1991'den Bugüne

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve Gorev ihmalinde bulunan yetkililer hk sorusturma istemi

KUDUZ'un ÖLDÜRMEYE KILIF olmaması için: Eğer bir il veya ilçede KUDUZ çıkmışsa, acilen ÜTM İLGİLİ KURUMLAR HAKKINDA GÖREV İHMALDEN soruşturma açılması için valiliğe yazı yazacağız. Çünkü fırsattan istifade derhal bütün köpekleri öldürmeye başlıyorlar. Çünkü aşısı olan bir hastalğını çıkması GÖREVLERİNİ İHMAL ETTİKLERİNİ gösterir. Devlet kurum ve görevlilerinin ihmalinin bedelini köpekler ölerek ödemeyecek.
Sayısız yerde bu yazıları yollayarak KUDUZ sonrası ve kuduzu bahane ederek yapılan öldürmeleri durdurduk. Yasada KUDUZ a karşı başta aşılama olmak üzere önlemler alınması açıkça yazıyor. Tabii bu adamlar masalarından kalkıp aşılama yapmadıkları için KUDUZ çıkabiliyor. 
Genel tabirle onlara MEYDANI BOŞ BIRAKMAYALIM ki canlarımızı böyle kolayca yok etmesinler.
Ekinde yasa maddeleri de olan görev ihmalden soruşturma talebi yazısını örnek olarak paylaşıyorum. Bu yazıyı duruma uyarlayın ama öncelikle yasa maddelerini okuyup iyice öğrenin.
Selam ve sevgilerimle... Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı
_______________________________________________
Konu… Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve Gorev ihmalinde bulunan yetkililer hk sorusturma istemi
Valilik Yuksek Makamina,
Kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı etkili çalışmalar yapmak İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU görevidir.
"11.06. 2010 Tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Saglığı, Gıda ve Yem Kanununun" 4 ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan "BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK" gereği, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarının kuduza ve tum bulaşıcı hastalıklara karşı başta AŞILAMA olmak üzere koruyucu tedbirler alma görevi vardır. Fakat ilinizde bu komisyon görev ihmalinde bulunarak kuduz çıkmasına sebep olmuştur.
1. Kuduza karşı önlem alınmasını hükme bağlamış olan belirtilen hükümlerin yerine getirilmesinde görev ihmali bulunan komisyon üyeleri hakkında "Görev ihmalden" soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
2. Belediye Veteriner İşleri Müdürü hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
3. Orman Su İşleri Müdürlüğü hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
4. Il Tarim Müdürlüğü hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
5. Ilinizde bulunan sahipsiz hayvanlarin asilanip kisirlastirilip alindiklari yere birakilmasi konusunda gerekli kurumlarin olusturulmasi ve uygulanmasini talep ediyoruz.
Ayrica karantina suresince "tek bir hayvanin oldurulmesi" halinde valilik hakkında da şikayette bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz. 
Muracaatimiza iliskin 4982 sayılı ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İSİM-TC Kimlik
Dağıtım.. BIMER, TBMM Çevre Komisyonu Baskanligi, Orman ve Su Isleri Bakanligi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Il Emniyet Mudurlugu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Il Tarim Mudurlugu, Orman Su Işleri Mudurlugu, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları, Hayvan Koruma Platformları

Ek..BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan ve hayvansal ürünlerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak genel esas ve usulleri tespit etmektir.
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya dair yapılacak genel iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim
Mahalli idarelerin yükümlülüğü
MADDE 27 – (1) İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır.
(2) Bakanlık il veya ilçe müdürlüğü yıl içinde uygulayacağı mücadele programları veya çıkan salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığının söndürülmesinde gerekli aşı, ilaç, alet, dezenfektan, malzeme ve taşıma masrafları ile geçici olarak çalıştırılması gerekli olan personel giderlerinin ve akaryakıt bedelinin bütçe imkanlarına göre özel idare ve belediye bütçelerinden temin edilmesi için mülki idare amirine ihtiyaç bildirir. Mülki idare amirleri, özel idare ve belediyelerin mali imkanları ölçüsünde hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmalarını sağlamaklayükümlüdür.
(3) Hayvan hastalıkları ile yapılacak mücadeleye özel idare ve belediyelerin katılma şekilleri hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilir. İl özel idareleri ve belediyeler kuduz vakalarında mali imkan, vasıta ve personeli ile hastalığın söndürülmesi çalışmalarına iştirak etmek zorundadır.
Hayvan sağlığı danışma komisyonu
MADDE 28 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Bakanlıkça seçilecek üyelerden meydana gelen Hayvan Sağlığı Danışma Komisyonu kurulabilir. Komisyonda incelenecek konulara göre üniversite, kamu ve özel sektör mensupları ile mesleki kuruluş temsilcileri de komisyonda üye olarak görevlendirilebilir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü kurulun sekreteryasını yürütür.
Hayvan sağlık zabıtası komisyonları
MADDE 29 – (1) Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere hayvan sağlık zabıtası komisyonları aşağıda belirlenmiş üyelerin katılımı ile kurulur.
a) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, belediye başkanı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ticaret ve ziraat odaları başkanları, il sağlık müdürü, bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, bir il daimi encümen üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret borsası başkanı ve bir resmi veteriner hekimi,
b) İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; kaymakam başkanlığında belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, ilçe sağlık grup başkanı, ilçe müdürü, resmi veteriner hekim ve ziraat odası başkanı,
c) Belde hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmi veteriner hekim başkanlığında, belde belediye başkanı ve mahalle muhtarları,
ç) Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmi veteriner hekim başkanlığında, köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya korucusu.
(2) Hayvan sağlık zabıtası komisyonlarının toplanma ve karar alma usulleri ile görevleri şunlardır.
a) Hayvan sağlık zabıtası komisyonları ihbarı zorunlu hastalıklardan birinin çıkışında resmi veteriner hekimin düzenlediği hastalık çıkış raporu üzerine veya il/ilçe müdürünün teklifini görüşmek için başkan tarafından derhal toplantıya çağrılır.
b) Hayvan sağlık zabıtası komisyonunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy verilmez. Oy eşitliğinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komisyonun aldığı kararların uygulanması ile ilgili hususlar resmi veteriner hekimce denetlenir.
c) Tazminat ödenecek hastalıklar kapsamında yetiştiriciye ödenecek tazminatı belirlemek için kurulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonuna katılmak üzere, hastalığın il ya da ilçede oluşuna göre vali/vali yardımcısı ya da kaymakam tarafından il veya ilçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu üyelerinden biri görevlendirilir.
ç) Hayvan sağlık zabıtası komisyonları mahallince yapılması mümkün olmayan husus ve ihtiyaçlarını bir üst hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bildirir. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu en üst komisyondur.

Fotoğraf: 20- KUDUZ'un ÖLDÜRMEYE KILIF olmaması için: Eğer bir il veya ilçede KUDUZ çıkmışsa, acilen ÜTM İLGİLİ KURUMLAR HAKKINDA GÖREV İHMALDEN soruşturma açılması için valiliğe yazı yazacağız. Çünkü fırsattan istifade derhal bütün köpekleri öldürmeye başlıyorlar. Çünkü aşısı olan bir hastalğını çıkması GÖREVLERİNİ İHMAL ETTİKLERİNİ gösterir. Devlet kurum ve görevlilerinin ihmalinin bedelini köpekler ölerek ödemeyecek.Sayısız yerde bu yazıları yollayarak KUDUZ sonrası ve kuduzu bahane ederek yapılan öldürmeleri durdurduk. Yasada KUDUZ a karşı başta aşılama olmak üzere önlemler alınması açıkça yazıyor. Tabii bu adamlar masalarından kalkıp aşılama yapmadıkları için KUDUZ çıkabiliyor. Genel tabirle onlara MEYDANI BOŞ BIRAKMAYALIM ki canlarımızı böyle kolayca yok etmesinler.Ekinde yasa maddeleri de olan görev ihmalden soruşturma talebi yazısını örnek olarak paylaşıyorum. Bu yazıyı duruma uyarlayın ama öncelikle yasa maddelerini okuyup iyice öğrenin.Selam ve sevgilerimle... Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı_______________________________________________Konu… Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve Gorev ihmalinde bulunan yetkililer hk sorusturma istemiValilik Yuksek Makamina,Kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı etkili çalışmalar yapmak İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU görevidir.

cross