1991'den Bugüne

166. Uyuşturucu İlaçla Hayvan Yakalamada Belediyelere Yasal Uyarı..

166. Belediyelerin KATİL TOPLAMA ekipleri, sadece veterinerin uygulama yetkisi olan uyuşturucu ilaçları, yasaya aykırı olarak tüfek veya üfleme ile uygulayıp, köpekleri OKLU iğne ile yakalarken öldürüyor. Oysa bu anestezik ilacı sadece veteriner hekim uygulayabilir. Veteriner hekimler dışında uygulatılması yasak olan bu ilacı uygulatan Belediye Başkanı, emri verenler ve Veterinerlerin yasal boyutta cezalandıralacağını ve bunun yasaya aykırı olduğunu ekli yazıyı belediyelere yollayarak, şu anda toplama ekibi katillerin kolayca yaptıkları katliamların önüne de büyük ölçüde geçeriz. 
====5996, 5199 ve Türk Ceza Kanunu Uyuşturucu Madde Suçlarından, talimatı veren Veteriner İşleri Müdürü ve uygulayan görevliler, taşıyan belediye ve taşeron araçları hakkında TCK. 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince şikayette bulunacağınızı ekli örnek yazıyı belediye başkanlığına yollayarak belediyeyi UYARINIZ. , 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
======================================
Konu: Belediye Veteriner İşleri Müdürü talimatı ile Psikotropik ve Narkotik Veteriner uyuşturucu ilaçların, YASAL yönetmeliklere aykırı olarak belediye araçlarında serbestçe TAŞINMASI, Veteriner hekim dışında YETKİSİZ kişilere uygulatılması konularında soruşturma başlatılması talebimiz.
BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Gn. Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge ve Şube Müdürlüğü, Mahalli İdareler Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı- İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı – Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı -İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı-Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Basın Kuruluşları
Valilik Yüksek Makamına,
Belediye Veteriner İşleri Müdürü talimatı ile hayvanların toplanması amacıyla kullanılan ve UYUŞTURUCU türevi olan ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçlar’’ , 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve Türk Ceza Kanunu’nun 188.-193.Maddeleri ilgili fıkralarında yer alan yasal hükümlere AYKIRI olarak veteriner hekimin olmadığı belediye araçlarında taşıtılarak, yetkisiz belediye işçilerine teslim edilip uygulattırılarak, yasa dışı kullandırılmaktadır.
‘’TEMİNİ, TAŞINMASI ve sadece VETERİNER HEKİM tarafından UYGULANMASI ‘’ esasları yasal hükümlere tabii olan ’’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’’ belediye tarafından yasalara aykırı olarak serbestçe kullandırılmasıyla ÇEVRE ve TOPLUM SAĞLIĞI tehlikeye atılmakta aynı zamanda görev ve yetkisi olmadan ilacı uygulayan personel açısından işveren konumunda olan belediye, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal etmektedir.
Bu bağlamda;
====1. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14 ve Türk Ceza Kanunu’nun 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince, Psikotropik ve Narkotik ilaçların , tüm bu yasal hükümlere aykırı olarak uygulatılmasına ilişkin talimatı veren Belediye başkanı, hayvan haklarından sorumlu başkan yardımcısı ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
====2. Belediye Veterinerlik hizmetlerine kayıtlı olan ’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’, Valilik makamınız kanalı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce denetlenerek, ilaçla ilgili tutulan KAYITLARIN incelenmesini ve yetkisiz kişilere kullandırılarak serbestçe belediye araçlarında taşıtılmasına dair olan suistimallere ilişkin adli-idari işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====3. Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere (ek ), Emniyet birimleri tarafından belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılmasını ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması suiistimaline dair yasal hükümler gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..
====4. Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünün, 5199 sayılı kanun Madde-9 gereğince; yasal mevzuatlara aykırı uygulamaları görüp göz ardı ederek ‘’görevini kötüye’’ kullanan tüm belediye veteriner hekimleri hakkında soruşturma başlatarak idari işlem yapmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====5. 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı ederek uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakta görevlendirilen belediye işçileri için, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlüğünce soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====6. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığından Veterinerin adına kayıtlı olarak belediyeye teslim edilen psikotropik ve narkotik uyuşturucu ilaçların, Veteriner İşleri Müdürü talimatı ile yasal hükümlere aykırı olarak yetkisiz kişilere teslim edilerek, araçlarda taşıtılması suiistimallerine ilişkin belediye veteriner işleri müdürü hakkında Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz
Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad:
TC No :
===EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
==================================
===Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188-193)
MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
=====================================
===Ek..3 .. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden
===Ek..4 ..Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
ASLININ AYNIDIR
Sayın Başvuru Sahibi:
"Alfamine" isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle "Alfamine" isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
-----------------------------------------------------
Uyusturucu ile Mucadele DB Analiz ve Degerlendirme
-----------------------------------------------------
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi
===========================================
Ek..5.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
=====================================
Ek..6..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 
İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları

cross