1991'den Bugüne

136.Valilik Makamına Belediyelerin Toplama Ekibinde YASA DIŞI çalışmalarını şikayet ediniz !

VALİLİĞE YAZARAK YASALARI İHLAL EDEREK HAYVAN TOPLAYAN BELEDİYELERİ, TOPLAMA EKİBİNDE ÇALIŞTIRDIĞI YASA DIŞI GÖREVLER VERDİĞİ GÖREVLİLER İÇİN İ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve DİĞER İLGİLİ KANUNLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA TALEP EDİNİZ:
Belediyelere ön uyarı yazısını yolladıktan sonra 2. olarak Valilik makamına belediye hakkında ihlal ettiği tüm kanunlar için TCK da dahil soruşturma isteyen yazıyı yazıp yollayın. Aynı yazıyı, İLGİLİ TÜM kurumlara da yollayın. İlgili kurumların adı Valilik yazısının DAĞITIM ve BİLGİ yazan baş kısmında var. KATİLLERİ ancak yasalar ve resmi kurumların harekete geçirilmesi ile durdurabilirsiniz. 
ÖRNEK yazı ekte, okuyup öğrenip durumunuza uyarlayıp YOLLAYINIZ.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
=======================================

KONU : Belediyelerin, Sahipsiz Hayvanları TOPLAMADA çalışan görevlilerin iş sağlığı ve güvenliğini, hayvan sağlığını ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamaları açısından ilgili yasalar çerçevesinde soruşturma talebimiz.

YASAL DAYANAK : 5199 ''Hayvanları Koruma Kanunu '', 6331 '' İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ‘’, 4857 ’’İş Kanunu '', 657 ''Devlet Memurları’’ Kanunu, 5996 ‘’ Veteriner Hizmetleri ,Bitki Sağlığı ,Gıda ve Yem Kanunu ‘’ ve ‘’TCK Uyuşturucu Madde Suçları ‘’, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767-325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı,

BİLGİ ve DAĞITIM :Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Gurup Başkanlığı, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık, İl İlçe Emniyet Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, İl Tarım Müdürlükleri, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucuları..

Valilik Yüksek Makamına,

Belediyelerin sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamalarında, TBMM de kabul edilen yasalara aykırı olarak yaptığı bilgisi 
tarafımıza ulaşmıştır.
Bu bağlamda:

A ) KISIRLAŞTIRMA hizmet ve amacı OLMADAN sahipsiz hayvanlara müdahale edilmesi ,yaşam alanlarından alınmaları, başka bir yere taşınmaları konuları ;
5199 ‘’HAYVANLARI KORUMA KANUNU ‘’ 21/g , 7/b ,bendlerinde; “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvanın kısırlaştırma amacı olmadan toplanamayacağı ,yaşam alanının değiştirilemeyeceği ,kısırlaştırma için toplanan hayvanların KAYIT esasına göre alındıkları yerlere bırakılmaları , belediye ve diğer şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına hiçbir suretle bırakılamayacağı.” konuları hükme bağlanmışken,.. (Ek..2) 
4857 ‘’İŞ KANUNU’’ Madde 9 ve 657 ''DEVLET MEMURLARI KANUNU’’ Madde 3/A bendlerinde ; haftalık 40 saatin üzerini ‘’fazla çalışma’’ olarak hükme bağlamış olan ve çalışanlara mesai saatleri dışında , fazla süreler ile çalıştırma yaptırmak için işçinin yazılı onayı olması gerektiği ‘’ konuları hükme bağlanmışken , (Ek..3 )
İşveren konumunda olan belediye, gerek kendi personel ve araçları ile ve gerekse taşeron firma araçları ile, kayıt ve karar olmadan toplum dikkatinden kaçırmak amacı ile çoğunlukla geceleri ve sabaha karşı gizli olarak personel çalıştırarak, fazla mesai vermeden, ‘’kısırlaştırma bahanesi’’ ile, hayvanları il/ilçe dışına ,ormanlık alana ve yaban hayata atmaktadır.

B ) Başında Veteriner Hekim olmadan, kıyafet, ekipman ve zorunlu eğitimi sağlamadan, anestezik uyuşturucu ihtiva eden ilaçların kullanılarak hayvanların toplanması konularında ;

1-) 5199 ‘’HAYVANLARI KORUMA KANUNU ‘’ 20/d bendi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekli yazısında (Ek..1).. ’’ Anestezik uyuşturucu ile yapılan toplamaların Veteriner Hekim tarafından yapılması ‘’ hükümlerine bağlanmışken; 
2-) 5996 ‘’VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’’ Madde 13 (1) bendi ; NARKOTİK İLAÇ sınıfına giren Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin, sadece klinisyen VETERİNER HEKİMLERE satılabileceği , VETERİNER HEKİMLER tarafından UYGULANABİLECEĞİ ( Ek..4 ) , hükme bağlanmışken,
3-) Ayırca uyuşturucu ihtiva eden bu anestezik maddelerin aynı zamanda bu kanunlara ilave olarak,’’TCK. Uyuşturucu Madde Suçları‘’ hükümlerine tabii olduğu ‘’ şeklinde konu hükme bağlanmışken , (Ek..5)
4-) 6331 '' İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI KANUNU’’ Madde 4-(1) /a bendinde; ‘’işverenin taşeron dahil çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil gerekli kıyafet, araç ve gereçlerin sağlanması,’’ şeklinde hükme bağlanmışken , (Ek..6)

Belediye, ‘’Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünleri’’ hayvanların toplanması için belediye araçları ve taşeron araçlarında serbestçe taşımakta, başlarında VETERİNER HEKİM OLMADAN, görevliler ve şoförlere tüfek ve üfleme borusu ile uyuşturucu ilacı hayvanlara iğne ile attırıp hayvanları bayıltmaktadır.
Ayrıca uyuşturucu ihtiva eden bu şırıngaların görevliye veya bir vatandaşa saplanması halinde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 35452 sayılı yazısında belirtildiği gibi hayati tehlike oluşturabilme nedeni ile derhal hekime gidilmesi gerektiği bilindiği halde (Ek 1 yazı, ) yetkili ve ehil olmayan kişilerce kullanılmakta ve ayrıca dolu iğneli şırıngalar topluma açık alanlarda, sokaklarda yerlere bırakılarak ÇEVRE ve TOPLUM SAĞLIĞI DA ciddi biçimde tehlikeye atılmaktadır.

Bu bağlamda ;
5199 ''Hayvanları Koruma Kanunu '', 6331 '' İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ‘’, 4857 ’’İş Kanunu '', 657 ''Devlet Memurları’’ Kanunu, 5996 ‘’ Veteriner Hizmetleri ,Bitki Sağlığı ,Gıda ve Yem Kanunu ‘’ ve‘’TCK. Uyuşturucu Madde Suçları ‘’ 188.,193. Maddeleri İlgili Fıkraları gereği belediyelerin tüm bu yasaları İHLAL eden uygulamalarının soruşturulup ve kanunlara uygun seviyeye getirilmesi talebi ile;

1. Valilik makamınca tüm bu hususlara dair belediyelerin resmi yazı ile uyarılması ,valilik nezdinde bir alt komisyon oluşturularak , emniyet, jandarma istihbari çalışması ve koordinasyonu sağlanarak , emniyet birimlerinin belediye toplama ve taşeron firma araçlarında arama yapmasını, ‘’Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin’’ ,Veteriner Hekimin bulunmadığı araçlarda bulunması veya yetkisiz elemanlarca uygulanmasının tespiti durumunda; görevlilere emir veren yöneticiler, taşıyan ve uygulayan görevliler hakkında soruşturma açılarak görevlilerin ve yöneticilerin ifadelerinin alınması, Türk Ceza Kanununun 188.ve 193.maddelerinin ilgili fıkraları gereği NARKOTİK işlem yapılmasını, bu yasa ihlallerine ilişkin vatandaştan şikayet geldiğinde Emniyet birimlerince işlem yapılmasını ve konuya dair tüm karakollara bilgilendirme yapılmasını,

2. Oluşan, iş güvenliği tehditi, işçi ve toplum sağlığı ve hayvan hakları ihlali sebebi ile, Orman Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge ve İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Halk Sağlığı İl Müdürlüklerince müfettiş görevlendirilip, soruşturma açılarak ilgili personelin ve yöneticilerin ifadelerinin alınmasını, idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim Soyad:
TC No :
======================

EK..1.. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 35452 sayılı resmi yazısı: Uyuşturucu anestezik ilaç türevlerinin sadece veteriner hekimlere satılacağı ve sadece veteriner hekim tarafından uygulanacağını hükme bağlamış.
==================================
EK..2
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ: 
Madde 20-1- d şıkkı:"Uyuşuturcu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır" 
Madde 21-1-d şıkkı: "Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz."
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla,
===================================================
Ek..3
4857 Sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
Madde 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınıp işçi dosyasında saklanması gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen Yönetmeliği
Madde 3 A- "Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.

==================================================
Ek..4
5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1)
(3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz.

=============================================
EK..5
TÜRK CEZA KANUNU
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188)
MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
================================================
Ek..6
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 
İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları.

cross