1991'den Bugüne

Aciklamali:4982 Bilgi Edinme Kanunu Yonetmeligi ve Bilgi Edinme Degerlendirme Kurulu

 

                                                     Sevgili Arkadaslar,

 
             4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanunu Yonetmeliginin bizim yararlanacagimiz maddelerini asagiya aldim. Lutfen, lutfen bu maddeleri dikkatle okuyun. Hayvanlarimizin yasam haklarinin ve REFAHLARININ saglanmasi tamamen devlet kurumlarinin inisiyatifinde. Onlerine bir kap su koydurmak icin dahi devletin kurumlarinin gorevlerini yapmalarini saglamak zorundayiz. 
             Belediyeler basta olmak uzere ilgili kurumlarin
             1. Gorevleri olup da yapmadiklarini (yasal ve insani kosullari saglayip yasatmak, korumak) ve
             2. Gorevleri olmayip da yaptiklarini (ormanlara atmak, barinaklarda oldurmek, sokaklarda zehirlemek, uyusturma bahanesi ile tufekle oldurmek vs vs)
             aciga cikartmak ve engel olmak icin Bilgi Edinme Hakki Kanunu cercevesinde SORGULAMA YAZILARIMIZ  hayati onem kazaniyor. Bu yasalari cok cok iyi bilmek zorundayiz.

             Bu baglamda yazilarimizi:
             1. Posta ile yollayacaksak veya elden vereceksek, 9. Maddeye gore daktilo, bilgisayar ciktisi gibi kosullar aranmadan elyazisi ile de okunakli anlasilir bir sekilde yazip, ilgili kuruma elden verebilir veya yollayabiliriz.
             2. Faks veya elektronik posta ile gonderilecekler icinse,  BILGI EDINME BASVURUSU FORMU doldurularak veya o formda belirtilen bilgileri iceren yazi ile yapilmasi gereklidir.  Bu form tum bilgi edinme sitelerinde veya  http://www.ydk.gov.tr/Mevzuat/bilgiedinme_uygulama.htm  linkine girildiginde bulunabilir. Ben de ayrica gruplara mailde bos form olarak saklanmasi, gerektiginde forward edilip doldurulmasi icin yollayacagim.
            3. Elektronik posta gonderilerinizde basvurunuzu normal muracaat olarak yazip, ekine bilgi edinme formunu da doldurup koyup yollama sekli, kurumun cevap vermeme bahanesini tamamen elinden alacagi icin tercih edilen bir yontem olabilir.
            4. Istedigimiz hayvanlarara iliskin bilgi ve sayilari iceren kayit ve belgeler size gonderilemiyorsa veya ciddi sorunlar varsa,  yazimizda "4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanununun 'istenen bilgi veya belgenin posta vs gibi yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sağlanır! hukumlerini iceren 9., 10. ve 19. maddeleri geregince kayitlarin tarafimiza gonderilmesi veya gosterilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanilir. (Ornegin sahiplendirme kayitlari, alip kisirlastirip birakilma kayitlari vs vs)
           5. Yazili muracaatimizda dogru bilgi verilecegi konusunda suphemiz tereddutumuz varsa, "tarafima yapilacak bilgilendirmede ihmal veya eksik olmasi halinde, yasanin 42. maddesi geregince ilgili görevliler hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezasi verilmesi icin muracaatta bulunacagim gibi ayrica Basbakanlik Bilgi Edinme Degerlendirme Kuruluna bas vuracagimin bilinmesini istiyorum" ifadesi kullanilacak.
            6. Yazilarimizin altina gerek goruyorsak yani ciddi sorun veya direnc varsa mutlaka asagidaki yasa maddeleri ilave edilecek. Selam ve sevgilerimle... 

 

http://www.ydk.gov.tr/Mevzuat/bilgiedinme_uygulama.htm 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler

Madde 6- Kurum ve kuruluşlar, Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kurum ve kuruluşlar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasnif ederler. Bu amaçla kurum ve kuruluşların belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeniyle ilgili gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.

Başvuru usulü

Madde 9- Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.
Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular, valilik veya kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taşra teşkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması şartı aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.   
İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sağlanır.

Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular

Madde 10- Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.
Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamda yapılan başvuruya elektronik ortamda cevap verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir.
İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sağlanır.

Bilgi veya belgelere erişim usulü

Madde 19- Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyası verilir. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar başvuru sahibinin;

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

sağlarlar.

Denetim ve ceza hükümleri

Madde 42- Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir.

Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

________________________________________________________________

BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Bilgi Edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununda öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan 9 üyeden oluşan "Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)" oluşturulmuştur.

Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.

İtiraz Başvuruları
İtiraz başvurularına mutlaka kurum veya kuruluşlara yapılan “Bilgi Edinme Başvuru Dilekçesi” ile varsa kurum veya kuruluşun cevap yazısının birer sureti eklenmelidir.

İletişim
4982 sayılı Kanun’da yazılı usulüne uygun olarak yapılmış itiraz başvuruları, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun aşağıda yazılı adresine yapılmaktadır:

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)
Başbakanlık Merkez Bina B-04
Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0(312) 419 57 15
Faks : 0(312) 419 15 35

Önemli Uyarı: Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurula yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-posta) başvurular işleme konulmayacaktır.

cross