1991'den Bugüne

Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği

 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği    
( Avcılık Kavramına “ HAYTAP ” Karşıdır. Bu Yönetmelik  Sadece Bilgi Amaçlı Yayınlanmaktadır .)

Av ve yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ( Madde 50-97)
Hobi olarak av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin bulundurulması amacıyla düzenlenecek olan av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesinin düzenlenmesi

Madde 50 — Başvurular il müdürlüğü tarafından incelenerek değerlendirilir; il müdürlüğünün uygun görmesi halinde İl Müdürlüğü tarafından uygundur yazısı, uygun görülmeyenler için ise uygun değildir yazısı ilgiliye bildirilir. Uygundur yazısını alan kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri;
a) Yabancı türlerden elde edilen ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, ürünün elde edildiği tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
b) Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporunu,
tamamlayarak il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğü; yerinde inceleme yaparak, MAK Kararlarınca yasaklanan avlanma usul ve şekilleri dışında yasal yollarla avlanan hayvanlardan elde edilen ürünler ile yasal yollarla temin ettiği ürün olduğuna kanaat getirdikten sonra, her bir türe ait ürün için bir adet Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek-18) iki nüsha halinde düzenler. Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
İl müdürlükleri bu kişileri gerekli gördükleri takdirde denetleyebilirler.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin koleksiyonculuğu ve başvurusu
Madde 51 — Yürürlükte olan mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ters düşmemek şartı ve bunların ticaretini yapmamak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişilerin av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerden en az otuz adet ve üzerinin bulundurulmasını ifade eder.
Doğadan toplanan yumurtaların boş dahi olsa koleksiyonunun yapılması yasaktır.
Koleksiyoncunun bizatihi MAK Kararlarınca yasaklanan avlanma usul ve şekilleri dışında yasal yollarla avladığı hayvanlardan elde edilen ürünler ile yasal yollarla temin ettiği ürünlerin koleksiyonuna izin verilir.
Koleksiyoncu, koleksiyona konu ürünleri il müdürlüğünden izinsiz devredemez ve hibe edemez.
Koleksiyoncular il müdürlüğünün bilgisi dâhilinde başka koleksiyoncularla mevcut ürünlerini değiş tokuş edebilir.
Bu ürünlerin gerçek ve tüzel kişilere devredilmesi, başka koleksiyoncularla değiş tokuş edilmesi durumlarında ilgili kişilerin bu ürünlere ait bulundurma belgesi ile on beş gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne başvurarak bu yeni durumu bulundurma belgesinde tadil ettirmeleri zorunludur.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin koleksiyonunu yapacak kişiler Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ve;
Koleksiyona konu ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste
ile il müdürlüğüne başvururlar.

Koleksiyonculuk için av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin bulundurulması amacıyla düzenlenecek olan av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesinin düzenlenmesi
Madde 52 — Başvurular il müdürlüğü tarafından incelenerek değerlendirilir; il müdürlüğünün uygun görmesi halinde il müdürlüğü tarafından uygundur yazısı, uygun görülmeyenler için ise uygun değildir yazısı ilgiliye bildirilir. Uygundur yazısını alan kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri;
a) Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
b) Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporunu,
tamamlayarak il müdürlüğüne başvururlar. İl müdürlüğü; yerinde inceleme yaparak, av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin MAK Kararlarınca yasaklanan avlanma usul ve şekilleri dışında yakalandığına ve yasal yollarla temin edildiğine kanaat getirdikten sonra, her türe ait tüm ürünler için bir adet Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek-18) iki nüsha halinde düzenler. Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.

Koleksiyonculuk belgesi
Madde 53 — Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi düzenlenen kişi için il müdürlüğü Koleksiyonculuk Belgesini (Ek–14) üç nüsha halinde düzenler. Koleksiyonculuk belgesinin birinci nüshası Genel Müdürlüğe gönderilecek olup, ikinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, üçüncü nüshası ilgililere verilir.
Koleksiyon yapan kişiler; koleksiyonculuk belgesi ile Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgelerini muhafaza etmek ve il müdürlüğü elemanları tarafından yapılan denetimlerde göstermek zorundadırlar.
İl müdürlükleri bu kişileri gerekli gördükleri takdirde denetleyebilirler.

Hobi ve koleksiyona konu canlı av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin sergilenmesi
Madde 54 — Av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünleri hobi olarak barındıran, bulunduran kişiler ile ürünlerin koleksiyonunu yapan kişiler; bunları ticari amaçlarla sergileyemez ve sergiletemezler. Bunları ticari amaçlarla sergileyen kişilerin Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma ve Koleksiyonculuk Belgeleri iptal edilerek, ellerindeki hayvan ve ürünlere il müdürlüğünce el konulur. El konulan bu hayvan ve ürünlere yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.

Canlı av ve yaban hayvanlarının barındırılması, av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin hobi olarak bulundurulması ve koleksiyonculuğundan vazgeçilmesi
Madde 55 — Çeşitli nedenlerle av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin hobi olarak barındırılması, bulundurulması ve ürünlerin koleksiyonculuğundan vazgeçen kişiler, bir dilekçe ve;
a) Vazgeçen kişi koleksiyoncu ise daha önce almış olduğu Koleksiyonculuk Belgesi (Ek–14),
b) Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgeleri (Ek–18),
c) Tür Listesi Formu (Ek-5),
d) Av ve yaban havanlarından elde edilen ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,
e) Yerli ve yabancı türler ile ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
f) Canlı av ve yaban hayvanları için hükümet veteriner hekiminden onaylı sağlık belgeleri,
ile il müdürlüğüne başvururlar.
Canlı hayvanlar için,
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasaklanmayan türlerden sağlıklı olan av ve yaban hayvanları kişinin isteği doğrultusunda, il müdürlüğünün gözetiminde satılır veya hibe edilir.
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasaklanan türlerden sağlıklı olan av ve yaban hayvanları, il müdürlüğünün gözetiminde bu hayvanların ticaretini yapmayan gerçek kişilere ve hayvanat bahçelerine hibe edilir.
Hasta hayvanlar 3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre sahipleri tarafından tedavi ettirilir. İyileşen bireyler bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre satılır veya hibe edilir. İyileşmesi mümkün olmayan bireyler ile 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak ilan edilen hastalıkları taşıyan bireyler 3285 sayılı Kanuna göre itlaf edilirler.
Ürünler için,
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasak olmayan ürünler, kişinin isteği doğrultusunda, il müdürlüğünün gözetiminde satılır veya hibe edilir.
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasak olan ürünler, bunların ticaretini yapmayan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait müzelere hibe edilir.
Satılan veya hibe edilen canlı bireyler ile ürünler için, il müdürlüğü tarafından eski Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesine (Ek–18) istinaden yenisi iki nüsha halinde düzenlenir. Bulundurma belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
Çeşitli nedenlerle av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin hobi olarak barındırılması, bulundurulması ve ürünlerin koleksiyonculuğundan vazgeçen kişilere, beş yıldan önce hobi olarak barındırma, bulundurma ve ürünlerin koleksiyonculuğu için izin verilmez.

Bulundurma belgesinin düzenlenmeyeceği durumlar
Madde 56 — Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanları için il müdürlüğünce düzenlenen Trofe Belirleme ve Bulundurma ile İhraç Sertifikası, ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerde düzenlenen Satış Belgesi, yasal olarak üretim yapan tesislerde üretilen hayvanlarının satışı için düzenlenen satış / hibe belgesi aynı zamanda bu hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler için bulundurma belgesi yerine geçeceğinden ayrıca bir bulundurma belgesi düzenlenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Av ve Yaban Hayvanlarından Elde Edilen Ürünlerin Sergilendiği Müzeler
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin sergilendiği müzelerin başvurusu

Madde 57 — Yürürlükteki tüm mevzuata göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından müze kurmak için izin alan gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünleri sergilemek için ayrıca Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünleri müzelerinde sergilemek isteyenler, Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ve;
Sergilenecek ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste
ile il müdürlüğüne başvururlar.
Av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesinin düzenlenmesi
Madde 58 — İl müdürlüğü tarafından belgeler üzerinde yapılan incelemeden sonra, bu belgeler il müdürlüğünün görüşünü de içiren bir üst yazı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda il müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda il müdürlüğü uygun görülenlere uygundur yazısı, uygun görülmeyenlere ise uygun değildir yazısı yazarak ilgiliye bildirir. Uygundur yazısını alan ilgili kişi;
a) Müze kuruluşu ile ilgili izinleri,
b) Sergilenecek ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
tamamlayarak il müdürlüğüne başvurur.
İl müdürlüğü; müzede inceleme yaparak, beyan edilen listedeki, ürünler dışında bir ürün olup, olmadığı ile av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin yasal yollarla temin edildiğine kanaat getirdikten sonra, her bir türe ait tüm ürünler için bir adet Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek–18) iki nüsha halinde düzenler. Bulundurma belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir. Ürünlere ait bulundurma belgelerini müze görevlileri dosyalamak ve il müdürlüğü elemanları tarafından yapılan denetimlerde göstermek zorundadırlar.
İl müdürlüğü tarafından senede bir yapılan denetlemeler haricinde gerek duyulması halinde de bu müzeler denetlenebilir.
Tarih öncesi çağlarda yaşayan canlılara ait ürünler için bulundurma belgesi düzenlenmez.
Müzeler, boş dahi olsa doğadan toplanmış yumurta bulunduramaz ve sergileyemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmeler
Ticari olarak av ve yaban hayvanı satışı yapmak isteyen işletmelerin başvurusu

Madde 59 — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış Barınma ve Eğitim yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kurulan ve çalışan, ticari olarak ev ve süs hayvanı satışı yapan işletmelerde, işletmeci ayrıca av ve yaban hayvanı bulundurmak, satmak, işletmesinde bulundurduğu süre içerisinde av ve yaban hayvanlarının doğal yollarla üremesi neticesinde elde edilen yeni bireylerin ticareti için, il müdürlüğünden av ve yaban hayvanı bulundurma ve satışı amacıyla ayrıca izin almak zorundadır.
İşletmeci yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı bulundurmak ve satmak için, Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/B) ve;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan kuruluş izni ve ruhsatı ile il müdürlüğüne başvururlar.

Av ve yaban hayvanı bulundurma ve satış ruhsatının düzenlenmesi
Madde 60 — İl müdürlüğü; belgeleri uygun olan işletmeler için Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatını (Ek– 4) iki nüsha halinde düzenler. Bu belgenin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında tutulan Süs Hayvanı Satış Yeri Kayıt Defteri aynı zamanda av ve yaban hayvanları için de tutulur. Bu defterin hayvan ırkı bölümüne satışı yapılan av ve yaban hayvanlarının Latince adı yazılır.
Bu işletmelerce satılan av ve yaban hayvanları için Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) düzenlenir.
İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bu defter ve satış belgeleri ile yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeler özellikle kontrol edilir. Defterlerin sağlıklı tutulmadığı, satış belgelerinin düzenlenmediği, türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair belgelerin eksik veya olmaması ile doğal yollarla üreme neticesinde meydana gelen yeni bireylerin satış ve bulundurma belgesinde belirtilmediğinin tespiti durumunda, il müdürlüğü tarafından verilen Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı iptal edilir.
Yasal yollarla temin edildiğine dair belgeleri bulunmayan av ve yaban hayvanları için de bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Bu işletmelerden; av ve yaban hayvanı satın alan kişilere verilen Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) aynı zamanda bulundurma belgesi yerine de geçer. Bu belge, hayvan sahipleri tarafından muhafaza edilerek il müdürlüğünden ayrıca bulundurma belgesi alınmaz. Hayvan sahipleri hayvanın doğal yollarla üremesi neticesinde meydana gelen yeni bireyleri satış belgesinin ilgili kısmına işleyerek il müdürlüğüne onaylatır. Bu hayvanların 3 üncü bir şahsa hibe veya satışı söz konusu olduğunda ise satış belgesinin ilgili kısmı doldurularak il müdürlüğüne onaylatılır. Alım ve satım işini yapan taraflar bunun birer suretini muhafaza etmek zorundadır.
Av ve yaban hayvanı satış ruhsatı verilmeyen akvaryumcu, pet shop ve adı ne olursa olsun bu işle uğraşan diğer işletmeler av ve yaban hayvanlarının ticaretini yapamazlar.
Kategori (A) da yer alan türlerin doğadan alınmış örnekleri ticari amaçlarla kullanılamaz, hayvan satış yerlerinde bulundurulamaz.
Hayvanların teşhir fazlası bireylerini satmak isteyen hayvanat bahçeleri ile hobi olarak av ve yaban hayvanı barındıran ancak bu hayvanların doğal yollarla üremesi neticesinde çoğalan bireylerini ve bunların ürediği damızlıkları satmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/B) ve Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ile il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Başvurusu uygun görülenlere İl Müdürlüğü tarafından Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı (Ek-4) verilir.
Satış ve bulundurma ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişiler, yaptıkları her satış için Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) düzenlemek ve bir nüshasını satın alan gerçek ve tüzel kişiye vermek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Koleksiyonculuk ve Bulundurma Belgelerinin İptali
Koleksiyonculuk ve bulundurma belgelerinin iptali

Madde 61 — İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliği ile taraf olunan diğer uluslar arası sözleşmelere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi, Av ve Yaban Hayvanı Geçici Bulundurma Belgesi, Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı ile Koleksiyonculuk Belgesi iptal edilerek, canlı av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlere el konularak beş yıl süre ile ilgilinin bu faaliyette bulunmasına izin verilmez.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ticaret

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Genel esaslar

Madde 62 — Bakanlıkça ticaretine izin verilen av ve yaban hayvanları ile ürünlerin ticareti yapılabilir.
Koruma altındaki türlerin canlı bireyleri ile bunlardan elde edilen ürünler
Madde 63 — Kanun ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bütün hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tahnit ve trofelerinin derneklerde, işyerlerinde ve evlerde ne maksatla olursa olsun bulundurulması, alımı ve satımı yasaktır.
Bu hüküm gereğince zapt olunan et, tahnit ve trofelere bu Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre işlem yapılır.
Kategori (A) da yer alan av ve yaban hayvanları ile bu hayvanlardan elde edilen ürünler, Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılacak Yönetmelikler dahilinde bilimsel amaçlar için kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Avlanan Türlerin Ticareti
Avlanan türlerin etleri

Madde 64 — Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etlerinin alımı ve satımı yasaktır.
Ancak av turizmi kapsamında avlanan av hayvanlarının etleri; 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre değerlendirilir.
Genel Müdürlükçe mücadele ve av turizmi kapsamında avına izin verilen türlerin etlerinin, avı vuran avcıya bırakılmaması durumunda; etlerinin değerlendirilme şekli Bakanlıkça belirlenir.
Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak el konulan cansız av hayvanının etleri, bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın il müdürlüğünce açık artırma ile veya piyasa değerinden pazarlık usulü ile satılır. Alınan satış bedelleri döner sermaye emanet hesabına yatırılır. Bu paralar sanıkla ilgili hüküm kesinleştiğinde beraat durumunda kişiye iade edilir, mahkûmiyet halinde döner sermaye hesabına gelir kaydedilir.

Yaban domuzu eti ticareti
Madde 65 — Avlanan yaban domuzlarından elde edilen etlerin ticaretini yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ticari faaliyet izinleri dışında Bakanlıktan yaban domuzu eti ticareti ve ihracatı için ayrıca izin alırlar. Bakanlık tarafından ihraç izni verilirken, nakliye tezkeresi ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen döner sermayeye ödenen paylar göz önüne alınır. İhracatla ilgili diğer işlemler 3285 sayılı Kanun ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
Gerçek ve tüzel kişiler, izin alarak avladıkları yaban domuzlarını parçalamadan ve et haline dönüştürmeden ilgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliğine nakliye tezkeresi almak için, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre de ilgili muhtarlık veya belediyeye menşe şahadetnamesi almak için başvururlar. İlgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliği yaban domuzunu bir bütün olarak gördükten sonra nakliye tezkeresini düzenler. Aksi durumlarda nakliye tezkeresi düzenlenmeyerek, parçalanmış veya et haline dönüştürülmüş olan yaban domuzuna el konulur. Aksine hareket edenler hakkında bu Yönetmeliğin 94 üncü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.
Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresi, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile yaban domuzu etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılır. Bu ticarethaneler yaban domuzu etinin insan gıdası olarak tüketilebileceğine dair hükümet veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunu aldıktan sonra yaban domuzlarını parçalayarak et haline dönüştürebilirler.
Nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu bu işletmelerde muhafaza edilir. Nakliye tezkeresi, menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu olmayan yaban domuzu etlerinin bu işletmelerce alınması, depolanması veya saklanması yasaktır. Bu işletmelerce alınan yaban domuzu etlerinden kilo başına o yerdeki perakende karkas sığır eti bedelinin 1/2 si oranında bedel döner sermaye işletmesine gelir olarak alınır.
Yaban domuzu eti iç piyasada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 16/11/1997 tarihli ve 23177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre satılabilir.

Av ve yaban hayvanlarından elde edilen trofeler ve bu hayvanlardan yapılan tahnitler
Madde 66 — Avı yasak türlerin tahnit ve trofelerinin hangi amaçla olursa olsun ev ve işyerlerinde bulundurulması alımı satımı ve yurtdışına çıkartılması yasaktır. Ancak bu türlerden av turizmi kapsamında avlananlar, av turizmi kapsamında verilen belgeler ile evlerde ve işyerlerinde bulundurulabilirler.
Avı yasak olmayan veya belli sürelerde avlanan av hayvanlarının tahnit ve trofelerinin alımı satımı yasaktır.
Avı yasak olmayan veya belli sürelerde avlanan av hayvanlarını tahnit eden veya tabaklayan işyerleri, kendilerine tahnit veya tabaklama amacıyla getirilen av hayvanlarını getiren kişilerin;
a) Adı soyadı,
b) Adresi,
c) Telefon numarası,
d) Ürüne yapılan işlem,
ile ilgili kayıtları tutması ve istendiğinde ilgili il müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.

Kürk ve post satışı
Madde 67 — Avcılar tarafından kürkü için avlanan sansar, porsuk ve benzeri hayvanlar, bu hayvanların postları ve av turizmi kapsamında avına izin verilen hayvanlar, il müdürlüklerinden alınan nakliye tezkeresi ile 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu düzenlemek suretiyle taşınarak kürk ticareti yapan işletmelere satılabilir. İşletmelerce bu nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu muhafaza edilir. Avlanan türlerin kürk veya postlarının nakliye tezkeresi olmadan iş yerlerinde bulundurulması yasaktır.
CITES ithalat izin belgesi ile ithal edilen kürk ve deriler ile bunlardan üretilen eşyanın satışında CITES ithalat izin belgesinin tarih ve numarasının faturaya yazılması; bu gibi durumlarda toptan veya perakende satış yapan firmanın, alıcıya faturanın aslı veya kopyasını saklaması gerektiğini bildirmesi zorunludur.
CITES ithalat izin belgesi ile ithal edilen kürk ve derilerin işlenerek mamul eşya haline getirilmesi durumunda, ithalatı yapan firmanın bu kürk ve derilerden ürettiği mamul, sayısı ve kullandığı miktar ile bu ürünlerin satışını yaptığı yerlerin kayıtlarını ayrıntılı olarak tutması ve istendiğinde ilgili il müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretilen türlerin ticareti
Üretilen türlerin satışı

Madde 68 — Üretici üretimini yaptığı türleri canlı veya ürün olarak satması veya hibe etmesi halinde (Ek–9)'da örneği bulunan Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış / Hibe Belgesini tam ve eksiksiz olarak üç nüsha halinde düzenler. Birinci nüshası üreticide, ikincisi nüshası satın alan kişide kalacak olup, üçüncü nüshası ise satışı takip eden on beş gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Üretim amacı ile Genel Müdürlükten izin alınarak doğadan yakalanan veya toplanan türlerin canlı bireyleri veya boş dahi olsa yumurtaları hiçbir suretle ticarete konu olamaz. İl müdürlüğü tarafından satış/hibe belgelerinde bu duruma dikkat edilir.

Üretilen türlerden elde edilen ürünlerin satışı

Canlı hayvanlar için,
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasaklanmayan türlerden sağlıklı olan av ve yaban hayvanları kişinin isteği doğrultusunda, il müdürlüğünün gözetiminde satılır veya hibe edilir.
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasaklanan türlerden sağlıklı olan av ve yaban hayvanları, il müdürlüğünün gözetiminde bu hayvanların ticaretini yapmayan gerçek kişilere ve hayvanat bahçelerine hibe edilir.
Hasta hayvanlar 3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre sahipleri tarafından tedavi ettirilir. İyileşen bireyler bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre satılır veya hibe edilir. İyileşmesi mümkün olmayan bireyler ile 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak ilan edilen hastalıkları taşıyan bireyler 3285 sayılı Kanuna göre itlaf edilirler.
Ürünler için,
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasak olmayan ürünler, kişinin isteği doğrultusunda, il müdürlüğünün gözetiminde satılır veya hibe edilir.
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasak olan ürünler, bunların ticaretini yapmayan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait müzelere hibe edilir.
Satılan veya hibe edilen canlı bireyler ile ürünler için, il müdürlüğü tarafından eski Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesine (Ek–18) istinaden yenisi iki nüsha halinde düzenlenir. Bulundurma belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
Çeşitli nedenlerle av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin hobi olarak barındırılması, bulundurulması ve ürünlerin koleksiyonculuğundan vazgeçen kişilere, beş yıldan önce hobi olarak barındırma, bulundurma ve ürünlerin koleksiyonculuğu için izin verilmez.

Bulundurma belgesinin düzenlenmeyeceği durumlar
Madde 56 — Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanları için il müdürlüğünce düzenlenen Trofe Belirleme ve Bulundurma ile İhraç Sertifikası, ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerde düzenlenen Satış Belgesi, yasal olarak üretim yapan tesislerde üretilen hayvanlarının satışı için düzenlenen satış / hibe belgesi aynı zamanda bu hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler için bulundurma belgesi yerine geçeceğinden ayrıca bir bulundurma belgesi düzenlenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Av ve Yaban Hayvanlarından Elde Edilen Ürünlerin Sergilendiği Müzeler
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin sergilendiği müzelerin başvurusu

Madde 57 — Yürürlükteki tüm mevzuata göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından müze kurmak için izin alan gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünleri sergilemek için ayrıca Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünleri müzelerinde sergilemek isteyenler, Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ve;
Sergilenecek ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste
ile il müdürlüğüne başvururlar.

Av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesinin düzenlenmesi
Madde 58 — İl müdürlüğü tarafından belgeler üzerinde yapılan incelemeden sonra, bu belgeler il müdürlüğünün görüşünü de içiren bir üst yazı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda il müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda il müdürlüğü uygun görülenlere uygundur yazısı, uygun görülmeyenlere ise uygun değildir yazısı yazarak ilgiliye bildirir. Uygundur yazısını alan ilgili kişi;
a) Müze kuruluşu ile ilgili izinleri,
b) Sergilenecek ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
tamamlayarak il müdürlüğüne başvurur.
İl müdürlüğü; müzede inceleme yaparak, beyan edilen listedeki, ürünler dışında bir ürün olup, olmadığı ile av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin yasal yollarla temin edildiğine kanaat getirdikten sonra, her bir türe ait tüm ürünler için bir adet Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek–18) iki nüsha halinde düzenler. Bulundurma belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir. Ürünlere ait bulundurma belgelerini müze görevlileri dosyalamak ve il müdürlüğü elemanları tarafından yapılan denetimlerde göstermek zorundadırlar.
İl müdürlüğü tarafından senede bir yapılan denetlemeler haricinde gerek duyulması halinde de bu müzeler denetlenebilir.
Tarih öncesi çağlarda yaşayan canlılara ait ürünler için bulundurma belgesi düzenlenmez.
Müzeler, boş dahi olsa doğadan toplanmış yumurta bulunduramaz ve sergileyemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmeler
Ticari olarak av ve yaban hayvanı satışı yapmak isteyen işletmelerin başvurusu

Madde 59 — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış Barınma ve Eğitim yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kurulan ve çalışan, ticari olarak ev ve süs hayvanı satışı yapan işletmelerde, işletmeci ayrıca av ve yaban hayvanı bulundurmak, satmak, işletmesinde bulundurduğu süre içerisinde av ve yaban hayvanlarının doğal yollarla üremesi neticesinde elde edilen yeni bireylerin ticareti için, il müdürlüğünden av ve yaban hayvanı bulundurma ve satışı amacıyla ayrıca izin almak zorundadır.
İşletmeci yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı bulundurmak ve satmak için, Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/B) ve;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan kuruluş izni ve ruhsatı ile il müdürlüğüne başvururlar.

Av ve yaban hayvanı bulundurma ve satış ruhsatının düzenlenmesi
Madde 60 — İl müdürlüğü; belgeleri uygun olan işletmeler için Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatını (Ek– 4) iki nüsha halinde düzenler. Bu belgenin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında tutulan Süs Hayvanı Satış Yeri Kayıt Defteri aynı zamanda av ve yaban hayvanları için de tutulur. Bu defterin hayvan ırkı bölümüne satışı yapılan av ve yaban hayvanlarının Latince adı yazılır.
Bu işletmelerce satılan av ve yaban hayvanları için Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) düzenlenir.
İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bu defter ve satış belgeleri ile yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeler özellikle kontrol edilir. Defterlerin sağlıklı tutulmadığı, satış belgelerinin düzenlenmediği, türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair belgelerin eksik veya olmaması ile doğal yollarla üreme neticesinde meydana gelen yeni bireylerin satış ve bulundurma belgesinde belirtilmediğinin tespiti durumunda, il müdürlüğü tarafından verilen Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı iptal edilir.
Yasal yollarla temin edildiğine dair belgeleri bulunmayan av ve yaban hayvanları için de bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Bu işletmelerden; av ve yaban hayvanı satın alan kişilere verilen Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) aynı zamanda bulundurma belgesi yerine de geçer. Bu belge, hayvan sahipleri tarafından muhafaza edilerek il müdürlüğünden ayrıca bulundurma belgesi alınmaz. Hayvan sahipleri hayvanın doğal yollarla üremesi neticesinde meydana gelen yeni bireyleri satış belgesinin ilgili kısmına işleyerek il müdürlüğüne onaylatır. Bu hayvanların 3 üncü bir şahsa hibe veya satışı söz konusu olduğunda ise satış belgesinin ilgili kısmı doldurularak il müdürlüğüne onaylatılır. Alım ve satım işini yapan taraflar bunun birer suretini muhafaza etmek zorundadır.
Av ve yaban hayvanı satış ruhsatı verilmeyen akvaryumcu, pet shop ve adı ne olursa olsun bu işle uğraşan diğer işletmeler av ve yaban hayvanlarının ticaretini yapamazlar.
Kategori (A) da yer alan türlerin doğadan alınmış örnekleri ticari amaçlarla kullanılamaz, hayvan satış yerlerinde bulundurulamaz.
Hayvanların teşhir fazlası bireylerini satmak isteyen hayvanat bahçeleri ile hobi olarak av ve yaban hayvanı barındıran ancak bu hayvanların doğal yollarla üremesi neticesinde çoğalan bireylerini ve bunların ürediği damızlıkları satmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/B) ve Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ile il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Başvurusu uygun görülenlere İl Müdürlüğü tarafından Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı (Ek-4) verilir.
Satış ve bulundurma ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişiler, yaptıkları her satış için Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) düzenlemek ve bir nüshasını satın alan gerçek ve tüzel kişiye vermek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Koleksiyonculuk ve Bulundurma Belgelerinin İptali
Koleksiyonculuk ve bulundurma belgelerinin iptali

Madde 61 — İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliği ile taraf olunan diğer uluslar arası sözleşmelere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi, Av ve Yaban Hayvanı Geçici Bulundurma Belgesi, Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı ile Koleksiyonculuk Belgesi iptal edilerek, canlı av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlere el konularak beş yıl süre ile ilgilinin bu faaliyette bulunmasına izin verilmez.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ticaret
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Genel esaslar

Madde 62 — Bakanlıkça ticaretine izin verilen av ve yaban hayvanları ile ürünlerin ticareti yapılabilir.

Koruma altındaki türlerin canlı bireyleri ile bunlardan elde edilen ürünler
Madde 63 — Kanun ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bütün hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tahnit ve trofelerinin derneklerde, işyerlerinde ve evlerde ne maksatla olursa olsun bulundurulması, alımı ve satımı yasaktır.
Bu hüküm gereğince zapt olunan et, tahnit ve trofelere bu Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre işlem yapılır.
Kategori (A) da yer alan av ve yaban hayvanları ile bu hayvanlardan elde edilen ürünler, Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılacak Yönetmelikler dahilinde bilimsel amaçlar için kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Avlanan Türlerin Ticareti
Avlanan türlerin etleri

Madde 64 — Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etlerinin alımı ve satımı yasaktır.
Ancak av turizmi kapsamında avlanan av hayvanlarının etleri; 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre değerlendirilir.
Genel Müdürlükçe mücadele ve av turizmi kapsamında avına izin verilen türlerin etlerinin, avı vuran avcıya bırakılmaması durumunda; etlerinin değerlendirilme şekli Bakanlıkça belirlenir.
Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak el konulan cansız av hayvanının etleri, bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın il müdürlüğünce açık artırma ile veya piyasa değerinden pazarlık usulü ile satılır. Alınan satış bedelleri döner sermaye emanet hesabına yatırılır. Bu paralar sanıkla ilgili hüküm kesinleştiğinde beraat durumunda kişiye iade edilir, mahkûmiyet halinde döner sermaye hesabına gelir kaydedilir.

Yaban domuzu eti ticareti
Madde 65 — Avlanan yaban domuzlarından elde edilen etlerin ticaretini yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ticari faaliyet izinleri dışında Bakanlıktan yaban domuzu eti ticareti ve ihracatı için ayrıca izin alırlar. Bakanlık tarafından ihraç izni verilirken, nakliye tezkeresi ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen döner sermayeye ödenen paylar göz önüne alınır. İhracatla ilgili diğer işlemler 3285 sayılı Kanun ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
Gerçek ve tüzel kişiler, izin alarak avladıkları yaban domuzlarını parçalamadan ve et haline dönüştürmeden ilgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliğine nakliye tezkeresi almak için, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre de ilgili muhtarlık veya belediyeye menşe şahadetnamesi almak için başvururlar. İlgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliği yaban domuzunu bir bütün olarak gördükten sonra nakliye tezkeresini düzenler. Aksi durumlarda nakliye tezkeresi düzenlenmeyerek, parçalanmış veya et haline dönüştürülmüş olan yaban domuzuna el konulur. Aksine hareket edenler hakkında bu Yönetmeliğin 94 üncü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.
Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresi, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile yaban domuzu etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılır. Bu ticarethaneler yaban domuzu etinin insan gıdası olarak tüketilebileceğine dair hükümet veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunu aldıktan sonra yaban domuzlarını parçalayarak et haline dönüştürebilirler.
Nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu bu işletmelerde muhafaza edilir. Nakliye tezkeresi, menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu olmayan yaban domuzu etlerinin bu işletmelerce alınması, depolanması veya saklanması yasaktır. Bu işletmelerce alınan yaban domuzu etlerinden kilo başına o yerdeki perakende karkas sığır eti bedelinin 1/2 si oranında bedel döner sermaye işletmesine gelir olarak alınır.
Yaban domuzu eti iç piyasada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 16/11/1997 tarihli ve 23177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre satılabilir.

Av ve yaban hayvanlarından elde edilen trofeler ve bu hayvanlardan yapılan tahnitler
Madde 66 — Avı yasak türlerin tahnit ve trofelerinin hangi amaçla olursa olsun ev ve işyerlerinde bulundurulması alımı satımı ve yurtdışına çıkartılması yasaktır. Ancak bu türlerden av turizmi kapsamında avlananlar, av turizmi kapsamında verilen belgeler ile evlerde ve işyerlerinde bulundurulabilirler.
Avı yasak olmayan veya belli sürelerde avlanan av hayvanlarının tahnit ve trofelerinin alımı satımı yasaktır.
Avı yasak olmayan veya belli sürelerde avlanan av hayvanlarını tahnit eden veya tabaklayan işyerleri, kendilerine tahnit veya tabaklama amacıyla getirilen av hayvanlarını getiren kişilerin;
a) Adı soyadı,
b) Adresi,
c) Telefon numarası,
d) Ürüne yapılan işlem,
ile ilgili kayıtları tutması ve istendiğinde ilgili il müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.

Kürk ve post satışı
Madde 67 — Avcılar tarafından kürkü için avlanan sansar, porsuk ve benzeri hayvanlar, bu hayvanların postları ve av turizmi kapsamında avına izin verilen hayvanlar, il müdürlüklerinden alınan nakliye tezkeresi ile 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu düzenlemek suretiyle taşınarak kürk ticareti yapan işletmelere satılabilir. İşletmelerce bu nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu muhafaza edilir. Avlanan türlerin kürk veya postlarının nakliye tezkeresi olmadan iş yerlerinde bulundurulması yasaktır.
CITES ithalat izin belgesi ile ithal edilen kürk ve deriler ile bunlardan üretilen eşyanın satışında CITES ithalat izin belgesinin tarih ve numarasının faturaya yazılması; bu gibi durumlarda toptan veya perakende satış yapan firmanın, alıcıya faturanın aslı veya kopyasını saklaması gerektiğini bildirmesi zorunludur.
CITES ithalat izin belgesi ile ithal edilen kürk ve derilerin işlenerek mamul eşya haline getirilmesi durumunda, ithalatı yapan firmanın bu kürk ve derilerden ürettiği mamul, sayısı ve kullandığı miktar ile bu ürünlerin satışını yaptığı yerlerin kayıtlarını ayrıntılı olarak tutması ve istendiğinde ilgili il müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretilen türlerin ticareti
Üretilen türlerin satışı

Madde 68 — Üretici üretimini yaptığı türleri canlı veya ürün olarak satması veya hibe etmesi halinde (Ek–9)'da örneği bulunan Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış / Hibe Belgesini tam ve eksiksiz olarak üç nüsha halinde düzenler. Birinci nüshası üreticide, ikincisi nüshası satın alan kişide kalacak olup, üçüncü nüshası ise satışı takip eden on beş gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Üretim amacı ile Genel Müdürlükten izin alınarak doğadan yakalanan veya toplanan türlerin canlı bireyleri veya boş dahi olsa yumurtaları hiçbir suretle ticarete konu olamaz. İl müdürlüğü tarafından satış/hibe belgelerinde bu duruma dikkat edilir.

Üretilen türlerden elde edilen ürünlerin satışı
Madde 69 — Üretimi yapılan türlerden elde edilen ürünlerin satışı söz konusu olduğunda bu ürünlerin ambalajında elde edildiği hayvanın Türkçe ve Latince adı ile üretici kodu yer alır. Üretilen ürün gıda maddesi ise, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde ve Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun hareket edilir.

Hobi olarak av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin bulundurulması amacıyla düzenlenecek olan av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesinin düzenlenmesi
Madde 50 — Başvurular il müdürlüğü tarafından incelenerek değerlendirilir; il müdürlüğünün uygun görmesi halinde İl Müdürlüğü tarafından uygundur yazısı, uygun görülmeyenler için ise uygun değildir yazısı ilgiliye bildirilir. Uygundur yazısını alan kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri;
a) Yabancı türlerden elde edilen ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, ürünün elde edildiği tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
b) Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporunu,
tamamlayarak il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğü; yerinde inceleme yaparak, MAK Kararlarınca yasaklanan avlanma usul ve şekilleri dışında yasal yollarla avlanan hayvanlardan elde edilen ürünler ile yasal yollarla temin ettiği ürün olduğuna kanaat getirdikten sonra, her bir türe ait ürün için bir adet Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek-18) iki nüsha halinde düzenler. Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
İl müdürlükleri bu kişileri gerekli gördükleri takdirde denetleyebilirler.

Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin koleksiyonculuğu ve başvurusu
Madde 51 — Yürürlükte olan mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ters düşmemek şartı ve bunların ticaretini yapmamak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişilerin av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerden en az otuz adet ve üzerinin bulundurulmasını ifade eder.
Doğadan toplanan yumurtaların boş dahi olsa koleksiyonunun yapılması yasaktır.
Koleksiyoncunun bizatihi MAK Kararlarınca yasaklanan avlanma usul ve şekilleri dışında yasal yollarla avladığı hayvanlardan elde edilen ürünler ile yasal yollarla temin ettiği ürünlerin koleksiyonuna izin verilir.
Koleksiyoncu, koleksiyona konu ürünleri il müdürlüğünden izinsiz devredemez ve hibe edemez.
Koleksiyoncular il müdürlüğünün bilgisi dâhilinde başka koleksiyoncularla mevcut ürünlerini değiş tokuş edebilir.
Bu ürünlerin gerçek ve tüzel kişilere devredilmesi, başka koleksiyoncularla değiş tokuş edilmesi durumlarında ilgili kişilerin bu ürünlere ait bulundurma belgesi ile on beş gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne başvurarak bu yeni durumu bulundurma belgesinde tadil ettirmeleri zorunludur.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin koleksiyonunu yapacak kişiler Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ve;
Koleksiyona konu ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste
ile il müdürlüğüne başvururlar.

Koleksiyonculuk için av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin bulundurulması amacıyla düzenlenecek olan av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesinin düzenlenmesi
Madde 52 — Başvurular il müdürlüğü tarafından incelenerek değerlendirilir; il müdürlüğünün uygun görmesi halinde il müdürlüğü tarafından uygundur yazısı, uygun görülmeyenler için ise uygun değildir yazısı ilgiliye bildirilir. Uygundur yazısını alan kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri;
a) Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
b) Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporunu,
tamamlayarak il müdürlüğüne başvururlar. İl müdürlüğü; yerinde inceleme yaparak, av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin MAK Kararlarınca yasaklanan avlanma usul ve şekilleri dışında yakalandığına ve yasal yollarla temin edildiğine kanaat getirdikten sonra, her türe ait tüm ürünler için bir adet Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek-18) iki nüsha halinde düzenler. Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.

Koleksiyonculuk belgesi
Madde 53 — Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi düzenlenen kişi için il müdürlüğü Koleksiyonculuk Belgesini (Ek–14) üç nüsha halinde düzenler. Koleksiyonculuk belgesinin birinci nüshası Genel Müdürlüğe gönderilecek olup, ikinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, üçüncü nüshası ilgililere verilir.
Koleksiyon yapan kişiler; koleksiyonculuk belgesi ile Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgelerini muhafaza etmek ve il müdürlüğü elemanları tarafından yapılan denetimlerde göstermek zorundadırlar.
İl müdürlükleri bu kişileri gerekli gördükleri takdirde denetleyebilirler.

Hobi ve koleksiyona konu canlı av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin sergilenmesi
Madde 54 — Av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünleri hobi olarak barındıran, bulunduran kişiler ile ürünlerin koleksiyonunu yapan kişiler; bunları ticari amaçlarla sergileyemez ve sergiletemezler. Bunları ticari amaçlarla sergileyen kişilerin Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma ve Koleksiyonculuk Belgeleri iptal edilerek, ellerindeki hayvan ve ürünlere il müdürlüğünce el konulur. El konulan bu hayvan ve ürünlere yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.

Canlı av ve yaban hayvanlarının barındırılması, av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin hobi olarak bulundurulması ve koleksiyonculuğundan vazgeçilmesi
Madde 55 — Çeşitli nedenlerle av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin hobi olarak barındırılması, bulundurulması ve ürünlerin koleksiyonculuğundan vazgeçen kişiler, bir dilekçe ve;
a) Vazgeçen kişi koleksiyoncu ise daha önce almış olduğu Koleksiyonculuk Belgesi (Ek–14),
b) Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgeleri (Ek–18),
c) Tür Listesi Formu (Ek-5),
d) Av ve yaban havanlarından elde edilen ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,
e) Yerli ve yabancı türler ile ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
f) Canlı av ve yaban hayvanları için hükümet veteriner hekiminden onaylı sağlık belgeleri,
ile il müdürlüğüne başvururlar.
Canlı hayvanlar için,
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasaklanmayan türlerden sağlıklı olan av ve yaban hayvanları kişinin isteği doğrultusunda, il müdürlüğünün gözetiminde satılır veya hibe edilir.
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasaklanan türlerden sağlıklı olan av ve yaban hayvanları, il müdürlüğünün gözetiminde bu hayvanların ticaretini yapmayan gerçek kişilere ve hayvanat bahçelerine hibe edilir.
Hasta hayvanlar 3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre sahipleri tarafından tedavi ettirilir. İyileşen bireyler bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre satılır veya hibe edilir. İyileşmesi mümkün olmayan bireyler ile 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak ilan edilen hastalıkları taşıyan bireyler 3285 sayılı Kanuna göre itlaf edilirler.
Ürünler için,
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasak olmayan ürünler, kişinin isteği doğrultusunda, il müdürlüğünün gözetiminde satılır veya hibe edilir.
MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliğinde ticareti yasak olan ürünler, bunların ticaretini yapmayan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait müzelere hibe edilir.
Satılan veya hibe edilen canlı bireyler ile ürünler için, il müdürlüğü tarafından eski Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesine (Ek–18) istinaden yenisi iki nüsha halinde düzenlenir. Bulundurma belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
Çeşitli nedenlerle av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin hobi olarak barındırılması, bulundurulması ve ürünlerin koleksiyonculuğundan vazgeçen kişilere, beş yıldan önce hobi olarak barındırma, bulundurma ve ürünlerin koleksiyonculuğu için izin verilmez.

Bulundurma belgesinin düzenlenmeyeceği durumlar
Madde 56 — Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanları için il müdürlüğünce düzenlenen Trofe Belirleme ve Bulundurma ile İhraç Sertifikası, ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerde düzenlenen Satış Belgesi, yasal olarak üretim yapan tesislerde üretilen hayvanlarının satışı için düzenlenen satış / hibe belgesi aynı zamanda bu hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler için bulundurma belgesi yerine geçeceğinden ayrıca bir bulundurma belgesi düzenlenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Av ve Yaban Hayvanlarından Elde Edilen Ürünlerin Sergilendiği Müzeler
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin sergilendiği müzelerin başvurusu

Madde 57 — Yürürlükteki tüm mevzuata göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından müze kurmak için izin alan gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünleri sergilemek için ayrıca Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünleri müzelerinde sergilemek isteyenler, Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ve;
Sergilenecek ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste
ile il müdürlüğüne başvururlar.
Av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesinin düzenlenmesi
Madde 58 — İl müdürlüğü tarafından belgeler üzerinde yapılan incelemeden sonra, bu belgeler il müdürlüğünün görüşünü de içiren bir üst yazı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda il müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda il müdürlüğü uygun görülenlere uygundur yazısı, uygun görülmeyenlere ise uygun değildir yazısı yazarak ilgiliye bildirir. Uygundur yazısını alan ilgili kişi;
a) Müze kuruluşu ile ilgili izinleri,
b) Sergilenecek ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeleri,
tamamlayarak il müdürlüğüne başvurur.
İl müdürlüğü; müzede inceleme yaparak, beyan edilen listedeki, ürünler dışında bir ürün olup, olmadığı ile av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerin yasal yollarla temin edildiğine kanaat getirdikten sonra, her bir türe ait tüm ürünler için bir adet Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek–18) iki nüsha halinde düzenler. Bulundurma belgesinin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir. Ürünlere ait bulundurma belgelerini müze görevlileri dosyalamak ve il müdürlüğü elemanları tarafından yapılan denetimlerde göstermek zorundadırlar.
İl müdürlüğü tarafından senede bir yapılan denetlemeler haricinde gerek duyulması halinde de bu müzeler denetlenebilir.

Tarih öncesi çağlarda yaşayan canlılara ait ürünler için bulundurma belgesi düzenlenmez.
Müzeler, boş dahi olsa doğadan toplanmış yumurta bulunduramaz ve sergileyemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmeler
Ticari olarak av ve yaban hayvanı satışı yapmak isteyen işletmelerin başvurusu
Madde 59 — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış Barınma ve Eğitim yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kurulan ve çalışan, ticari olarak ev ve süs hayvanı satışı yapan işletmelerde, işletmeci ayrıca av ve yaban hayvanı bulundurmak, satmak, işletmesinde bulundurduğu süre içerisinde av ve yaban hayvanlarının doğal yollarla üremesi neticesinde elde edilen yeni bireylerin ticareti için, il müdürlüğünden av ve yaban hayvanı bulundurma ve satışı amacıyla ayrıca izin almak zorundadır.
İşletmeci yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı bulundurmak ve satmak için, Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/B) ve;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan kuruluş izni ve ruhsatı ile il müdürlüğüne başvururlar.

Av ve yaban hayvanı bulundurma ve satış ruhsatının düzenlenmesi
Madde 60 — İl müdürlüğü; belgeleri uygun olan işletmeler için Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatını (Ek– 4) iki nüsha halinde düzenler. Bu belgenin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgililere verilir.
28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında tutulan Süs Hayvanı Satış Yeri Kayıt Defteri aynı zamanda av ve yaban hayvanları için de tutulur. Bu defterin hayvan ırkı bölümüne satışı yapılan av ve yaban hayvanlarının Latince adı yazılır.
Bu işletmelerce satılan av ve yaban hayvanları için Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) düzenlenir.
İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bu defter ve satış belgeleri ile yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeler özellikle kontrol edilir. Defterlerin sağlıklı tutulmadığı, satış belgelerinin düzenlenmediği, türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair belgelerin eksik veya olmaması ile doğal yollarla üreme neticesinde meydana gelen yeni bireylerin satış ve bulundurma belgesinde belirtilmediğinin tespiti durumunda, il müdürlüğü tarafından verilen Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı iptal edilir.
Yasal yollarla temin edildiğine dair belgeleri bulunmayan av ve yaban hayvanları için de bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Bu işletmelerden; av ve yaban hayvanı satın alan kişilere verilen Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) aynı zamanda bulundurma belgesi yerine de geçer. Bu belge, hayvan sahipleri tarafından muhafaza edilerek il müdürlüğünden ayrıca bulundurma belgesi alınmaz. Hayvan sahipleri hayvanın doğal yollarla üremesi neticesinde meydana gelen yeni bireyleri satış belgesinin ilgili kısmına işleyerek il müdürlüğüne onaylatır. Bu hayvanların 3 üncü bir şahsa hibe veya satışı söz konusu olduğunda ise satış belgesinin ilgili kısmı doldurularak il müdürlüğüne onaylatılır. Alım ve satım işini yapan taraflar bunun birer suretini muhafaza etmek zorundadır.
Av ve yaban hayvanı satış ruhsatı verilmeyen akvaryumcu, pet shop ve adı ne olursa olsun bu işle uğraşan diğer işletmeler av ve yaban hayvanlarının ticaretini yapamazlar.
Kategori (A) da yer alan türlerin doğadan alınmış örnekleri ticari amaçlarla kullanılamaz, hayvan satış yerlerinde bulundurulamaz.
Hayvanların teşhir fazlası bireylerini satmak isteyen hayvanat bahçeleri ile hobi olarak av ve yaban hayvanı barındıran ancak bu hayvanların doğal yollarla üremesi neticesinde çoğalan bireylerini ve bunların ürediği damızlıkları satmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/B) ve Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/C) ile il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Başvurusu uygun görülenlere İl Müdürlüğü tarafından Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı (Ek-4) verilir.
Satış ve bulundurma ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişiler, yaptıkları her satış için Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) düzenlemek ve bir nüshasını satın alan gerçek ve tüzel kişiye vermek zorundadırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Koleksiyonculuk ve Bulundurma Belgelerinin İptali
Koleksiyonculuk ve bulundurma belgelerinin iptali
Madde 61 — İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliği ile taraf olunan diğer uluslar arası sözleşmelere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi, Av ve Yaban Hayvanı Geçici Bulundurma Belgesi, Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı ile Koleksiyonculuk Belgesi iptal edilerek, canlı av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlere el konularak beş yıl süre ile ilgilinin bu faaliyette bulunmasına izin verilmez.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ticaret
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Genel esaslar
Madde 62 — Bakanlıkça ticaretine izin verilen av ve yaban hayvanları ile ürünlerin ticareti yapılabilir.
Koruma altındaki türlerin canlı bireyleri ile bunlardan elde edilen ürünler
Madde 63 — Kanun ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bütün hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tahnit ve trofelerinin derneklerde, işyerlerinde ve evlerde ne maksatla olursa olsun bulundurulması, alımı ve satımı yasaktır.
Bu hüküm gereğince zapt olunan et, tahnit ve trofelere bu Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre işlem yapılır.
Kategori (A) da yer alan av ve yaban hayvanları ile bu hayvanlardan elde edilen ürünler, Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılacak Yönetmelikler dahilinde bilimsel amaçlar için kullanılabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Avlanan Türlerin Ticareti
Avlanan türlerin etleri
Madde 64 — Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etlerinin alımı ve satımı yasaktır.
Ancak av turizmi kapsamında avlanan av hayvanlarının etleri; 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre değerlendirilir.
Genel Müdürlükçe mücadele ve av turizmi kapsamında avına izin verilen türlerin etlerinin, avı vuran avcıya bırakılmaması durumunda; etlerinin değerlendirilme şekli Bakanlıkça belirlenir.
Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak el konulan cansız av hayvanının etleri, bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın il müdürlüğünce açık artırma ile veya piyasa değerinden pazarlık usulü ile satılır. Alınan satış bedelleri döner sermaye emanet hesabına yatırılır. Bu paralar sanıkla ilgili hüküm kesinleştiğinde beraat durumunda kişiye iade edilir, mahkûmiyet halinde döner sermaye hesabına gelir kaydedilir.
Yaban domuzu eti ticareti
Madde 65 — Avlanan yaban domuzlarından elde edilen etlerin ticaretini yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ticari faaliyet izinleri dışında Bakanlıktan yaban domuzu eti ticareti ve ihracatı için ayrıca izin alırlar. Bakanlık tarafından ihraç izni verilirken, nakliye tezkeresi ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen döner sermayeye ödenen paylar göz önüne alınır. İhracatla ilgili diğer işlemler 3285 sayılı Kanun ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
Gerçek ve tüzel kişiler, izin alarak avladıkları yaban domuzlarını parçalamadan ve et haline dönüştürmeden ilgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliğine nakliye tezkeresi almak için, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre de ilgili muhtarlık veya belediyeye menşe şahadetnamesi almak için başvururlar. İlgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliği yaban domuzunu bir bütün olarak gördükten sonra nakliye tezkeresini düzenler. Aksi durumlarda nakliye tezkeresi düzenlenmeyerek, parçalanmış veya et haline dönüştürülmüş olan yaban domuzuna el konulur. Aksine hareket edenler hakkında bu Yönetmeliğin 94 üncü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.
Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresi, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile yaban domuzu etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılır. Bu ticarethaneler yaban domuzu etinin insan gıdası olarak tüketilebileceğine dair hükümet veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunu aldıktan sonra yaban domuzlarını parçalayarak et haline dönüştürebilirler.
Nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu bu işletmelerde muhafaza edilir. Nakliye tezkeresi, menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu olmayan yaban domuzu etlerinin bu işletmelerce alınması, depolanması veya saklanması yasaktır. Bu işletmelerce alınan yaban domuzu etlerinden kilo başına o yerdeki perakende karkas sığır eti bedelinin 1/2 si oranında bedel döner sermaye işletmesine gelir olarak alınır.
Yaban domuzu eti iç piyasada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 16/11/1997 tarihli ve 23177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre satılabilir.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen trofeler ve bu hayvanlardan yapılan tahnitler
Madde 66 — Avı yasak türlerin tahnit ve trofelerinin hangi amaçla olursa olsun ev ve işyerlerinde bulundurulması alımı satımı ve yurtdışına çıkartılması yasaktır. Ancak bu türlerden av turizmi kapsamında avlananlar, av turizmi kapsamında verilen belgeler ile evlerde ve işyerlerinde bulundurulabilirler.
Avı yasak olmayan veya belli sürelerde avlanan av hayvanlarının tahnit ve trofelerinin alımı satımı yasaktır.
Avı yasak olmayan veya belli sürelerde avlanan av hayvanlarını tahnit eden veya tabaklayan işyerleri, kendilerine tahnit veya tabaklama amacıyla getirilen av hayvanlarını getiren kişilerin;
a) Adı soyadı,
b) Adresi,
c) Telefon numarası,
d) Ürüne yapılan işlem,
ile ilgili kayıtları tutması ve istendiğinde ilgili il müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.
Kürk ve post satışı
Madde 67 — Avcılar tarafından kürkü için avlanan sansar, porsuk ve benzeri hayvanlar, bu hayvanların postları ve av turizmi kapsamında avına izin verilen hayvanlar, il müdürlüklerinden alınan nakliye tezkeresi ile 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu düzenlemek suretiyle taşınarak kürk ticareti yapan işletmelere satılabilir. İşletmelerce bu nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu muhafaza edilir. Avlanan türlerin kürk veya postlarının nakliye tezkeresi olmadan iş yerlerinde bulundurulması yasaktır.
CITES ithalat izin belgesi ile ithal edilen kürk ve deriler ile bunlardan üretilen eşyanın satışında CITES ithalat izin belgesinin tarih ve numarasının faturaya yazılması; bu gibi durumlarda toptan veya perakende satış yapan firmanın, alıcıya faturanın aslı veya kopyasını saklaması gerektiğini bildirmesi zorunludur.
CITES ithalat izin belgesi ile ithal edilen kürk ve derilerin işlenerek mamul eşya haline getirilmesi durumunda, ithalatı yapan firmanın bu kürk ve derilerden ürettiği mamul, sayısı ve kullandığı miktar ile bu ürünlerin satışını yaptığı yerlerin kayıtlarını ayrıntılı olarak tutması ve istendiğinde ilgili il müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretilen türlerin ticareti
Üretilen türlerin satışı
Madde 68 — Üretici üretimini yaptığı türleri canlı veya ürün olarak satması veya hibe etmesi halinde (Ek–9)'da örneği bulunan Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış / Hibe Belgesini tam ve eksiksiz olarak üç nüsha halinde düzenler. Birinci nüshası üreticide, ikincisi nüshası satın alan kişide kalacak olup, üçüncü nüshası ise satışı takip eden on beş gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Üretim amacı ile Genel Müdürlükten izin alınarak doğadan yakalanan veya toplanan türlerin canlı bireyleri veya boş dahi olsa yumurtaları hiçbir suretle ticarete konu olamaz. İl müdürlüğü tarafından satış/hibe belgelerinde bu duruma dikkat edilir.
Üretilen türlerden elde edilen ürünlerin satışı
Madde 69 — Üretimi yapılan türlerden elde edilen ürünlerin satışı söz konusu olduğunda bu ürünlerin ambalajında elde edildiği hayvanın Türkçe ve Latince adı ile üretici kodu yer alır. Üretilen ürün gıda maddesi ise, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde ve Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun hareket edilir.
Üretilen av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin hayvan pazarlarında satışı
Madde 70 — 3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere ve Tebliğlere göre kurulup, işletilen hayvan pazarlarında, canlı av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin satışı söz konusu olduğunda, Bakanlıktan av ve yaban hayvanı üretim izni alarak üretim yapan üreticilerin, üretmiş oldukları hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler satılabilir. Üreticiler, sattıkları her hayvan ve ürün için Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış/Hibe Belgesi (Ek–9) düzenlerler.
3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerin hükümleri saklıdır. 15/9/2000 tarihli ve 24171 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ hükümlerine ek olarak;
Hayvan pazarlarında av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin satıldığı yerleri il müdürlüğü de denetler.
İl müdürlüğü yaptığı denetimlerde;
a) Satış yapan üreticilerin üretim ve yetiştiricilik belgesinin bir fotokopisini satış yerlerine asıp asmadığını,
b) Menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporunu,
c) Satışı yapılan bireylerin, halkalı ve markalı olup, olmadığını,
d) Satışlardan sonra Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış / Hibe Belgesinin düzenlenip düzenlenmediğini,
kontrol eder.
Yapılan denetimlerde yukarıda belirtilen hususları yerine getirmeyenler ile üretilenler haricinde canlı av ve yaban hayvanı ve ürün bulunduranlar hakkında, Kanun ve bu Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Canlı Av ve Yaban Hayvanlarının ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Nakli
Genel esaslar
Madde 71 — Canlı av ve yaban hayvanları yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü muameleye maruz kalmadan standartlara uygun kafes veya sandıklarda, ürünler ise ürünün cinsine uygun donanıma sahip araçlarla nakledilir. İl müdürlükleri bu nakilleri gerekli gördüğü takdirde denetleyebilir.
Üretilen tür ve bunlardan elde edilen ürünlerin nakli
Madde 72 — Üreticiler tarafından üretilen av ve yaban hayvanı türleri ve bunlardan elde edilen ürünlerin, satılması veya hibe edilmesi suretiyle el değiştirmesi neticesinde nakledilmesi söz konusu olduğunda üretici tarafından düzenlenen Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış / Hibe Belgesi (Ek–9), ticari olarak av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerde ise işletmeci tarafından düzenlenen Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları İçin Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) nakliye belgesi yerine geçer. Kendi üretim tesislerinde ürettikleri av ve yaban hayvanlarını, kendi ticari işletmelerinde satmak isteyenler ile sabit ve gezici hayvanat bahçeleri, hobi amacıyla canlı av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünleri bulunduranlar, müzeler; ellerinde bulundurdukları av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünleri çeşitli sebeplerden dolayı nakletmek istemeleri durumunda, il müdürlüğü tarafından düzenlenen Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi (Ek–18) nakliye belgesi yerine geçer. Nakil esnasında bu maddede bahsedilen tüm belgeler ile 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre alınan menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporunun nakil vasıtalarında bulundurulması zorunludur.
Avlanan türler ve bunlardan elde edilen ürünlerin nakledilmesi
Madde 73 — Avlanan hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tüy, deri, kürk ve trofelerin bir yerden başka bir yere taşınması, il müdürlüklerinden alınan nakliye tezkeresi, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre alınan menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile gerçekleştirilir.
Avına belli sürelerde izin verilen, av hayvanlarının nakli, MAK Kararlarında belirtilen esaslar dahilinde yapılır, bunlar için ayrıca bir belge düzenlenmez.
CITES uygulama yönetmeliği kapsamında yer alan türlere ait ürünlerin nakli
Madde 74 — CITES Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alan canlı hayvan ve ürünlerin naklinde, Sözleşme hükümleri, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA kuralları, Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ile konuya ilişkin taraf olduğumuz diğer uluslararası sözleşme hükümlerine uyulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Canlı Av ve Yaban Hayvanı Türleri ile Bunlardan Elde
Edilen Ürünlerin İthalatı ve ihracatı
İthalat başvurusu
Madde 75 — Canlı av ve yaban hayvanı türleri ve bunlardan elde edilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçı firma, ithal edilen türlerin doğruluğunu belgelemek için ilgili il müdürlüğüne bir dilekçe ve ekinde; proforma fatura veya fatura ile ithalatın yapılacağı gümrüğün bulunduğu ilin, il müdürlüğüne başvurur.
İthalata uygunluk belgesinin düzenlenmesi
Madde 76 — İl müdürlüğü proforma fatura veya faturada beyan edilen türlerin ve ürünlerin Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere göre ithalata uygun olup olmadığını kontrol eder. İthalatı uygun görülenler için il müdürlüğü proforma fatura veya faturanın bir suretini alarak ithalatın uygun olduğuna dair ön izin niteliğindeki İthalata Uygunluk Belgesini (Ek–16/A) üç nüsha olarak onaylar. Onaylanan bu belgenin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, ikinci ve üçüncü nüshası ilgiliye verilir.
Diğer iş ve işlemler 3285 sayılı Kanun ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
İhracat başvurusu
Madde 77 — Bakanlık tarafından ihracatçıya sadece;
a) Üretilen türler,
b) Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenen türler,
c) Etinin ticaretine izin verilen türler,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen türlerden elde edilen ürünlerin,
ihracatı için izin verilir.
Avı bütün yıl serbest olan av hayvanları ile avına belli sürelerde izin verilen av ve yaban hayvanlarından MAK Kararları çerçevesinde ihracatına izin verilen türlerin postlarının ve derilerinin ham veya işlenmiş olarak veya bunlardan mamul konfeksiyonun, ayrıca özel avlaklarda ve özel üretim tesislerinde üretilen türlerin etlerinin yurt dışına çıkarılması Bakanlığın iznine tâbidir.
Canlı av ve yaban hayvanı türleri ve bunlardan elde edilen ürünleri ihraç etmek isteyen firmalar bir dilekçe ve;
a) Firma üretici ise, usulüne uygun aldığı üretim izni,
b) Türü ve/veya ürünü satın aldı veya alacak ise, proforma fatura, fatura, müstahsil makbuzu ve benzeri belgeleri,
c) Tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi,
ile ihracatın yapılacağı gümrüğün bulunduğu ilin, il müdürlüğüne başvurur.
İhracata uygunluk belgesinin düzenlenmesi
Madde 78 — İl müdürlüğü, ihracatçı firmanın beyan ettiği türlerin ve ürünlerin Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere göre ihracata uygun olup olmadığı ile firma üretici ise, usulüne uygun aldığı üretim iznini, türü ve/veya ürünü satın aldı veya alacak ise, proforma fatura, fatura, müstahsil makbuzu ve benzeri belgeleri ve CITES belgesini kontrol eder. İhracatı uygun görülenler için, il müdürlüğü yukarıda bahsedilen belgelerin bir suretini alarak ihracata uygun olduğuna dair ön izin niteliğindeki İhracata Uygunluk Belgesini (Ek–16/B) üç nüsha olarak onaylar. Onaylanan bu belgenin birinci nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, ikinci ve üçüncü nüshası ilgiliye verilir.
Diğer iş ve işlemler 3285 sayılı Kanun ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
İthal edilen canlı av ve yaban hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünlerin ham veya işlenerek ihracatı
Madde 79 — İthal edilen canlı av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin ham veya işlenerek ihracatı söz konusu olduğunda, bu Yönetmeliğin 77 ve 78 inci madde hükümleri geçerlidir.
Av turizmi kapsamında avlanan av hayvanlarına ait trofe ve ürünlerin yurt dışına çıkartılması
Madde 80 — Yabancı ülkede ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı turist avcılar, av turizmi esasları çerçevesinde avladıkları av hayvanlarına ait trofe ve ürünleri Genel Müdürlük tarafından belirlenen av turizmi ile ilgili esaslara ve 8/1/ 2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına çıkarır veya çıkarttırır.
Diğer işlemler 3285 sayılı Kanun ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
Sözleşme ek listelerinde yer alan, canlı av ve yaban hayvanı türleri ile bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatı, ihracatı, ithal edilen canlı av ve yaban hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünlerin ham veya işlenerek ihracatı
Madde 81 — Sözleşme ek listelerinde yer alan, canlı av ve yaban hayvanı türleri ile bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatı, ihracatı, ithal edilen canlı av ve yaban hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünlerin ham veya işlenerek ihracatı söz konusu olduğunda yapılacak uygulamalarda; Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliği hükümleri saklıdır.
 
BEŞİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Markalama, Halkalama ve Stok Tespiti
Markalama, halkalama ve stok tespiti
Madde 82 — Üretimi yapılan türlerden etlik amaçlı üretilenler hariç diğer amaçlarla üretilen, ticarete konu olan, barındırılan ve bakılan tüm bireylerin tanınması ve kayıt altına alınması amacıyla; kuşlarda halkalama, memelilerde markalama, kemirgenler ile diğer küçük memelilerde ve sürüngenlerde stok tespiti yapılır. Marka ve halkalarda bulunacak bilgiler (Ek–17/A) ile Stok Kayıt Formunun bir örneği ise (Ek–17/B)'de verilmektedir. Bu türlerin markalanması, halkalanması ve stok tespiti; ilgili il müdürlüğünün denetiminde ilgili kişiler tarafından yapılır.
Kuşlar uygun hafif metal veya sert plastik halka ile halkalanır. Halkalar klips şeklinde olmayacak olup, kapalı bacak halkası yani sürekli bir daire şeklinde yekpare biçimde dizayn edilir. Bu halkalar hiçbir şekilde kurcalanmamış ve kuşun yaşamının ilk günlerinde takıldıktan sonra bacak tam olarak geliştiğinde kuşun bacağından çıkmayacak ve bacağına zarar vermeyecek bir büyüklükte olur (Ek-17/A-a-1).
Otçul ve yırtıcı memelilerin markalanmaları (Ek-17/A-d)'daki şekilde yapılır.
Kemirgenler ile diğer küçük memeliler ve kaplumbağa, yılan, iguana ve benzeri sürüngenlerde herhangi bir markalanma tekniği uygulanmaz. Bu hayvanların takibi, sorumlu veteriner hekim tarafından doldurulan yıllık stok tespitleri ile yapılır (Ek-17/B).
Üretimde kullanılan damızlıklarda mevcut markalar veya halkalar varsa, bu bireyler tekrar halkalanmaz veya markalanmaz. Doğaya kaçan, çalınan veya ölen bireylerin markaları ve halkalarındaki sıra numaraları bir başka bireyde kullanılmaz.
Kategori (A), (B) ve (C) listelerinde yer alan türlerden Sözleşme hükümlerine uygun olarak ticari amaçlar için ithal izni verilen canlı kuş türleri, satışa sunulmadan önce ithalatçı tarafından (Ek-17/A-c)'ye göre halkalanır. Av ve yaban hayvanı ticareti yapan işletmelerde bu listelere giren kuşların üremesi neticesinde elde edilen yeni bireyler ise işletmeciler tarafından (Ek-17/A-b)'ye göre halkalanır.
Kategori (A) listesinde bulunan kuş türlerinin, kayıtlı üretim tesisleri ve hayvanat bahçeleri ile il müdürlüğünden ruhsat alarak bu türlerin ticaretini yapan işletmeler haricinde, gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde bulunan ve doğal yollarla üremesi neticesinde elde edilen yeni bireyler için, sahipleri tarafından en geç on beş gün içerisinde il müdürlüğüne başvurulur. İl müdürlüğü bu bireyleri (Ek-17/A-a-2)'ye göre halkalar ve Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi (Ek-18) düzenler.
Kuş, memeli ve sürüngenlerin markalaması ve halkalamasında gelişen teknoloji takip edilerek, standartlara uygun farklı teknikler kullanılabilir.
Marka ve halkaların temini
Madde 83 — Türlerin markalanması ve halkalanması esnasında kullanılacak marka ve halkalar, bu Yönetmeliğin 82 nci maddesine göre (Ek-17/A)'de belirtilen örneklere uygun olarak ilgililer tarafından sağlanır. Marka ve halkalar üzerinde yer alacak sıra ve seri numaraları Genel Müdürlükçe belirlenir.
Deri ve kürklerin işaretlenmesi
Madde 84 — Üretim tesislerinde üretilen sürüngen ve memeli türlerden elde edilen deri ve kürkler; üzerinde üretici kodu, üretim yılı yazılı olan ve mürekkebi çıkmayan bir kaşe ile üreticiler tarafından mühürlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yasadışı Yollarla Elde Edilen Canlı Av ve Yaban Hayvanları ile
Bunlardan Elde Edilen Ürünlere El Konulması
El konulması
Madde 85 — Belgesiz yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması yasaktır.
Av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin; Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliği ile taraf olunan diğer uluslararası sözleşmelerin hükümlerine aykırı olarak elde edildiği, bulundurulduğu, sergilendiği, üretildiği ve ticarete konu olduğunun tespit edilmesi durumunda, bahsi geçen canlı hayvan ve ürünlere el konulur.
Canlı av ve yaban hayvanları ile ürünlere el koyma sonucunda oluşan nakliye, depolama, bakım ve muhafaza masrafları ile canlı hayvana el konulduğu süre içerisinde yapılan tüm masraflar, Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere aykırı hareket edenlerden yürürlükteki mevzuatımıza göre tahsil edilir.
El konulan canlı av ve yaban hayvanlarının il müdürlüğü tarafından sağlık kontrolleri yaptırıldıktan sonra, doğaya bırakılması uygun olanlar uygun yaşama ortamlarına bırakılır. Tesiste hastalıklı ve iyileşmesi mümkün olmayan bireyler varsa; bu bireylerle ilgili işlemler 3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere göre yapılır. Yabani özelliğini kaybetmiş bireyler ile melez türlere yapılacak işlemler ise Bakanlık tarafından belirlenir.
Sözleşme kapsamındaki canlı av ve yaban hayvanlarının ülkesine iadesi için, Bakanlık ilgili ülke ile temasa geçer ve masraflar söz konusu ülke tarafından karşılandığı veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edene ödetildiği takdirde, bu hayvanlar iade edilir. Geri gönderilemeyen hayvanlar için, Bakanlık gerektiğinde bilimsel merci ve sekretarya ile temasa geçer ve bunlar için uygun bir kurtarma merkezi belirler.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve dava sonucunda müsadere edilen canlı veya yumurta yabancı türlerin değerlendirilme şekli Bakanlıkça belirlenir.
Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerden ticareti yasak olmayanlar, il müdürlüklerince satılarak elde edilen gelir döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır. Ticareti yasak olan veya ülkemizde kullanım alanı bulunmayan ürünlerin değerlendirilme şekli Bakanlıkça belirlenir.
Yasadışı yollarla elde edilen av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlere el konulduktan sonra, yürürlükteki mevzuat gereğince uygulanacak cezai işlemlerin yanı sıra, suçun oluşumunda kullanılan her türlü malzeme, alet, ekipman, makine, vasıta, taşıma araçları ve benzeri malzeme, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun ilgili maddeleri gereğince müsadere edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumlu Veteriner Hekimin Çalıştırılma Şartları
ile Yetki ve Sorumlulukları
Sorumlu veteriner hekimin çalışma ve çalıştırılma şartları
Madde 86 — Bu Yönetmelikte belirtilen av ve yaban hayvanı üretim tesisleri ile ticari olarak av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerde, hayvanların her türlü sağlık hizmetlerinden sorumlu, veteriner hekim çalıştırılması zorunludur.
İşletme sahipleri, sorumlu veteriner hekim ile veteriner hekimler odasının belirlediği tarife üzerinden noter huzurunda yapmış oldukları anlaşmanın bir suretini il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü bu anlaşmaları muhafaza eder.
Sorumlu veteriner hekimin işten ayrılmak istemesi veya işletme sahibinin sorumlu veteriner hekimi işten çıkarması durumunda; taraflar bu durumu diğer tarafa ve il müdürlüğüne bir ay önceden bildirmek zorundadır.
Av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerde sorumlu veteriner hekimin çalışma ve çalıştırılma şartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidir.
Sorumlu veteriner hekimin yetki ve sorumlulukları
Madde 87 — Sorumlu veteriner hekim;
İşletmenin, bu Yönetmelikte bahsedilen hükümler, 3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere uygun şekilde faaliyet göstermesinden,
İşletmenin, bu Yönetmelikte belirtilen ve tutulması gerekli olan kayıtlarının tutulmasından,
işletme sahibi ile birlikte sorumludur.
Sorumlu veteriner hekim, sorumlu oldukları işletmelerde bulunan hayvanlar haricindeki hayvanları muayene ve tedavi edemez, aşı ve ilaç uygulamaları yapamaz.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve belirlenecek olan; sorumlu veteriner hekimin çalışma ve çalıştırılma şartları ile yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların hükümleri saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Alerjik ve zehir etkisi yapan türler
Madde 88 — Üretilen, ticareti yapılan ve barındırılan türlerin, ısırması, sokması insanlar üzerinde zehir etkisi yapıyor ise, söz konusu türlerin üretildiği, bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı yerlerde ilk yardım malzemesinin bulundurulması şarttır.
Kültüre alınmış av ve yaban hayvanı ırklarına ait bireyler ile bu türlerin yabani bireyleri
Madde 89 — Kültüre alınmış av ve yaban hayvanı türleri ırklarına ait bireyler ile bu türlerin yabani bireyleri aynı ortamda barındırılamaz ve çiftleşmelerine izin verilmez.
Bulundurulan av ve yaban hayvanlarının doğaya bırakılması
Madde 90 — Ellerinde canlı av ve yaban hayvanı bulunduran; üreticiler, sirkler, gezici ve sabit hayvanat bahçeleri ile hobi olarak barındıranlar, bu hayvanları il müdürlüğünün bilgisi ve onayı haricinde doğaya bırakmaları yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 ve 26 ncı maddelerine göre işlem yapılır.
Yaptığı işin niteliğini değiştirmek
Madde 91 — Üretim ve canlı av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünleri bulundurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler yapmış oldukları üretim ile bulundurma şeklini bu Yönetmelikte tanımlanan diğer üretim ve bulundurma şekline dönüştürmek istemeleri durumunda bir dilekçe ve;
Daha önce almış oldukları üretim izinleri, üretim ve yetiştiricilik belgesi, bulundurma belgeleri, koleksiyonculuk belgesi,
ile il müdürlüğüne başvururlar.
İl müdürlükleri, ilgililerin bu tip üretim ve bulundurma şekli için gerekli belgeleri tamamlamasından sonra bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hareket eder.
Belge ücretleri
Madde 92 — Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen tüm belgeler için; bedeli her yıl Bakanlık tarafından belirlenen ücretler ilgililer tarafından ilgili döner sermaye işletmesine yatırılır.
Yaptırımlar
Madde 93 — Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kanunun 20 ve 26 ncı maddeleri ile 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.
Hayvanların kötü muameleye maruz kalması, öldürülmesi ile 3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerin hükümlerine uyulmaması durumundaki yaptırımlar
Madde 94 — Kişiler ellerinde bulundurdukları hayvanları kasıtlı olarak öldürürlerse veya kötü muamele yaparlarsa, Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri ile 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince haklarında işlem yapılır.
Av ve yaban hayvanları ile ürünlerin nakillerinde 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine uymayanlar hakkında 4648 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
Bu Yönetmelikte belirtilen bilgi, belge ve formların sağlanması
Madde 95 — Bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerle ilgili Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından istenilen her türlü bilgi ve belge başvuru sahibi tarafından sağlanır.
Bu Yönetmeliğin eklerinde bulunan tüm belgeler il müdürlükleri tarafından antetli kağıda bastırılacaktır.
Ancak Üretim Kayıt formları (Ek–8), Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış/Hibe Belgesi (Ek–9), Zayiat Belgesi (Ek–10), Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları için Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15) ve Stok Kayıt Formu (Ek–17/B)'de belirtilen belgeler koçan sıra numaraları verilmiş olarak koçanlar halinde bastırılır. Koçan olarak bastırılan bu belgelerin koçan sıra numaraları bir tutanakla tespit edilerek ilgililere imza karşılığı ve ücreti mukabilinde verilir.
Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünler İçin Düzenlenecek Satış/Hibe Belgesi (Ek–9), Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları için Düzenlenecek Satış Belgesi (Ek–15), Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesini (Ek–18) ile Av ve Yaban Hayvanı Geçici Bulundurma Belgesi (Ek–18/A) karbonlu üç nüsha olacak şeklinde bastırılır.
Geçici madde 1 — Ellerinde Sözleşme kapsamına dâhil türlerin canlı, trofe, tahnit, yumurta ve türevleri ile bunlara ait ürünlerini bulundurup, bunlarla ilgili belgesi bulunmayan özel ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili il müdürlüklerine başvurmaları ve durumlarının sözleşme hükümlerine uygun olması halinde kendilerine Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi (Ek–18) düzenlenir.
Geçici madde 2 — Ellerinde mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarınca avı serbest olan canlı av ve yaban hayvanı bulunduran özel veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu canlı hayvanları il müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 ve 26 ncı maddeleri ile bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici madde 3 — Ellerinde mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarınca avı yasaklanmış olan av hayvanlarına ait yasa dışı avlanmalar sonucunda elde edilen trofe ve tahnit ile yasadışı canlı av ve yaban hayvanı bulunduran özel veya tüzel kişilerin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu trofeleri ve canlı hayvanları il müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 ve 26 ncı maddeleri ile bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici madde 4 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanı üretimi için izin verilenler, durumlarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren onsekiz ay içerisinde Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek için gerekli işlemleri yapmak zorundadırlar. Onsekiz ay içerisinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurmayan üreticilerin izinleri iptal edilerek, bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
İl müdürlükleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde illerinde izinli ve izinsiz üretim yapan tüm tesisleri belirlemek, izinsiz üretim yapanlar hakkında Kanunun 26 ncı maddesine göre işlem yapmakla mükelleftir.
Geçici madde 5 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanlarına ait ürünleri bulunduran müzeler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde ellerinde bulundurdukları ürünler için bulundurma belgesi almak zorundadırlar. Aksine hareket eden müzeler hakkında bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici madde 6 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanı bulunduran sabit hayvanat bahçeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde, gezici hayvanat bahçeleri ile sirkler ise üç ay içerisinde ellerinde mevcut av ve yaban hayvanları için bulundurma belgesi almak zorundadırlar. Aksine hareket edenler hakkında bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici madde 7 — Av ve yaban hayvanı ticareti yapan işletmelerin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı (Ek–4) almaları zorunludur. Aksine hareket eden işletmelerin av ve yaban hayvanı bulundurmasına ve satmasına izin verilmez. Bulundurma ve satış ruhsatı olmadığı halde av ve yaban hayvanı satışı yapan bu işletmelere bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici madde 8 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurtarma merkezleri kuruluncaya kadar il müdürlükleri, illerin durumlarına göre gerekli önlemleri alırlar.
Geçici madde 9 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte sorumlu veteriner hekimi bulunmayan üretim tesisleri, en geç üç ay içerisinde sorumlu veteriner hekim ile anlaşma yapmak zorundadırlar. Aksine hareket edenler hakkında bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü madde hükümleri uygulanır.
Yürürlük

Madde 96 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 97 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EKLER İÇİN BAKINIZ

cross