1991'den Bugüne

91.Orman Su İşl Md: Bakımevi denetimleri BAKANLIK DENETİM tutanağına göre yapılması talebimiz

alt

Orman Su İşl Md: Bakımevi denetimleri BAKANLIK DENETİM tutanağına göre yapılması talebimiz

Orman Su İşleri Görevlileri, belediye bakımevlerini denetlerken, gelişigüzel bakkal kağıdı gibi rapor yazmaktalar. Çoğu kez bakımevine bile girmeden uzaktan bakmaktalar.

 Orman Su İşleri Bakanlığının 80 MADDELİ DENETİM FORMUNA GÖRE MADDE MADDE BİLGİLER İLE DENETLEME yapmaları yasa gereği ve bakan emriyken, denetledikleri ÖLÜM KAMPI BAKIM EVLERİNE bile "durum iyidir, hayvanlar tok, ortam güzel" gibi devlet ciddiyetine yakışmayan SÖZDE raporları veriyorlar. 

Belediye de bunu DENETLENDİK İYİYİZ diye önümüze koyuyor. Bunu önlemek için BAKANLIĞIN BAKIM EVİ DENETİM TUTANAĞINA göre DENETİM yapılmasını bütün Orman Su Müdürlüklerinden talep edelim. Buna göre denetim yapmayanlar, doğrudan bakanlığa şikayet edelim.

Bu çok önemli. Lütfen ekte ki DENETİM TUTANAĞI formunu dikkatle okuyup inceleyin. Orman Su İşleri Müdürlüklerine müracaat için ÖRNEK YAZIYI hazırladık. 

Lütfen herkes bulunduğu yerde bunu göndersin ve takipçisi olsun. 

Sevgiler 

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.
 

KONU: Orman Su İşleri Müdürlüğü görevlileri, bakımevi denetimlerini BAKANLIK DENETİM FORMUNA göre yapmalılar. 

BİLGİ ve GEREĞ İÇİN DAĞITIMİ: Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Belediyeler.

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Belediye Bakım evinin en kısa zamanda ekte sunduğumuz "Orman Su İşleri Bakanlığı Sahipsiz Hayvan Bakım evi Denetim Tutanağı" formuna göre madde madde kontrol edilerek denetlenmesini talep ediyorum. 
 

Denetim elemanlarınız dışarıdan bakarak bakım evi hakkında gelişigüzel değerlendirme yaparak genel kanaat belirtir gibi ciddiyetten uzak rapor hazırlarsa, "müdürlüğünüz ve görevliniz" tarafımızdan "görev ihmalden" dolayı bakanlığa şikayet edilecektir.

Bakım evi denetiminin EKTE SUNDUĞUMUZ Orman Su İşleri Bakanlığı Denetim Tutanağına uygun olarak talebimiz doğrultusunda yapılmasını, tarafıma maddeli olarak denetim raporu hakkında bilgi verilmesini 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim....... TC Kimlik. 

 EK 1... 

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM EVİ DENETİM TUTANAĞI 

Bakım evi adı : 

Sorumlu Belediye:

Gönüllü kuruluş: 

Bakım evi sorumlusu : 

Bakım evi kuruluş yılı : 

Adres : 

Tel : ............................ E posta @…………..……………….

1. Bakım evindeki mevcut köpek sayısı? 

2. Bakım evindeki mevcut kedi sayısı?…

3. Bakım evinde kedi ve köpek harici hayvan bulunmakta ise tür adı ve sayısı nedir?

4. Alındıkları ortama bırakılan hayvan sayısı?

5. Sahiplendirilen hayvan sayısı?

6. Bakım evinde ölen hayvan sayısı ve ölüm nedenleri?

7. Hayvanların, türüne özgü şartlarda beslenmesi/barındırılması sağlanıyor mu?

8. Hayvanların türüne uygun olarak toplama ve taşıma sistemi/aracı mevcut mu?

9. Hayvanların rehabilitasyonu kim tarafından yapılmaktadır? (belediye veteriner hekimi/ihale/üniversite/diğer)

10. Hangi gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılıyor?

11. Bakımevine ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak 

olanlar bakım evlerine sahipleri tarafından teslim ediliyor mu? Sayısı

12. Bakım evinde el konulmuş hayvan var mı? Sayısı

13. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlarda öldürülen hayvan var mı? sayısı 

14. Hayvanlar onaltı yaşından küçüklere sahiplendiriliyor mu?

15. Hayvanlara acı/zarar veren veya bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler veriliyor mu?

16. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve bu hayvanların melezleri mevcut mu? Sayısı :……………

17. Yerel hayvan koruma görevlisi çalışıyor mu? Sayısı :.......

18. Müşahede, karantina yada diğer kafeslerdeki kısırlaştırılmamış dişi ve erkek köpekler kafeslerde ayrı ayrı bulunduruluyor mu?

19. Ticarî amaçla hayvan üretimi yapılmakta mı?

20. Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için bir toplama ekibi kurulmuş mu?

21. Hayvan toplama ekiplerinin sorumlu veteriner hekimce eğitilmeleri sağlanmış mı?

22. Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların toplanmasına yardımcı olmakta mı?

23. Sahipsiz hayvanlar hangi sistemle yakalanmaktadır? (kafes/ağ/yakalama sopası/uyuşturucu tüfek)

24. Ölen hayvanlar için belediyece belirlenmiş bir arazi var mı? Varsa yeri ve alanı

25. Bakım evine getirilen hayvanlar Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydediliyor mu?

26. Ön muayenede gebelikleri tespit edilen hayvanlar kaydedilerek ayrı bölümlere alınmış mı?

27. Bakım evinde kuduz vakası olmuş mu?

28. Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırıldıktan ve gerekli tıbbî müdahaleler yapıldıktan sonra sahiplenme talebinde bulunanlara kayıt altına alındıktan sonra verilmekte mi?

29. On gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar aşıları ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, işaretlenerek alındıkları ortama bırakılmakta mı?

30. Bakım evi yer seçiminde rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulmuş mu?

31. Akarsu, göl, deniz ve sulak alanlardan, mezbaha, mandıra ve insan gıdası imâl eden iş yerlerine uzaklığı 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş mi?

32. Ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim yeri dışında, ancak ulaşım kolaylığı olan yerler seçilmiş mi?

33. Yol, su ve elektrik imkânları mevcut mu?

34. Bakım evi yeri dere yatağı, dağ arası veya dik yamaç üzerinden mi seçilmiş?

35. Bakım evi, kirletici atık veren tesisler ile çöp döküm alanları veya atık bertaraf tesisleri üzerinde/yakınında yer almakta mı?

36. Arazi, birinci ve ikinci sınıf tarım arazisinde yer almakta mı?

37. Bakım evindeki Karantina bölümü,Hasta bakım bölümü, Yavrulu anne bölümü, Hayvan müşahede bölümü, Hayvan yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü ayrı bölümler halinde yer almakta mı?

38. Aşağıdaki birimler hayvanların bulunduğu bölümlerden ayrı olacak biçimde planlanmış mı?

1) Muayene odası,

2) Ameliyat odası,

3) İşçi odası,

4) Duş, depo, tuvalet,

5) Veteriner hekim odası,

6) İdare odası.

39. Geçici bakım evlerinin kurulması için il müdürlüğünden izin alınmış mı?

40. Hayvan bölümleri güneş alacak şekilde mi?

41. Hayvan bölümlerinde temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış yemlik ve suluklar mevcut mu?

42. Hayvanların bulunduğu bölümler en az beş günde bir dezenfekte edilmekte mi? Kullanılan dezenfektan adı?

43. Bölümlerde plastik yada ahşap altlıklar mevcut mu?

44. Bölüm zemininde idrar birikmemesi için eğim var mı?

45. Karantina odası dezenfeksiyona uygun malzeme ile kaplanmış mı?

46. Bakım evi patojen mikroorganizmalara karşı ayda en az bir kez dezenfekte edilerek Dezenfeksiyon Belgesi geçici bakım evi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimce imzalanarak iş yerine asılmış mı?

47. Muayene ve ameliyat odaları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş ve gerekli alet/ekipman mevcut mu?

48. Bakım evinde yiyecekler gün boyunca hayvanların önünde bekletiliyor mu?

49. Geçici bakım evinde agresif, hasta, yavru, yavrulu ana, gebe, iri cüsseli hayvanların bulundurulmasına öncelik verilmiş mi?

50. Tüm personel hayvanlardan geçen hastalıklara karşı aşılanmış mı?

51. Personel hayvan hastalıkları konusunda veteriner hekimce bilgilendirilmiş mi?

52. Bakıcı personelin özel giysi, plâstik eldiven ve çizme giymesi sağlanmış mı?

53. Şehir şebekesine bağlı su veya yeterli kapasitede su deposu bulunuyor mu?

54. Su, şebeke suyu dışından temin ediliyorsa, suyun analiz sonuçları mevcut mu?

55. Hayvanların sürekli sıcakta ve soğukta kalmalarını önleyici tedbirler alınmış mı?

56. Hayvan kulübeleri temizlenmeye elverişli ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmış mı?

57. Tellerden oluşan ara bölmeler hayvanların yaralanmalarını önleyecek şekilde mi?

58. Bakım evi ağaçlandırılması sağlanmış mı?

59. Ölen hayvanlarla ilgili raporlar düzenlenerek kayıt tutuluyor mu?

60. 3285 sayılı Kanuna tâbi hastalık çıkmış mı? Çıktı ise hangi işlemler uygulanmıştır?

61. En az bir adet veteriner hekim bulunuyor mu?

62. Kaç hayvan bakıcısı bulunuyor?

63. Bakım evinde barınmayan ve tedavi amaçlı geçici süre ile getirilen hayvanlara verilen hizmetlerin, geliri geçici bakımevinde kullanılması kaydıyla ve makbuz karşılığında verilmesi sağlanmış mı?

64. Bakım evinde oluşacak tıbbî atıkların, 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerince bertarafı sağlanıyor mu?

65. Hayvanların kaçmasını önleyici tedbirler alınmış mı?

66. Temizlik sularının uzaklaştırılabilmesi için kanal sistemi ile foseptik oluşturulmuş mu?

67. Temizlik artıkları ve dışkılar dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulması ve bir atık ünitesinde yakılarak yok edilmesi veya 2872 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bertaraf ediliyor mu?

68. Diğer hususlar:.......................................

Sorumlu kişiler ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilerek uyarılmıştır.

….. / ….. / 20 . .

Denetim Denetim Bakım evi

Elemanı Elemanı Sorumlusu
cross