1991'den Bugüne

173. Hayvanlara ŞİDDET, KÖTÜ MUAMELE ve İSTİSMAR durumunda yapılacaklar:

173. Hayvanlara ŞİDDET, KÖTÜ MUAMELE ve İSTİSMAR durumunda yapılacaklar:
Hayvana şiddet uygulanması durumunda, başta Orman Su İşleri Müdürlüğü olmak üzere, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri, Müftülük, Emniyet birimleri'nin harekete geçirilip, diğer kanun ve kurumlar çerçevesinde YAPILACAKLARI ve ÖRNEK YAZIYI dikkatle inceleyin. 
Yaşadığınız sorunu yazıdaki PARANTEZ ile açılmış bölüme ekleyip ve ifadeleri soruna çok doğru bir şekilde uyarlayıp ilgili kurumlara yollayın. Sakın durumu uyarlamadan, parantez içine veya uygun bir yerine durumu DETAYLI anlatmadan yazıyı yollamayın.
Özellikle yasal dayanakları EZBERLEYİN.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları KONFEDERASYONU Başkanı.
HayKonfed
___________________________________
KONU: Hayvana şiddet uygulandığı duyumlarına ilişkin kurumlarca acil tedbir alınıp işlem yapılması hk.
YASAL DAYANAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,
Tarafımıza gelen ihbarlar sonucu, hayvan hakkı ihlali yapıldığı bilgilerine ulaşmış bulunmaktayız. Bu çerçevede aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp bilgilerin doğruluğunun araştırılması, soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli - idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.
Tarafımıza ulaşan bilgilerden: (BURADA HAYVANLARA YAPILAN VAHŞETE YÖNELİK OLAY ANLATILACAK. KONUYU LÜTFEN ÇOK DOĞRU UYARLAYIN. OLDUĞU GİBİ KOPYALAMA YAPMAYIN.)
Şiddetin 12 yaşa indiği ve bir öfke toplumu haline geldiğimiz günümüzde, aynı zamanda insana karşı şiddetin "ön habercisi" olması nedeni ile "hayvanlara uygulanan şiddet", emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir.
Bu bağlamda,
1. Orman Su İşleri Müdürlüğünce, şikayetçilerin ve çevredeki insanların da ifadelerinin alınması sureti ile şikayete konu olay, yer ve şahıs hakkında inceleme yapılması, 
a) Somut tespit var ise idari işlem yapılıp idari para cezası kesilmesi, gerek görülürse şahsın psikolojik açıdan müşahade altına alınmasının talep edilmesi gereklidir. 
b) Eğer somut delil yok ise, o şahsın yasalar bağlamında uyarılıp bilgilendirmesi, gerekiyorsa Emniyet Birimleri ile de irtibat kurulması, o bölgedeki sahipsiz hayvanların güvenliği açısından başta tabela, kamera ve ışıklandırma olmak üzere tedbirler alınmasının sağlanması,
2. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin "a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek ç) Aile ve toplumu tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak" MADDELERİ gereği, hayvanlara işkence yapan ve eğer tedbir alınmazsa gelecekte insanlara da zarar verebilecek ve potansiyel suçlu olmaya aday bu kişiler için Müdürlük Sosyal Hizmet Uzmanları ve görevlilerince inceleme yapılıp, bu kişilerin bir daha bu tür bir vahşet yapmamaları için uyarılmasını, ayrıca bölge sakinlerinin bu konuda bilgilendirilmesinin, gerek görülürse şahsın müşahede altına alınmasının sağlanması.
3. Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünce, burada yaşanan istismara yönelik duyumların olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayan vatandaşların güvenliği açısından istihbari çalışma yapılmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyoruz
4. .İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi de olan Müftülükten genel olarak tüm şehirde ve o mahalledeki camilerdeki vaazlarda, hayvana vahşet uygulamasının dinen de günah olduğunu ve ailelerin, aile bireylerini de bu konuda bilgilendirilmelerinin öneminin anlatılması için iletişim kurulmasını talep ediyoruz.
Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.İsim- TC Kimlik No
___________________________________________________
EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:
EK 1 ........ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
====================
Ek 2. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,
========================
EK..3..5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü
Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasaktır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24: Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır..

cross