1991'den Bugüne

Hayvanların Tarım ilaçları ile Zehirlenmesine ilişkin genelge ve yönetmelikler

 
Tarım Bakanlığının 12 Şubat 2009 tarihinde çıkardığı Yönetmelik ile tarım ilaçlarının reçete ile satılması zorunlu hale getirilmiş ve yönetmeliğin 14.maddesinde "hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilir" deniliyor. 19.maddede bu yönetmeliğin denetlenmesinin Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin sorumluluğunda olduğu belirtilmiş.
 
Bu yönetmelik, farklı mevzuat maddeleri ve linkleri aşağıdaki gibi,bu maddeler gözönünde bulundurularak ilgili kurumlara başvuru yapılması gerekiyor. Aşağıda hazırladığımız e-Mevzuat ve e-Kurumlar bilgi bankası mevcut, oradaki linklerden ilgili kurumlara ayrıca ulaşılabilirsiniz.

3167 Sayılı KARA AVCILIĞI KANUNU

http://www.cevreorman.gov.tr/mevzuat/3167.htm
 
Madde 8 - Aşağıdaki yazılı yerlerde avlanmak yasaktır:
A) Şehir, kasaba ve köyler içinde;
C) Orman idaresinden izin almaksızın alelûmum ormanlarda.
Madde 9 - Belli edilen zamanlarda avlanılabilen hayvanları zehirle avlamak yasaktır.
Her vakit avlanılabilen hayvanların zehirle avlanması muzır hayvanların itlâfı hakkındaki 393 sayılı kanun hükümlerine göre olur.

Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü

http://www.atayurt.bel.tr/?t=113
 
BÖLÜM 4 : MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARININ GÖREVLERİ

9 - (393) sayılı (Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanun) hükümlerine göre:
Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve başka şeyleri mücadele mevsiminde mücadele kurulundan makbuz karşılığında alarak zararlı hayvanları öldürmekle ödevli bulunan şehir ve kasaba halkına dağıtmak ve mevsimin sonunda silahları ve kullanılmamış maddeleri toplayarak mücadele kuruluna teslim etmek.
 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.zmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=220
 
Madde 1 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır
 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini reçeteye yazacak gerçek, tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini, sorumluluklarını, denetlenmesini ve iptali işlemlerini kapsar. Madde 5 - Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri reçeteli satılır.  
 
Madde 10 - Bitki koruma ürününü tavsiye eden Madde 6 da belirtilen reçete yazma yetkisine sahip kişiler, bitki koruma ürünü için uygun olan reçeteyi usulünce düzenlemek ve ilgiliye vermek zorundadır.
 
Madde 12 - Bitki Koruma Ürünleri reçetesinde asgari olarak şu bilgiler yer almalıdır: Reçete yazma yetkisine sahip kişilere ait kimlik bilgileri ve imzası, tarih, kültür bitkisine ait bilgiler ile bitki koruma ürününün aktif madde ismi, miktarı ve doz bilgilerini kapsar ( Ek 1 ).
 
Madde 13 - Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin tamamı reçeteye tabidir.
 
Madde 14 - Reçete yazma yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda reçete yazar. Yazılan reçeteler arşivde 2 yıl muhafaza edilir.
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler dışında reçete yazanlar yazdığı reçeteden sorumludur, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilir
 
Madde 20 - Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı uyarılan özel ve tüzel kişilerin, aynı durumun tekrarında ise reçete yazma yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişilere 5 yıl süresince yetki belgesi verilmez
 
HAYVANLARI KORUMA KANUNU

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5199.html
 
MADDE 6. - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
 
MADDE 8. - 4. fıkra : Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır.
 
MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.
k) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.

cross