1991'den Bugüne

HUKUK - Tarım Bakanlıgı KKGM Hayvan Sagligi Daire Baskanligi bilgileri

T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KKGM - Akay Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA   Tel: (009)-0312-4174176

Hayvan Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı


Bağlı Şube Müdürlükleri

•    Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
•    Veteriner Laboratuvar Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•    Veteriner Epidemiyoloji ve Enformasyon Şube Müdürlüğü

Daire Başkanlığının Görevleri

Kalkınma plan ve programlarına uygun olarak çiftlik hayvanları, ev ve süs hayvanları, gösteri ve fuar hayvanları, arı, balık, yaban hayvanları vb. her türlü hayvanların sağlığının korunması için, politikaların tesbitine yardımcı olmak, yıllık plan ve pogramları hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak ve yürütülmesini sağlamak, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında ihbari mecburi hastalıkları tesbit etmek, bu hastalıklarla mücadele esaslarını belirlemek, hayvan hastalık ve zararlılarının yurt içindeki dağılışıyla igili verileri toplamak, hastalık kontrol ve eradikasyonu için proğramlar yapmak, yaptırmak ve izlemek, hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, bütçe uygulamalarını takip etmek, hayvan sağlığı hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel, taşıt, alet, makine, malzeme, ekipman ve diğer girdileri tesbit etmek, bunların temini için ilgili birimlerle işbirliği yapmak, Hayvan sağlığına yönelik enstitü, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için teklifte bulunmak, izin vermek, kurulmasını sağlamak, kontrol ve denetimlerini koordine etmek, hayvan hastalıklarında kullanılacak her nevi aşı, serum, teşhis kiti gibi biyolojik ve kimyasal maddelerin üretimlerini ve kalite kontrollerini yaptırmak, ithalat, ihracat, satış, taşıma, muhafaza şartlarını tesbit ve ilan etmek, teşhis, aşı üretimi, aşı kontrolu, hastalık kontrol metodları konusunda yeni gelişme ve teknolojileri takip etmek, uygulamaya sokmak ve eğitim eksikliklerini gidermek için yurtiçi ve yurtdışı teklifler hazırlamak, Hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri ile ilgili veri tabanı oluşturmak, hayvan sağlığı bilgi sistemini kurmak, kurdurmak, ülke geneline yayılmasını sağlamak, gerekli bilgisayar programlarını yapmak, yaptırmak, hayvan hastalıkları ile ilgili her türlü epidemiyolojik çalışmaları yapmak, yaptırmak, rutin ve özel raporlar hazırlamak, hazırlatmak, uygulanacak pojelerin fayda/masraf analizlerini yapmak, yaptırmak, ülkesel hayvan sağlığı politikaları ve stratejilerinin tesbiti için Bakanlık içi ve Bakanlık dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında hayvan sağlığı konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik müzakere, çalışma ve değerlendirme toplantıları için çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, toplantılara iştirak etmek, diğer ülkelerdeki hayvan hastalıklarının durumlarını takip etmek, uluslararası veterinerlik anlaşmalarına girecek sağlık şartları konusunda görüş oluşturmak, hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu için dış kaynaklı projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya sokmak, Hayvan sağlığı konusunda eğitim eksikliklerini belirlemek, hizmetiçi eğitim programlarını hazırlamak, takip etmek, hayvanların tanımlanması (numaralandırma, adlandırma, tasma takma gibi ) ve sağlık kayıtlarının tutulması işleri ile ilgili prensipleri belirlemek, bu işleri yapmak, yaptırmak, Hayvan Sağlığı Danışma Kurulunun sekreteryasını yapmak, hayvan sağlığı ile ilgili mevzuat tekliflerini hazırlamak, Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevleri

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacıyla programlar ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, izlemek ve denetlemek, ekzotik hastalıklar konusunda gerekli tedbirleri almak, aldırmak, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamına alınacak hastalıkları belirlemek, bu hastalıkların takibini yapmak, hastalıkların teşhis ve tedavileri ile ilgili usul ve esasları belirlemek, ihtiyaç duyulan taşıt, alet, makine, malzeme, ekipman, ilaç, aşı, serum ve biyolojik-kimyasal maddeler ve diğer girdileri tesbit etmek, bunların tedariki ve tahsisini sağlayıcı çalışmaları yapmak, hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, bütçe uygulamalarını takip etmek, uygulanan proje ve programlarla ilgili yetersizlikleri belirlemek, bunların temini için ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon yapmak, Hayvan Sağlığı Danışma Kurulunun sekreteryasını yapmak, hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında acil eylem planları hazırlamak, hazırlatmak, bu planları uygulamaya sokmak, uluslararası veterinerlik anlaşmalarına girecek sağlık şartları konusunda görüş oluşturmak, gerekli hizmetiçi eğitim programlarını planlamak, takip etmek, hastalıklarla mücadele ile ilgili mevzuat tekliflerini hazırlamak, Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Veteriner Laboratuvar Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Bakanlığımıza bağlı enstitülerde aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddelerin üretim planlamasını yapmak, enstitülerde hayvan hastalıkları ile ilgili olarak teşhis, kontrol ve analizleri yaptırmak, üretimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, gerekli kalite kontrollerini yaptırmak, enstitülerde üretilen aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile teşhis, kontrol ve analiz fiyatlarını tesbit etmek, enstitülerin yatırım programlarını gerçekleştirme durumlarını ve hizmet içi eğitim programlarını takip etmek, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde enstitülerin bütçe teklifini hazırlamak, teşhis, analiz ve üretim yapan özel laboratuvarların kuruluş, çalışma veya işletme, üretim ve satış izinlerini vermek, denetim ve kontrollerini yapmak, yaptırmak, aşı, serum, biyolojik madde ve immun modülatörler gibi veteriner sağlık ürünlerinin ithal ve ihraç işlemlerini yapmak, bunların gerekli kalite kontrollerini yaptırmak ve bu ürünlerin muhafaza, depolanma, dağıtılma ve uygulanması sırasında uyulacak sağlık ve teknik şartları belirlemek, kuluçkahane ve damızlık işletmelerine sağlık sertifikası düzenlemek, laboratuvar hizmetlerine ilişkin yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip etmek, bu konulardaki eğitim eksikliklerini gidermek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı teklifler hazırlamak, laboratuvar çalışmaları ile ilgili mevzuat tekliflerini hazırlamak, Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Veteriner Epidemiyoloji ve Enformasyon Şube Müdürlüğü Görevleri

Hayvan hastalıklarının yurt içindeki dağılışıyla ilgili verileri toplamak, hastalıkların kontrol ve eradikasyonu için programlar yapmak, yaptırmak, izlemek ve bu programların fayda-masraf analizlerini yapmak, programların başarısını izlemek ve değerlendirmek, hayvan sağlığı ile ilgili rutin ve özel raporlar hazırlayarak bunların yurtiçi ve uluslararası dağıtımını sağlamak, hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında uluslararası projelerin yapılmasında ve uygulamasında koordinasyonu sağlamak, hayvan sağlığı konusunda ihtiyaç duyulan enformasyon sistemlerini kurmak, kurdurtmak ve yaygınlaştırmak, gerekli bilgisayar proğramlarını yapmak, yaptırmak, veteriner hizmetleriyle ilgili veri tabanını oluşturmak, bu konuda ilgili birimler arasında koordinasyon ve ağ kurmak ve kurdurmak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde veteriner epidemiyoloji ve enformasyon konusunda çalışmalar yapmak, ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında hayvan sağlığına yönelik müzakere, çalışma ve değerlendirme toplantıları yapmak, rapor hazırlamak, dış kaynaklı projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya sokmak ve yürütmek, diğer ülkelerdeki hayvan hastalıklarının durumlarını takip etmek, hayvan sağlığı ile ilgili olarak erken müdahele için erken uyarı sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, hastalık kontrol metodları konusunda yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip etmek, bu konulardaki eğitim eksikliklerini gidermek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı teklifler hazırlamak, hayvanların tanımlanması (numaralandırma, adlandırma, tasma takma gibi) ve sağlık kayıtlarının tutulması işleri ile ilgili prensipleri belirlemek, bu işleri yapmak, yaptırmak, konusuyla ilgili mevzuat tekliflerini hazırlamak, Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

•    Bağlı ve İlgili Kurumlar
•    Üyesi Bulunduğumuz Kuruluşlar
•    Kurul, Komisyon ve Komiteler

©KKGM - Akay Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA   Tel: (009)-0312-4174176

cross