1991'den Bugüne

Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, RUHSAT, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

Yetki Kanunu: 24033

Yayımlandığı Resmi Gazete: 28.04.2000

Değişiklik Tarih ve Sayısı : 27.11.2001- 24596

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları , belli süreler barındırıldıkları, eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını, barındırılmalarını ve eğitilmelerini temin etmek, bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulacak olan, hayvanların alınıp satıldıkları satış yerleri, belli süreler barındırıldığı hayvan barınak, konukevi, otel ve hayvan pansiyonları ile hayvanların eğitildiği, eğitim yerleri ve benzeri yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartları ile bu yerlerin kuruluş, ruhsatlandırma, çalışma, denetlenmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 9/8/1991 tarihli ve 20955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 441 sayılı Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen,

Ev ve Süs Hayvanı:İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları,

Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri:İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan, bakım ve beslenmeleri sahiplerince karşılanılan hayvanlar ile, bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, gıda maddesi gibi mamullerin satıldığı yerleri,

Hayvan barınak, konukevi, pansiyon ve oteli: Ev ve süs hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları yerleri,

Hayvan eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya işletme amaçları doğrultusunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif, avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,

Akvaryum: Tatlı yada tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların barındırıldığı, beslendiği değişik ebatta camekanlı hazneyi,

Kafes: Değişik ırk ve türden hayvanları kapalı tutmak için kullanılan, tel, plastik gibi kolay dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmış, taşınabilir yada sabit hayvan barınakları,

Kafes kuşları: Her türlü ihtiyacı kafes içinde karşılanan kuşları,

Tasma: Kedi, köpek gibi hayvanların boynuna veya gövdelerine takılan sevk kayışı veya zincir ile künye takmaya müsait deri, naylon ve benzeri maddelerden yapılmış yassı halkayı,

Sağlık karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkalini, aşılamalarını ve parazitlere karşı ilaçlamalarını gösteren veteriner hekim onaylı belgeyi,

Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların fiziki, kimyevi ve ültraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini,

Dezenfeksiyon belgesi:Ev ve süs hayvanları satış yerleri, konukevi, pansiyon, otel gibi hayvanların geçici süre barındırıldıkları yerler ile eğitim yerlerinin, usulüne uygun dezenfekte edildiğini belgeleyen, kullanılan dezenfektanın adını, miktarını, yöntemini ve dezenfekte edilme tarihini içeren bilgileri kapsayan veteriner hekim onaylı belgeyi,

İşyeri Sorumlu Veteriner Hekimi: Ev ve süs hayvanlarını satış yerleri, konukevi, otel, pansiyon gibi hayvanların geçici süre barındırıldığı yerler ile eğitim yerlerinin dezenfeksiyonu ve buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalarından sorumlu, bölge Veteriner Hekim odasına kayıtlı, veteriner hekimi,

Kuruluş İzni:Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için İl Müdürlüğü tarafından verilen izni,

Ruhsat: İl Müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitilme yerlerine, faaliyete geçmesi için verilen izni,

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

“Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri, Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yeri Kuruluş İzni İçin Gerekli Belgeler” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

Madde 5 –Ev ve süs hayvanı satış yeri, konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak yeri ile hayvan eğitim yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

a) Ek-1'e uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi.

b) “İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet planı.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

c) İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet proje.

d) Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu.

Bu bilgi ve belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere, Ek-2'deki örneğe uygun olarak kuruluş izni verilir.

Ruhsat Almak İçin Gerekli Belgeler

Madde 6- Ev ve süs hayvanları satış yeri, konukevi, pansiyonu,otel gibi barındırma yeri veya eğitim yeri kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar, ruhsat alabilmek için, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederler.

a) “Sorumlu Veteriner Hekimle; bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, en az bir yıllık yapılmış noter onaylı iş sözleşmesi.“ (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge.

c) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin; noter tasdikli uzmanlık belgesi fotokopisi.

Müracaat ve ekleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve yetkililerin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan yerlere ruhsat verilir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar adına, Ek-3'de bir örneği bulunan ruhsat düzenlenir. Bunlar bir yazı ile Bakanlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik ve Hijyen Şartları

Genel Şartlar

Madde 7- Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari, teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur.

1) İşyeri zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.

2) İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.

3) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.

4) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır.

5) Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.

6) İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.

7) İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı,hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

8) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

9) İşyeri her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve örneği Ek-9 da bulunan dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine asılmalıdır.

10) Her kafeste yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler , her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir.

11) Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir.

12) Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde, tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır.

13) İşyeri alanı, hayvan başına en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Her bir adet köpek için 0,8 m²,

-Her bir adet yılan için 0,2 m²,

-Her bir adet sincap için 0,3 m²,

-Her bir adet kedi için 0,2 m²,

-Her bir adet tavşan için 0,3 m²,

-Her bir adet fare, kobay, hamster için 0,1 m²,

-25 adet kanarya, muhabbet kuşu vb. küçük kafes kuşları için 0,4 m²,

-5 adet sevda papağanı, kolyeli papağan vb. orta boy kafes kuşları için 0,4m²,

14) İş yerlerinde köpek, kedi, sincap, ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır.

15) Akvaryum, raflar, kafesler ve masaların kapladığı alanlara ek olarak, hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır.

16)Kafeslere konulan altlıklar en az haftada bir defa, gerekli durumlarda daha sık değiştirilmeli ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir.

17) “İş yerlerinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulundurulmalıdır.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

18) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

19) Temizlik artıkları, hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar, çöp kutusu içine konan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulacak, işyeri dışına bırakılmayacaktır.

20) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir.

21) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

22) Bu yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, İl veya İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler tarafından, her türlü sağlık kontrollerini yapmak üzere karantinaya alınabilir. Karantina sonunda sağlıklı hayvanlara sağlık karnesi düzenlenerek işyeri sahibine iade edilir. Bu süre içinde hayvanların her türlü masrafları işyeri sahibine aittir.

23) “Pasaj veya çarşı içlerinde bulunan ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, 7 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarının uygulanamadığı durumlarda, genel teknik ve hijyenik tedbirlerin uygunluğuna bakılır.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri

Madde 8- Ev ve süs hayvanlarının satış yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.

a) “Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekimin bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekimin çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

b) Hayvanlar işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihide belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır.

c) İki aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8. haftada ( 56 günlük ) Panleukopenia ve Rhinotracheitis, köpekler 8. haftada ( 56 günlük ) Parvo Viral Enterit, Corona,Hepatit, Leptozpirozis ve gençlik hastalığına karşı, 12. haftada kuduz hastalığına karşı sorumlu veteriner hekim tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.

d) Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır.

e) “İthal edilmiş hayvanlar için, ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

f) İşyerlerinde yılan, kertenkele, kaplumbağa, kurbağa, her türlü kuş ve akvaryum balıkları hariç diğer hayvanların türe bağlı tüm aşılarının yapıldığını gösteren sorumlu veteriner hekim onaylı sağlık karneleri bulundurulmalıdır.

g) İş yerinde satılan hayvanlarla ilgili bir örneği Ek-5'de bulunan kayıt formu doldurulup, sorumlu veteriner hekimin onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir.

h) İşyerlerinde, kaplumbağa, balık, yılan, kertenkele gibi akvaryum hayvanları, kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kuş türleri ile kedi, köpek, gibi hayvanlar ayrı bölümlerde barındırılmalı ve satılmalıdır.

ı) Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.

i) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir.

j) “Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, Nesli Tehlike Altında Bulunan Türlerin Uluslararası Ticareti Sözleşmesinin (CITES) I, II, ve III no’lu listeleri kapsamında bulunan hayvanlar için yetkili otoriteden alınmış ithalat CITES belgesinin bir nüshası ayrıca alıcıya verilir.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

“Hayvan Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yerleri” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

Madde 9- “Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

a) “Konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekim çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

b) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerine getirilen hayvanlar, EK-7'deki örneğe uygun hayvan teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Bu tutanakta; hayvanın ismi, eşkali, özel işaretleri, hayvan sahibinin adı, adresi, telefonu, bulunacaktır. Ayrıca hayvanın teslim edilen yerde hangi koşullarda barındırılacağı, besleneceği, hayvan sahibinin varsa özel istekleri, hasta olduğunda hangi veteriner hekimin tedavi edeceği, başvurulacak adresler, hayvanın teslim alındığı ve teslim edildiği tarih bulunacaktır.

c) Eğitim yerlerinde, tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılacak ve hayvan sahibinin imzası alınacaktır.

d) Kanatlı hayvanlar, içinde yaşadıkları kafesleri, ekipmanları, yemi ve varsa yem ilaveleri ve vitaminleri ile birlikte getirilecektir.

e) Akvaryum, balık yemi ve akvaryum ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir.

f) Köpekler; kuduz, parvoviral enteritis, distemper, corona, kediler; kuduz, feline panleucopenie, feline rhinotracheitis'e karşı aşılanmış olmalıdır.

g) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerince temin edilecektir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı hayvan teslim tutanağında belirtilecektir.

h) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa sorumlu veteriner hekimin kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.

ı)Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuar analizleri yaptırılabilir.

i) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri, buralara getirilen hayvanlar için, Ek-10’daki örneğe uygun olarak taahhütname de alabilir.

j) Her türlü barınak ve eğitim yerlerinde her hayvanın ırkına, özelliklerine, büyüklüğüne, yaşamına uygun olarak yaşam koşulları sağlanacaktır.

k) Hayvan eğitimi yapılan yerler, yeterli eğitim pisti ile alet ve ekipmanlara sahip olmalıdır.

l) Hayvan eğitim yerlerinde diplomalı eğitim uzmanı ve yeterli sayıda bakıcı olmalıdır.

m) Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarının çalışma izni olmalıdır.

n)Yabancı uyruklu eğitimcilerin uzmanlık belgeleri, yetkili makamlarca tasdiklenmiş olmalıdır.

Sorumlu Veteriner Hekim İstihdamı

Madde 10-Bu yönetmelik kapsamında kurulan ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyon gibi her türlü barınaklar ile hayvan eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

İşyeri sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmede, kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.

“Sorumlu veteriner hekim ile, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, noterden en az bir yıllık sözleşme yapılır. Sözleşmenin bir sureti Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

“Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği taktirde, bir ay önceden işyeri sahibine ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde, işyeri sahibi bir ay önceden veteriner hekime ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulukları

Madde 11- Sorumlu veteriner hekimin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sorumlu veteriner hekim, işyerlerinin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, işyerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından, işyerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasından, atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.

b) İşyerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla İl veya İlçe Müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.

c) Sorumlu veteriner hekim, bu tür iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

d) İş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

e) “İş yeri ile sözleşme imzalayan sorumlu veteriner hekim, il müdürlüğü tarafından onaylanmış çalışma saatlerini gösterir belgeyi işyerinde görünebilir bir yere asmakla yükümlüdür.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dosyalama

Madde 12- Dosyalama aşağıdaki şekilde yapılır.

a)Hayvan satış yerlerinde bulunan hayvanlar, örneği Ek-4'de bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfaları İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır. Hayvan satış yerlerinde satılan her hayvan için Ek-5'deki Hayvan Satış Belgesi doldurulur. Hayvan Satış Belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.

b) Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek 6'da bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfaları İl Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır. Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek 7'de bulunan Hayvan Teslim Tutanağı ile teslim alınır. Bu form iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.

Hastalık Bildirimi

Madde 13-Bu Yönetmeliğe tabi işyerlerinde hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse sorumlu veteriner hekim, bu durumu Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne derhal bildirmekle yükümlüdür

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Madde 14- Ruhsat almış hayvan satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyonları ile hayvan eğitim yerleri, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapamazlar. Verilen ruhsat, gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar için olup, üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder. Ruhsatta belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile mülki amirliğe bildirilir. Dilekçeye Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle ruhsatın aslı eklenir. Bakanlık İl Müdürlüğü ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat düzenler.

Ruhsatın kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı, bir dilekçeye eklenerek bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat edilir. Bakanlık İl Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak ruhsat düzenlenir.

Bu yönetmeliğe tabi işyerlerinin faaliyetlerinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir yazı ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe bildirilir.

Denetim

Madde 15- Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, hayvan pansiyon ve otelleri ile hayvan eğitim yerlerinin çalışmaları her zaman için bu yönetmelik dahil, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu kanuna ait yönetmelik ve talimatlara uyulup uyulmadığı yönüyle, İl veya İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimlerin denetimine tabidir. Denetim, en az yılda dört defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın yapılır ve eksiklikler tespit edilerek Ek-8'deki örneğe uygun olarak denetim tutanağı düzenlenir. Hazırlanmış olan denetim tutanağı, önerilerle birlikte, giderilmesi için belli bir süre de verilerek işyeri sahibiyle birlikte sorumlu veteriner hekime bildirilir.

Yasaklar ve Cezai işlemler

Madde 16-Yasaklar aşağıda sayılmıştır.

a) Bu iş yerleri, başka işyeri ile ve meskenle doğrudan ilişkili olmamalıdır.

b) İş yerlerinde, reçeteye tabi olmayan Veteriner Müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı yapılamaz.

c) İş yerlerinde, hayvan üretimi yapılamaz.

d) Bu iş yerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır.

e) İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez.

f) Bu yönetmeliğe tabi iş yerlerini, işyeri sorumlu veteriner hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

g) Satış yerlerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz.

h)Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol aşacak yöntemler uygulanama, cihaz tatbik edilemez.

ı) Ev ve süs hayvanları satış yeri, hayvan konukevi, pansiyon ve otelleri ile her türlü hayvan eğitim yerlerinin iş yeri kurma izni ve ruhsat almadan faaliyete geçmesi, ruhsat almış iş yerlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali, veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde iki kez yazılı ikazı takiben işyeri hakkında kapatılma kararı verilir.

Halen Çalışan Ev ve Süs Hayvanı Satış, Barındırma ve Eğitim Yerlerinin Durumu

Madde 17-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Yönetmelikte bahsedilen sahada faal olan işyerleri altı ay içinde, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurarak, bulundukları yerdeki mülki amirliğe başvurmak zorundadır.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK-1

BAŞVURU DİLEKÇESİ

1) Kurulacak İşyerinin

a) Sahibinin Adı Soyadı :

b) Ticari Adı :

c) Adresi :

d) Telefon Numarası :

e) Faks Numarası :

2) İşyerinin faaliyet alanı :

  • Süs hayvanları satış yeri
  • Hayvan barınak, konukevi, pansiyon, oteli
  • Hayvan eğitim yeri

3) İşyerinde çalışacak personel sayısı ve görevleri.

4) İşyerinin faaliyete başlama tarihi.

İşyeri Sahibinin
Adı Soyadı- İmza
Tarih


EK-2

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
...................... İL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ İZİN BELGESİ

İşyerinin

a) Sahibinin Adı Soyadı :

b) Ticari Adı :

c) Faaliyet Alanı :

d) Adresi :

e) Telefon Numarası :

f) Faks Numarası :

g) Ada Pafta ve Parsel Numarası :

Bu belge ile yukarıda adı ve adresi yazılı ............................................................................................... kuruluş izni verilmiştir.

İl Müdürü

Tarih-İmza


EK-3

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
............................ İL MÜDÜRLÜĞÜ
........................................................
RUHSATI

İŞYERİ SAHİBİNİN ADI :

İŞYERİNİN TİCARİ ADI :

ADRESİ :

FAALİYET ALANI :

RUHSAT NUMARASI :

RUHSAT TARİHİ :

Yukarıda adı ve adresi belirtilen işyerine, Süs Hayvanlarının Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edildiğinden ................................................ ruhsatı verilmiştir.

..../..../.....

İl Müdürü

 

 


EK-4

SÜS HAYVANI SATIŞ YERİ KAYIT DEFTERİ

Sıra No Hayvanın Türü Hayvanın Irkı Hayvanın Cinsi Sayısı Geldiği Yer Geldiği Tarih Aşılandığı Tarih Aşı Türü Satış Tarihi Düşünceler
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     


EK-5

SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERLERİ

HAYVAN SATIŞ BELGESİ

TÜRÜ  
IRKI  
CİNSİYETİ  
EŞKALİ  
ÖZEL İŞARETLERİ  
YAPILAN AŞILAR-TARİHİ  
UYGULANAN PARAZİTER İLACIN
ADI – TARİHİ
 
HAYVANI ALANIN ADI
ADRES – TEL
 
HAYVANI ALANIN ADI
ADRES – TEL
 
İşyeri Sahibi Sorumlu Veteriner Hekimi Hayvanı Alanın
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza

Not: Hayvan Satış Belgesi, iki nüsha halinde düzenlenerek, bir nüshası hayvanı alan kişiye verilecek.

 


EK-6

BARINMA YERLERİ İLE EĞİTİM YERLERİNE AİT KAYIT DEFTERİ

Sıra No HayvanınTürü Hayvanın Irkı Hayvanın Cinsi Adedi Geldiği Tarih Kalacağı Süre Ayrıldığı Tarih Verilecek Eğitimin Türü Düşünceler

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 


EK-7

HAYVAN TESLİM TUTANAĞI

 

1) Hayvanın:
- Adı :
- Yaşı :
- Türü :
- Irkı :
- Cinsiyeti :
- Eşgali :
- Özel İşaretleri :
-Huyları ve tuvalet alışkanlığı :
- Teslim alındığı tarih :
- Teslim edileceği tarih :
- Hayvana yapılmış olan aşılar ve tarihleri :
- Halihazırda ilaç veya muadili preparat kullanıp kullanmadığı :
- Ne sebeple kullandığı :
- Kullandığı preparatların adı, kullanım şekli ve dozu :

2) Hayvan Sahibinin :
- Adı Soyadı :
- Ev adresi ve telefon Numarası :
- Hayvanın Kalacağı Sürede
Bulunacakları Adres ve Telefon Numarası :

3) Hayvan Sahibinin Özel İstekleri:

- Barındırılacağı koşullar :
- Yiyecek temini ve Saatleri :
- Verilmesi gereken ilaç, vitamin ve minerallerin temini ile kullanım şekli ve dozu:
-Hayvanın Kalacağı Sürede Hastalanması halinde, Başvurulacak Özel Veteriner Hekimi varsa Adı, Adresi ve Telefon Numarası :
- Hayvana Verilecek Eğitim Çeşidi:

4) Sorumlu Veteriner Hekimin :

-Teslim alındığı sırada yapmış olduğu muayene sonucu:

 

İşyeri Sahibi Sorumlu Veteriner Hekimi Hayvan Sahibi
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza

 

Not : Bu form iki nüsha düzenlenerek, bir nüshası hayvan sahibine verilir.


EK-8

DENETİM TUTANAĞI

 

1) İşyeri

a) Sahibinin Adı Soyadı :

b) Ticari Adı :

c) Adresi :

d) Ruhsat tarih ve Numarası :

e) Faaliyet Alanı :

f) Telefon-Faks Numarası :

g) Denetimin Yapıldığı Tarih :

 

2) Tespit Edilen Eksiklikler :

 

3) Yapılan Öneriler :

 

4) Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Süre :

 

Denetleyen Denetleyen İşyeri
Veteriner Hekim Veteriner Hekim Sahibi


EK-9

DEZENFEKSİYON BELGESİ

Dezenfeksiyonun adı :

Dezenfeksiyonun miktarı :

Dezenfeksiyon yöntemi :

Dezenfeksiyonun yapıldığı tarih :

Bir önceki dezenfeksiyon tarihi :

 

 

Sorumlu Veteriner Hekim

Adı soyadı

Diploma No

Tarih-İmza


EK-10

TAAHHÜTNAME

Sahibi olduğum;..............................tarihinde işyerinize getirdiğim, .........................adlı, ................yaşında, ..........................ırkı, dişi/erkek .......................mın barındırılması/eğitimi için aşağıdaki şartları şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

1- Hayvanımın günlüğü .................................TL (...............................................Türk lirası) bedelle, barınma/eğitim amacıyla işyerinizde bulunması muvafakatı ile toplam giderlerinin tamamını ödemeyi,

2- Hayvanımın barınması/eğitimi sırasında hastalanması durumunda;

a)Tutanakta belirttiğim özel veteriner hekime başvurulmasını, bulunamadığı durumda sorumlu veteriner hekiminiz tarafından muayene edilmesini,

b)Sorumlu veteriner hekiminiz tarafından muayene edilmesini,

tüm tedavi masrafları ve giderlerinden mesul bulunduğumu, iş bu borcumu her hangi bir ihtar veya kazai hükme gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimi,

3-Tarafımdan ödenmesi gereken borcumu ödemediğim takdirde aylık ......temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimi,

4-Hayvanımı, tutanakta belirttiğim tarihte almadığım taktirde, alınan günlük ücretin ......... oranında fazla ücreti ödeyeceğimi,

5- Aşağıda bildirdiğim, kimlik, işyeri ve ikamet adresi ile fax ve telefonlarımın gerçek ve geçerli olduğunu beyanla,iş bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın muteber olacağını, adres değişikliğini yazılı olarak bildireceğimi, bildirmediğim takdirde Tebligat Kanununun 35. Maddesine göre yapılacak tebligatın muteberiyetini,

6- İşyeri sahibi ve personeli ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın halli için....................... mahkemeleri ile icra dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

 

Tarih-İmza

Hayvan Sahibinin:

Adı Soyadı :

Ev Adresi :

İş Adresi :

Ev Telefonu :

İş Telefonu :

Fax Numarası :

Cep Telefonu :

Kimlik No :

İl :

İlçe :

Mah/Köy :

Cilt No :

Aile Sıra No :

Sıra No :

Verildiği Yer :

Veriliş Nedeni :

Veriliş Tarihi :

Kayıt No :

cross