1991'den Bugüne

139. İçişleri Bakanlığı İL ÖZEL İDARESİ ve BELEDİYE HİZ. GÖNÜLLÜ KATILIMI YÖNETMELİĞİ GEREĞİ Talepl.

 

İçişleri Bakanlığı İL ÖZEL İDARESİ ve BELEDİYE HİZMETLERİNDE GÖNÜLLÜ KATILMI YÖNETMELİĞİ GEREĞİ BELEDİYE veya İL ÖZEL İDARESİNDEN TALEPLERİMİZ: İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliğinin ÇOK GÜÇLÜ bir maddesi var.
=====5. Madde (e) bendinde, belediye veya özel idare e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir" diyor. 
=====9. Maddede ise gönüllüye RESMİ KİMLİK KARTI verilir diyor. Bu madde gereği RESMİ KİMLİK KARTI talep edelim.
=====6. Madde ise gönüllü hizmetlerin verilmesinde "d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." hükmünü içermektedir. 
Bu maddeyi de ekleyerek büyükşehir olan illerde İl Özel İdaresi olmadığı için sadece Büyükşehir Belediyesinden,  büyükşehir olmayan illerde ise belediye sınırları içindeki yerler için doğrudan belediyeye, eğer belediye sınırları dışındaki yerler için istiyorsak o zaman İl Özel İdaresine baş vurup, ekine yasa maddelerini de koyup, "mama, tedavi, besleme için araç, müşterek olarak yemek artığı toplama, yine araç ile hayvanlara dağıtma, müşterek olarak yapılacak eğitsel faaliyetler, basılacak afiş ve broşürler, okul çocuklarına hayvan haklarına ilişkin mesajlar içeren defterler, kalem, çanta ve diğer eğitim ekipmanı, önemli mesajlar içiren kamu spotları yapılmasını vs vs" talep edelim. 
Unutmayın büyükşehir belediyelerinde her yer BÜYÜKŞEHİRE bağlıdır. Normal belediyelerde ise belediye sınırları içine belediye, belediye sınırları dışındaki her yere de İl Özel İdaresi bakar. (Köyler, beldeler, kırsal alanlar vs)
Lütfen aşağıdaki yazıyı BELEDİYELERİNİZE (veya İl Özel İdaresine) yollayın. Valilik, Özel İdare ve Belediye gibi yerel mail adreslerini kendiniz bulun ama bakanlık, BİMER ve diğer adresleri yazının en altına ekledik.İlk yazışmalarda belediyeler direnecektir, vazgeçmeden ısrarla müracaatınızı yapın. Cevapları bizimle paylaşın. Sevgiler
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
================================

KONU: Sahipsiz hayvanlar için "gönüllü olarak oluşturduğumuz besleme odaklarına" yasa gereği olarak mama desteği, ayrıca artık yemek toplanıp dağıtılmasında araç desteği ve gönüllü çalışmalarımda kullanmak üzere resmi "gönüllü kimlik kartı" talebim

YASAL DAYANAK : İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Madde 5 (e), Madde (6), Madde (9)

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik ve İl Özel İdare Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

KONU: Sahipsiz hayvanlar için "gönüllü olarak oluşturduğumuz besleme odaklarına" yasa gereği olarak mama desteği, ayrıca artık yemek toplanıp dağıtılmasında araç desteği ve gönüllü çalışmalarımda kullanmak üzere resmi "gönüllü kimlik kartı" talebim

YASAL DAYANAK : İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Madde 5 (e), Madde (6), Madde (9) ve Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik ve İl Özel İdare Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Kaymakamlık, Basın Kuruluşları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

1. İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 5. Maddesi (e) şıkkı, başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda, sahipsiz hayvanlara ilişkin belediyeniz hizmetlerine  yasalar çerçevesinde "gönüllü katılım" sağlayarak  işbirliği içinde yapmayı talep ediyoruz.

2. Ayrıca, yönetmeliğin d) bendi gereği, "İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." hükmü çerçevesinde, artık yemeklerin kurumlardan toplanıp dağıtılması için bir aracın görevlendirilmesini, bizim de katılımımız ile ulaşmakta zorluk çektiğimiz uzak alanlardaki sahipsiz hayvanlara besleme yapılmasını, sahipsiz hayvanlar için yasal bilgilendirme tabelalı suluk ve yemlikler yapılmasını talep ediyorum.

3. Çoğu mağdur ve muhtaç olan sahipsiz sokak hayvanlarını kendi bütçemizi zorlayarak, imkansızlıklar içinde besleyip bakımlarını sağlamaktayız. Belediyenizce, yasalar çerçevesinde eş güdüm içinde, oluşturduğumuz besleme odaklarına mama desteği, hasta hayvanlara gerektiğinde hizmet alımı da yapılarak tedavi ve bakımın sağlanmasını talep ediyoruz.

4. Bu hizmetleri belediyeniz ile birlikte yaparken, bu yönetmeliğin 9. Maddesi gereği tarafıma RESMİ GÖNÜLLÜ KİMLİK KARTI verilmesini talep ediyorum.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde tarafımıza cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.


İSİM, TC NUMARASI.

===========================

Ek "İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ"
Çalışma alanları Madde 5 — İl özel idaresi veya belediye görev ve sorumluluklarına bağlı olarak yetki alanlarında; e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir.
Çalışma usul ve esasları Madde 6 — Çalışma alanlarına ilişkin detayları ilgili il özel idaresi veya belediyece tespit edilmek şartı ile;
a) Gönüllüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile ilgili il özel idaresi ve belediyeye müracaat ederler. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde çalışırlar.
b) Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve gelişleri ilgili il özel idaresi ve belediyece sağlanabilir.
c) Belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunulması halinde gönüllülük ilişkisi sona erer, verilen kimlik kartları geri alınır.
d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir.
e) Gönüllünün çalışacağı alan kent konseyinin oluşturduğu çalışma alanları içinde ise, bu çalışma kent konseyi çalışmaları ile birlikte değerlendirilir.
f) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.
Kimlik kartları Madde 9 — Gönüllülere, EK 1’de şekil ve şartları belirlenmiş ve ilgili yerel yönetim birimlerince onaylanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartları verilir. Kimlik kartlarında gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alır.
Kimlik kartlarını vali, belediye başkanı veya yetki verilmesi halinde ilgili birim amiri imzalar. Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. Gönüllüler çalışma sürelerince kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin kimlik kartları veren makamca geri alınır.

===========================
YAZIYA KENDİ BELEDİYE VE VALİLİK GİBİ ADRESLERİ KENDİNİZ BULMANIZ GEREK. Ama diğer adresleri AŞAĞIYA alıyorum:
________________________________

İçişleri Bakanlığı MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU, Mahalli İdareler-İÇİŞLERİ- BİMER-BAŞBAKANLIK
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],[email protected][email protected],[email protected][email protected],[email protected][email protected]

Nesrin Çıtırık

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı

cross