1991'den Bugüne

HİZMET ALIMI:Belediyelerin hasta,yaralı, ağır,kırıklı ve önemli operesyon gerektiren hayvanlar için

 

 

Sevgili Arkadaşlar,
Belediye Bakım evleri "yaralı, hasta, kırıklı ve acil" durumdaki hayvanlara müdahale edecek koşullara sahip değildir. Bu nedenle bu tür tedavi gerektiren ve hem mesai içi hem de mesai saatleri dışında vuku bulan durumlar
için, belediyenin kendi 7/24 hizmet veren hastanesi yoksa, "24 saat hizmet veren yerel veteriner kliniklerinden", tıpkı insan sağlığında olduğu gibi HİZMET ALIMI yapmalıdır. Hayvanları Koruma Kanunu 4/j maddesi "sahipsiz hayvanların tedavilerinin" belediyeler tarafından yapılmasını HÜKME BAĞLAMIŞTIR.

Lütfen, bulunduğunuz yerde belediyelerin bu hizmet alımını yapmaları için
linkteki yazıyı örnek alarak müracaat ediniz. Sadece belediyelere değil, aynı zamanda Orman Su İşleri Müdürlüğü ve Valiliklere de bu yazıyı yollayarak gereğini talep ediniz. Yazıları bizimle paylaşmanız halinde federasyon olarak takibi tarafımızdan yapılacaktır.
Selam ve sevgilerimle..
Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı

BELEDIYELERE MURACAAT icin ORNEK YAZI VE EKLERI
_________________________________________________

Konu: Yaralı, acil ve hasta durumda olan sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisinin belediyece sağlanması

Belediye Başkanlığına,
Şehrinizde "trafik kazası geçiren, yaralanmış, hasta ve acil durumu olan sahipsiz hayvanlar" maalesef sokaklarda acı içinde can vermeye terk edilmektedir.
Oysa, her belediyenin kendi bakim ve tedavi merkezini oluşturması ve hem ahlaki ve insani boyutta hem de 5199 sayılı yasa gereği, hasta, yaralı, trafik kazası geçirmiş sahipsiz hayvanlara 24 saat boyunca müdahale etmesi gereklidir. Hayvanları Koruma Kanunu 4/j maddesinde belediyelerin hastaneler kuracağı ve sahipsiz hayvanların tedavisinden sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.
Acil durumu olan kanlar içindeki hasta hayvanları kaderine terk etmek GÖREV İHMALİNE girer ve biz bundan böyle bu durumlarda, İçişleri Bakanlığına bu görev ihmalinden dolayı soruşturma açılması için baş vuracağız.
Bu bağlamda:
1. Belediyeniz bünyesinde hasta, yaralı ve kırıklı, acil müdahale ve tedavi gerektiren hayvanlar için, 24 saat  veterinerlik hizmeti ve tedavi koşullarının olduğu HAYVAN HASTANESİ açılmasını talep ediyoruz.
2. Eğer böyle bir "hayvan hastanesi" belediyeniz bünyesinde oluşturulamıyorsa, Veteriner Hekimler Odası ile iletişim içinde, "yaralı, acil ve hasta durumda olan hayvanların bakım ve tedavisi" için yerel özel veteriner klinikleri ile "Tedavi Sözleşmesi"yapılmasını  talep ediyoruz.
3. Adana Yüreğir ilce belediyesince Veteriner Hekimler Odası  ile iletişim kurularak özel kliniklerle yapılan, ekte metnini sunduğumuz  "tedavi sözleşmesinin" belediyenizce örnek alınmasını talep ediyoruz.
4. Şehrinizde kırıklı olan kedi ve köpeklere nerede ve nasıl müdahale yapıldığının, röntgen filimlerinin nerede çekildiğinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
5. Şehrinizde mesai saatleri dışında hasta ve yaralı ihbar geldiğinde, bu hayvanlara nerede hangi veteriner hekimlerle müdahale ettiğinizin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin uygulamalarınızın neler olacağı, 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni suresi içinde bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezine şikayette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Isim
Tc kimlik..
Dağıtım: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  Kaymakamlık, Veteriner Hekimler Oda Baskanlığı,  Orman Su
İşleri Müdürlüğü, Ilçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar
Ek... Belediyelerce uyulması gereken ilgili KANUN MADDELERI
Ek....Adana Yüreğir Belediyesince yapılan hizmet alımı sözleşmesi örneği
________________________________________________________
EK 1...HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Kanun No. 5199        Kabul Tarihi : 24.6.2004
Genel Hükümler  BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve
uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet
çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamaktır. 
MADDE 4. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir.
Sahipsiz  hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi  yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması
için gerekli önlemler alınmalıdır.
d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî
sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen
ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu
kapsamda eşgüdüm  sağlanması esastır.
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten
düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve HASTANELER kurarak
onların bakımlarını ve TEDAVİLERİNİ sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

________________________________

ASLININ AYNIDIR (Asli isteyene fakslanacaktir)
EK 2....YÜREĞİR BELEDİYESİ TEDAVİ SÖZLEŞMESİ
SOKAK HAYVANLARI TEDAVİSİ SÖZLEŞMESİ
Madde:1 sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme bir tarafta YÜREĞİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Diğer tarafta GÜNEY VET HİZ. HAY. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ne bağlı veteriner hekimleri arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde:2 Taraflara ilişkin bilgiler
Madde:2-1 İdarenin adresi
YÜREĞİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Yavuzlar Mh.4071 sk. No:4/ YÜREĞİR Tlf    :0.322 3225069
ALOZBITA: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:0.322.3213758 Fax:0.322 3225069
E-posta:www.yüreğir.bel.tr
Madde:2-2 Sağlık Kuruluşunun Adresi:GÜNEYVET  HİZ.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTD  Reşatbet Mh:4sok.no.26 Akıncılar apt.zemin kat SEYHAN ADANA
HİZMET ALINACAK  VETERİNER KLİNİKLERİ:
........................................
........................................

Madde:4-Tanımlar:
Bu sözleşmede geçen:
BELEDİYE:Yüreğir Belediye Başkanlığı
ZABITA:Yüreğir Zabıta Müdür ve Memurlarını
Veteriner Hizmetleri:Güneyvet Veteriner hizmetleri ile anlaşma sağlayan 8 veteriner hekimi tanımlar

Madde:5 Taraftarların Yükümlülükleri
Madde:5-1 Yüklenicinin Yükümlülükleri
a)Veteriner kliniği ruhsatını ibraz etmek

b)gerek hayvan koruma görevlileri ve gerekse hayvan koruma gönüllülerinden birinin belediyenin ilgili biriminde bir yetkilinin bilgisi dışında getirilen hayvanların bakım masraflarını karşılanmayacağını bilmek.

c)Yüreğir Belediye sınırları dışından getirilen hayvanların tedavi giderlerinin karşılanmayacağını peşinen kabul etmek.

d)Bölgemizden olduğunu teyit ettirmeden yapılan tedavi masraflarının karşılanmayacağına itirazı olmamak.

e)Mesai saatleri dışında olduğundan Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğünde yetkili ve görevli personele ulaşılamadığı takdirde yaralanmanın bölgemizde vuku bulduğuna ait tutanak düzenlemek ve hastane görevli personeline  tutanakla teslimini sağlamak için Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 321 37 58 veya 321 61 61  nolu telefonlarından  zabıta ile irtibatı sağlamak.

f)Güney veteriner hizmetleri ltd.şti. ne bağlı olarak çalışan veteriner hekimlerin isim,adres,telefonlarını belediyeye bildirmek.

g)Belediyenin yetkili birimi ve personelinin bilgisi dahilinde kliniğe sevk edilen hayvanların tedavilerine nerede ve nasıl devam edileceğine sorumlu Veteriner Hekim ile Belediye Veteriner Hekiminin kosultasyonla karar vermesine
..
h)Kısırlaştırma operasyonu ,gün içi normal muayene,kuduz,parazit vb. aşılar Büyük şehir Belediyesi Hayvan barınağı rehabilitasyon merkezinde yapıldığından bunlar için ücret taleb edilmeyecektir .

i)Tedavi masrafları Adana Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından belirlenen fiatlar üzerinden %30 indirim yapılarak  faturalandırılması ( Oda Yönetim kararı alınması zorunludur).

j)Tedavi edilecek kedi ve köpeklerin polikliniğine naklini sağlamak ,tedavisi biten hayvanları geri getirme
k .
k)Mesai saatleri içinde Belediye Veteriner Hekimi  tarafından sevki uygun görülen vakaların tedavisini  yapmak.

ı)Mesai dışında hafta sonunda hayvanların nakillerini sorumlu kliniğe naklini (sorumlu Veteriner Hekimler tarafından ) sağlamak.

Madde:5-2 Yüreğir Belediyesinin Yükümlülükleri
a)İrtibat için Zabıta Müdürlüğüne ait 0 322 321 37 58-321 61 61 nolu telefonların hazır durumda olmasını sağlamak.

b)Olay yerine hemen ulaşabilecek Zabıta memuru bulundurmak.

c)Veteriner kliniğinden gelen vaka ile ilgili her türlü tetkik,reçete ve faturayı incelemek evrakların tam ve eksiksiz olması halinde fatura tarihinden itibaren yasal süre içinde ödemeyi yapmak.

Madde:2-3:Her iki taraf madde 2-1 ve 2-2 de belirtilen adreslerini tebligad adresi olarak kabul etmişlerdir.Adres değişiklikleri usulune uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ,ilgili tarafa yapılmış sayılacaktır.

Madde:3 işin tanımı:
a)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz,sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin mesai saatleri dışında hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması nedeniyle acil müdahale gerektiren hallerde bakım ve tedavilerinin hizmet alımı yoluyla yapılmasını sağlamak .
b)Bu hizmet alımı işi sadece Yüreğir Belediyesi sınırları içinde yaşayan sahipsiz  kedi ve köpekler için geçerlidir.

c)Adana ilinde acil hizmet veren 24 saat açık resmi kurum olmadığından  mesai saatleri dışındaki açığın bu antlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak.

Madde:6- Anlaşmazlıkların Çözümü:
Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Adana mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde:7-Fesih:
Tarafların bu protokoldeki yükümlülükleri yerine getirmemesi veya ihmal etmesi halinde tek taraflı fesih hakları vardır .Ayrıca tarafların karşılıklı mutabakatı ile her zaman bu sözleşmeye son verilebilir .
Madde:8-Yürürlük
Bu sözleşme imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve BİR YIL süreyle geçerlidir.
Madde:9
İş bu sözleşme dört sayfa dokuz maddeden ibaret olup  16.08. 2012 tarihinde imzalanarak 1(bir)’er nüshası taraflarca alıkonulmuştur.
GÜNEYVET VETERİNER.HİZ
İMZA


cross