1991'den Bugüne

DENEY Yönetmeliği iptali için TTB (Türk Tabipler Birliği'nin) açtığı davaya katılmak isteyen DERNEKLER, ŞAHISLAR ve Yerel Hayvan Koruma Görevlileri için ÖRNEK dilekçeler

 

DENEY İŞKENCESİNE HAYIR DİYEN HERKES İÇİN:

DENEY Yönetmeliği iptali için TTB (Türk Tabipler Birliği'nin) açtığı davaya müdahil olmak isteyen DERNEKLER, ŞAHISLAR Ve Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin ÖRNEK dilekçeleri ekte sunulmuştur. İsteyenler bulundukları yerde bu dilekçeler ile mahkemeye başvurabilirler. Sadece dilekçeler kopyalanıp alınacak, isim ve tc numaraları eklenecek.

TTB'nin Danıştay'da açmış olduğu davaya müdahil olmak isteyenler için 3 ayrı dilekçe var.
1. Dernekler
2. Şahıslar
3. Yerel Hayvan Koruma Görevlileri için.
Bunlar, gerekli değişiklikler yapılıp, TC Kimlik numarası, açık adres yazılıp ıslak imza ile adliyelere götürülecek.
Mümkün ise adliyeye verilirken BASIN eşliğinde gidilmesi ve iptal talebinin basında yer alması sağlanacak.
Basın yoksa da fotoğarfların çekilip SAYI VE TARİHİN internet üzerinden yayınlanıp ayrıca bize
[email protected][email protected] adresine bildirilmesi gerekli.

Sorularınız için:
y.ozgur.guven@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı

 

____________________________________________________________________________

DANIŞTAY MÜDAHİLLİK DİLEKÇE 
DERNEKLER İÇİN-1

DANIŞTAY  10.DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere
NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:2014/ 2046 Esas

DAVACI YANINDA MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN: ............... DERNEĞİ

Adres: ........................

DAVACI: TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sk N0:2 Kat: 4 MALTEPE ANKARA

DAVALI:ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA

KONU: Davacı yanında davaya müdahil olma istemimizdir.

MÜDAHALE İSTEMİNİN SEBEPLERİ: Mahkemenize yukarıda yazılı dava esas numarası  ile kaydedilen davada,  davacı Türk Tabipler Birliği tarafından 15.02.2014 günlü ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe giren Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı dava konusu hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.

Yukarıda dosya numarası yazılı bulunan dava sonunda verilecek karar derneğimizi doğrudan etkileyecektir. Şöyle ki; derneğimiz hayvan haklarının korunması  konusunda aktif çalışmalar yapmaktadır. Dünya eko sisteminde yaşayan  tüm canlıların var olmaktan doğan haklarına saygı duymayı, hayvanlarını korumayı ve gözetmeyi yaşam biçimi haline getiren gerçek kişilerden oluşan derneğimizin kuruluş amacı hayvan haklarının korunmasıdır. Bu nedenle  işbu açılmış dava ile iptali istenen yönetmeliğin ulusal ve uluslararası normlara aykırı,  hayvanlar aleyhine ibareler içeren maddelerinin uygulanması ile ortaya çıkacak hayvan hakkı ihlalleri derneğimizi  doğrudan ilgilendirmektedir.

Hayvanların  doğadaki tüm canlılarla eşit yaşam hakkına sahip olunduğu düşüncesi ile hayvan haklarının korunması, gözetilmesi ve hayvanların bakım,tedavi,beslenme gibi yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda faaliyet gösteren   hayvan hakları ihlalleri olduğunda yasal yollara başvuran derneğimizin bu davaya davacı yanında müdahil olmakta hukuki ve manevi menfaati bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin iptali istenen bu maddelerinin uygulanması sonucunda;  hayvanların  aleyhine oluşacak olumsuz durumlar ve gerçekleşecek yaşamsal hak ihlalleri,  hayvan haklarının korunması konusunda faaliyet gösteren derneğimizi  etkileyecektir.

HUKUKİ NEDENLER :Anayasa,İdari Yargılama Usulü Kanunu ,Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5199 Sayılı Yasa, Türk Medeni Kanunu,Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi,123 no’lu Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalıların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve ilgili diğer hukuksal düzenlemeler.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava sonucu  derneğimizi  ilgilendirdiğinden davacı yanında müdahilliğimize karar verilmesi ile davacının dilekçesinde belirtmiş olduğu iptal istemine konu yönetmelik maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve  iptaline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz…./…/…

Davacı Yanında Müdahale
Talep Eden
EK:Dernek Tüzüğü

____________________________________________________________________________

DANIŞTAY MÜDAHİLLİK DİLEKÇE
ŞAHISLAR İÇİN

DANIŞTAY  10.DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO  : 2014/2046  Esas

DAVACI YANINDA MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN: Ad-Soyad (TC NO:1234567890)

Adres:...............................

DAVACI: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sk N0:2 Kat: 4 MALTEPE ANKARA

DAVALI: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA

KONU: Davacı yanında davaya müdahil olma istemidir.

MÜDAHALE İSTEMİNİN SEBEPLERİ: Mahkemenize yukarıda yazılı dava esas numarası  ile kaydedilen davada,  davacı Türk Tabipler Birliği tarafından 15.02.2014 günlü ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe giren Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı dava konusu hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.

Yukarıda dosya numarası yazılı bulunan dava sonunda verilecek karar tarafımı  doğrudan etkileyecektir. Şöyle ki; hayvan haklarının korunması konusunda aktif çalışmalar yapmaktayım. Özellikle sokaklarda bizler ile beraber yaşayan hayvanların beslenme,bakım ve tedavi   ihtiyaçlarını karşılamaktayım.Birey olarak çevrenin ve bu kapsamda ekosistemdeki tüm canlıların korunması , çevreye ve yaşayan canlılara zarar verilmemesi vatandaşlık görevim olmakla birlikte , bu konuda ortaya çıkabilecek herhangi bir hak ihlaline karşı da müdahil olmak , doğadaki eko-sistemin bir parçası olmam nedeni ile  insani görevimdir.Bu nedenle  işbu açılmış dava ile iptali istenen yönetmeliğin ulusal ve uluslararası normlara aykırı,  hayvanlar aleyhine ibareler içeren maddelerinin uygulanması ile ortaya çıkacak hayvan hakkı ihlalleri şahsımı doğrudan ilgilendirmektedir.

Hayvanların  doğadaki tüm canlılarla eşit yaşam hakkına sahip olduğu düşüncesi ile hayvan haklarının korunması, gözetilmesi ve hayvanların bakım,tedavi,beslenme gibi yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda faaliyet gösteren ,  hayvan hakları ihlalleri olduğunda gerektiğinde idari ve adli  mercilere  başvurarak hayvanlar adına hukuki mücadele veren  şahsımın, bu davaya davacı yanında müdahil olmakta hukuki ve manevi menfaati bulunmaktadır.Söz konusu yönetmeliğin iptali istenen bu maddelerinin uygulanması sonucunda;  hayvanlar aleyhine oluşacak olumsuz neticeler şahsımı derin bir üzüntüye boğacaktır.Örneğin sokağımda baktığım, sağlıklı ve iyi bir hayat sürmesi için kendimden fedakarlıklar yaparak yaşatmaya çalıştığım bir köpeğin günün birinde hayvan haklarına aykırı olarak bir deneyde kullanılması tarafımca kabul edilebilecek bir durum değildir.Bu nedenle davaya davacı yanında müdahil olma talebinde bulunma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :Anayasa,İdari Yargılama Usulü Kanunu ,Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5199 Sayılı Yasa, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi,123 no’lu Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalıların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve ilgili diğer hukuksal düzenlemeler.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava sonucu  şahsımı  ilgilendirdiğinden davacı yanında müdahilliğimize karar verilmesi ile davacının dilekçesinde belirtmiş olduğu iptal istemine konu yönetmelik maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve  iptaline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.…./…/…

Davacı Yanında Müdahale

Talep Eden: İsim, tc no

____________________________________________________________________________

DANIŞTAY MÜDAHİLLİK DİLEKÇE

YEREL HAYVAN KORUMA GÖNÜLLÜSÜ İÇİN

DANIŞTAY  10. DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO : 2014/ 2046  Esas

DAVACI YANINDA MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN: Ad-Soyad (TC NO:1234567890)

Adres

DAVACI: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sk N0:2 Kat: 4 MALTEPE ANKARA

DAVALI: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA

KONU: Davacı yanında davaya müdahil olma istemidir.

MÜDAHALE İSTEMİNİN SEBEPLERİ: Mahkemenize yukarıda yazılı dava esas numarası  ile kaydedilen davada,  davacı Türk Tabipler Birliği tarafından 15.02.2014 günlü ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe giren Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı dava konusu hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.

Yukarıda dosya numarası yazılı bulunan dava sonunda verilecek karar tarafımı  doğrudan etkileyecektir.Şöyle ki;5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 17 ve 18.maddeleri gereğince davalı Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş “YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİYİM” 5199 sayılı yasanın 18.maddesinde  “Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir.Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler  olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.”denmekle yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları düzenlenmiştir.

Yerel hayvan koruma görevlisi olarak yasa ile tarafıma verilen yetki gereği  sokaklarda beraber yaşadığımız hayvanların beslenme,bakım ve tedavi   ihtiyaçlarını karşılamaktayım.Bu nedenle  işbu  dava ile iptali istenen yönetmeliğin ulusal ve uluslararası normlara aykırı,  hayvanlar aleyhine ibareler içeren maddelerinin uygulanması ile ortaya çıkacak hayvan hakkı ihlalleri şahsımı doğrudan ilgilendirmektedir.

Hayvanların  doğadaki tüm canlılarla eşit yaşam hakkına sahip olduğu düşüncesi ile hayvanların korunması, gözetilmesi,hayvanların bakım,tedavi,beslenme gibi yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gönüllü olarak üstlendiğim görevim  gereği, bu davaya davacı yanında müdahil olmakta hukuki ve manevi menfaatim bulunmaktadır.Söz konusu yönetmeliğin iptali istenen bu maddelerinin uygulanması sonucunda;  hayvanlar aleyhine oluşacak olumsuz neticeler yerel hayvan görevlisi olarak faaliyet gösteren şahsımı etkileyecektir.Örneğin sokağımda baktığım, sağlıklı ve iyi bir hayat sürmesi için Bakanlıktan aldığım yetki uyarınca  yaşatmaya çalıştığım sahipsiz  hayvanların günün birinde hayvan haklarına aykırı olarak bir deneyde kullanılması tarafımca kabul edilebilecek bir durum olmadığı gibi tarafıma verilen yetkinin dayanağı olan 5199 sayılı yasanın 4. ve 18.maddesi  ile de çelişmektedir. Bu nedenle davaya davacı yanında müdahil olma talebinde bulunma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :Anayasa,İdari Yargılama Usulü Kanunu ,Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5199 Sayılı Yasa, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi,123 no’lu Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalıların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve ilgili diğer hukuksal düzenlemeler.

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan  nedenlerle, dava sonucu  yerel hayvan koruma gönüllüsü olmam sebebi ile şahsımı  ilgilendirdiğinden davacı yanında müdahilliğime karar verilmesi ile davacının dilekçesinde belirtmiş olduğu iptal istemine konu yönetmelik maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve  iptaline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz…./…/…

Davacı Yanında Müdahale

EK: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı  
Talep Eden

cross