1991'den Bugüne

160. Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi

Ölüm, açlık ve pislik kampı olan, tedavisiz bakımsız tüm bakımevlerinin başında "yasal ve etik görevlerini" yapmayan bir VETERİNER var. Hiç bir başkan veterinere "sen tedavi yapma, hayvanlarla ilgilenme, barınağı pislik götürsün, hayvanlar hastalıktan açlıktan kırılsın" demez. Başkan farkında bile değil bakımevinin. Bu nedenle biz BELEDİYE VETERİNERİ hakkında yasal görevini ihmalden soruşturma istemeliyiz. O pislikte çalışan elemanlar için de İş Sağlığı ve Güvenliği müfettişini Belediye Veterinerinin görev ihmali için istemeliyiz. 
Lütfen, ekli yazıyı dikkatle okuyun, bulunduğunuz yerdeki barınağın durumunu ekleyin, toplamada sorun varsa onları da ekleyin ve genel formatı içinde VETERİNERİ Belediye Teftiş Kuruluna ve ilgili kurumlara şikayet edin. 
Belediye veterinerlerini KANUNLAR ile çalıştıracaksınız arkadaşlar. Tüm yasal yolları ve kurumları harekete geçireceksiniz.
Sevgiler
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı/ 
===================================
VETERİNERİ ŞİKAYET İÇİN ÖRNEK FORMAT YAZI.
====================================
====KONU: Belediyeniz Veterinerinin yasaya aykırı çalışmaları için soruşturma talebi
====YASAL DAYANAK: 1-) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 2-) Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında “Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim KONTROLÜ altında yapılır” hükmü. 3-) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4-) Tarım Bakanlığı Resmi Yazısı
=====BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
BELEDİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA,

Belediyeniz Veteriner Hekimi yönetiminde olan belediyeniz bakımevi kötü koşullardadır.
Toplama ise yasaya aykırı biçimde yapılmaktadır.
Tedavi ve kısırlaştırma çalışmaları ise yine aynı şekilde yasaya aykırı olarak yeterli değildir. 
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre veteriner hekimin görevleri açıkça belirtilerek hükme bağlanmıştır.
Bu kanunda, 2. kısım 1. bölüm MADDE 9 – (1) de "Sorumlu veteriner hekimler; a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından," görevli ve sorumludur hükmü vardır.
Yasada belirtilen bu görevlerin hiç birisi yasaya uygun biçimde yapılmamaktadır.
Ayrıca, gerek bakımevinde görevli olan personel ve gerekse toplama işlemini yapan görevliler, İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına da
aykırı olarak çalıştırılmaktadır.
Bu bağlamda Belediye Veteriner Hekimi İçin
======1. Bakımevi ve hayvanların toplanması hususlarındaki yasaya aykırı uygulamalar nedeni ile Hayvanları Koruma Kanunu gereği soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
======2. Bakımevi görevlileri ve toplama ekibi görevlilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını ihlal edecek koşullarda çalıştırılmasından dolayı İş Güvenliği açısından Belediye Veterineri hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
======3. Toplama yapılırken kullanılan uyuşturucu ilacın, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanacağı yasalarda açıkça belirtilmiştir.
Buna rağmen, toplama ekibi arabada bu ilacı taşımakta ve uygulamaktadırlar. TCK uyuşturucu ilacın yasaya aykırı kullanımı nedeni ile ihlal edilmektedir. TCK kapsamında da Belediye Veterineri hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
Konuya ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim, soy isim.
Kimlik no.
========================================
Ek 1. HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 20 – (1) (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.
Ek 2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
Madde 188- (3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Madde 190 - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
========================================
Ek 3. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 78581767-325.20.02-35452 sayılı Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkındaki yazı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği 
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı

cross