki eksikliğin bulunması durumunda tamamlanması için davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması halinde cevap dilekçesinin verilmemeiş sayılacağının davalıya ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,
6- Cevap dilekçesinde delil bildirildiğinde,başka yerlerden temin edilecek deliller için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, masrafın davalı tarafından yatırılan delil avansından karşılanmasına
7- Cevap dilekçesinin HMK’nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde  cevaba cevap dilekçesi verebileceği hususundun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,
8- Cevaba cevap dilekçesinin HMK’nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, nasrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

9- İkinci cevap dilekçesinin HMK’nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,
10- Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılacagına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin yatırılan avanstan karşılanarak taraflara bildirilmesine,
11- Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat  duruşması için gün verilmesine,
12- Usulüne uygun vekaletname gereğince Av.H.Serkan ARAS’ın davacı vekilliğine kabulüne,
13- Edremit İlçesi Narlı Köyü 2246 parsel sayılı taşınmazın ve bu taşınmaza komşu davalı adına kayıtlı olan parselin tapu kayıtlarının istenilmesine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tensimen karar verildi 24/10/2013

Katip 55239                         HAKİM 118851

cross