1991'den Bugüne

Mersin Valiligine:Tarsus Hayvanat Bahcesi Kapatilmasi talebi resmi muracaatimiz

 

Konu: Tarsus Hayvanat Bahçesinin Kapatılması 
 
                          MERSİN VALİLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA
 
              5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 22 nci maddesinde yer alan “İsletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yasama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kurulusu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü gereğince “Hayvanat bahçelerinin Kurulusu ile Çalışma usul ve Esasları Yönetmelik” 11.08.2007 tarih ve 26610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Ek 1 -2)
            Bu yasal zorunluluğa rağmen, ekte de sunulduğu üzere Tarsus Belediye'sine ait Hayvanat Bahçesi, gerek yer olarak ve gerekse bakım olarak insani ve ahlaki olmayan koşullarda ve vicdanları zorlayan bir hapishane halindedir.
            Burası Hayvanat Bahçesi olmaktan ziyade, doğada yaşamasıgereken hayvanların, demir parmaklıklar arkasında beton ODACIKLARA hapsedildikleri adeta YAŞAMAYA MAHKÛM EDİLDİKLERİ BİR HAPİSHANE haline dönüşmüştür. Bu haliyle hiç kimseye hele çocuklara ne eğitim verilebilir, ne doğa sevgisi aşılanabilir ne de orada çalışan idari görevlilere karşı sempati beslenebilir. Her gelen bilinçli çocuk buradan ağlayarak ve üzülerek çıkmaktadır.
            Hayvanat bahçesi işletmek çok büyük bütçeler ve harcamalar gerektiren maliyetli olduğu kadar çok uzmanlaşmış veteriner hekimler ve bakıcılar gerektiren bir iştir. Tarsus gibi hala daha ciddi alt yapi çalışmları gerektiren bir sehirde maddi kaynaklarin bu şekilde hayvanat bahçelerine aktarılmasi ise kamu kaynaklarının boşa harcanması demektir.
            Sayın Belediye Başkanı 2008 yılından beri başka bir yere taşınmadan bahsetse de, yıllardır bunun gerçekleşmesi mümkün olamamıştır. Kaldı ki seçimle gelen kişilerin inisiyatifine kalan hayvanat bahçelerindeki hayvanların trajedileri de sık sık (Darıca, Keskin Hayvanat Bahçeleri gibi ) yaşanmakta ve seçilen Başkan'ın hayvanat bahçesine ödenek ayırmak istememesi ya da hayvana bakış açısına göre hayvanlar kaderlerine terk edilmektedirler.
            Bu bağlamda;
            1- İnsanlığa, İslam ve yasalara aykırı olan bu hapishane hayvanat bahçesinin acilen kapatılarak buradaki ayıların Karacabey Ayı Rehabilitasyon Merkezine, Yılan, Timsah, Maymun, Aslan ve Kaplanların hayvanların daha özgür oldukları Gaziantep Hayvanat Bahçesine acilen taşınarak hayvanların bu hapishaneden kurtarılmasını talep ediyoruz. Burada sadece kuş cinsinden hayvanların bırakılmasını talep ediyoruz.
           2. Yapilmasi 5 yıldır!! plananlan yeni hayvanat bahçesi bütçesinin de Tarsus halkının daha önemli ve acil ihtiyaçları için kullanılmasını talep ediyoruz.
           3-Acilen bu hayvanları bu insanlık dışı koşullara mahkûm eden belediye başkanı hakkında soruşturma açılmasını, oradaki hayvan sayısı kadar belediyeye idari para cezasını talep ediyoruz.
           Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini, durumun aciliyetine binaen müdahalenin hemen yapılmasını saygılarımla arz ederim.

SEMRA ONAL
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu  İstanbul Sarıyer Temsilcisi
TC: 28540651438
Tel 0 532 365 64 82      
 

____________________________________
 
Ek: 1-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 
MADDE 4. — Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması,doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.
h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

_______________________________

 

Ek:2- Çevre Bakanlığı Hayvanat Bahcelerine iliskin Yazısı
 
              Bilindiği üzere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarih ve 25509 sayili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
             5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer alan “İsletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yasama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kurulusu ile çalışma usul ve esaslarıTarım ve Köy isleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü gereğince “Hayvanat bahçelerinin Kurulusu ile Çalışma usul ve Esasları Yönetmelik” 11.08.2007 tarih ve 26610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
             Söz konusu Yönetmeliğin amacı; biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında, evcil ve yabani hayvanların doğal yasam ortamındaki yasam koşullarının, hayvanat bahçelerinde asgari düzeyde sağlanması için teknik, sağlık, refah ve hijyen şartlarının, hayvanat bahçelerinin açılış, ruhsatlandırma ve denetlenmelerine yönelik usul ve esasların ve yapmakla yükümlü olduklarıfaaliyetlerin belirlenmesidir.
             İlgili yönetmelikte; hayvanat bahçelerinin gruplandırılması, tesis kurma raporu ve izni, ruhsatlandırma, hayvanat bahçesi sorumlu yöneticinin ve veteriner hekimin görevleri, hayvanat bahçesiyle ilgili ve hayvanların barındıklarıyerlere genel şartlar, denetim, faaliyetin geçici olarak durdurulması, ruhsal iptali, yasaklar ve cezalar yer almaktadır.
               Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin “Geçici Madde 1”i gereğince mevcut hayvanat bahçelerinin belirlenen surede hayvanat bahçelerinin şartları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaları hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda Yönetmelik yayım tarihinden itibaren konu ile ilgili olarak gerekli denetimlerin ve çalışmaların yapılması hususundaki 27.08.2007 tarih ve 197-6076 sayılı yazımızın tüm illere gönderildiği hususunu;

Bilgilerinizi rica ederim.

Mustafa AKİNCİOGLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
 
Ek: 3- Hayvanat Bahçelerinin Çalışma Yönetmeliği
Ek..4- Tarsus Hayvanat Bahcesi Fotograflari

cross