1991'den Bugüne

HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDELERİNİ bilmeden HAYVANLARI KORUYAMAZSINIZ! Okuyun, Öğrenin, Talep edin

Sevgili Arkadaşlar,
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinde ki hayvan haklarında en fazla İHLAL edilen ve en ÖNEMLİ hususları içeren maddeleri tek tek toparladık. En sık karşılaştığımız yasa ihallerinin MADDELERİNİ lütfen okuyun, ezberleyin, kurumlara olan yazılarda ve görüşmelerinizde bu yasa maddelerini BU ADAMLARIN ÖNÜNE koyun ve gereğini isteyin.
Yasanın değişmesine büyük bel bağladık ama daha mevcut yasanın önemli maddelerini bile DEVLET KURUMLARI başta BELEDİYELER OLMAK ÜZERE uygulamıyor, uygulatamıyoruz.
BİLGİ İKTİDARDIR.

Bilecek, öğretecek, zorlayacak, aşağıdan yukarı baskı uygulayacak ve tabii ki uzun zaman ve uğraş da gerektirse YAPTIRACAKSINIZ. YAPACAKLAR. Yeter ki vaz geçmeyelim.
Unutmayın, "Kaybettiğimizde değil, Vazgeçtiğimizde Yeniliriz".
Aşağıda ki sorunlara ilişkin yasa maddelerini lütfen okuyun, ezberleyin, öğrenin, talep edin.
Selam ve sevgilerimle... Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı

5199 sayili Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yonetmeliğinde ki bu

yasa maddelerini bilmeden “Hayvanları Koruyamazsınız”.

Öğreniniz.

1. Sahipsiz hayvanların toplatılmasını eğitimli ve ehil kişilerin oluşturduğu “ belediye toplama ekibinin” yapacağına ilişkin Yönetmelik Maddesi: (Bu belediye ekibi dışında hiçbir kurum veya kişi sahipsiz hayvanları toplayamaz, bulunduğu yerden alamaz, başka bir yere götüremez)

MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:

a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.

b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.

 

2. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları yere bırakılmasına ilişkin Yönetmelik Maddesi: (Hayvanlar ormanlara veya ıssız alanlara, yaban hayatı yaşam alanlarına  bırakılamaz, ormanlara köpek atan belediyeleri şikayet ediniz)

MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır:

d) Geçici bakım evlerinde on gün sure ile gerekli duyurular yapildığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzelerinde olacak şekilde  veteriner hekimin onayıyla ALINDIKLARI ORTAMA geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla isbirligi icerisinde besleme odakları kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki  bir ortama, ORMANLIK alana veya diğer YABAN HAYATI YAŞAM alanlarına bırakılamaz.

3. Sahipsiz hayvanlar konusunda Belediyelerin ve Orman Su İşleri Müdürlüklerinin GÖNÜLLÜLERLE birlikte çalışılmasına  ilişkin Yönetmelik Maddesi : (Belediyeler gönüllülere bakımevlerine giriş yasağı koyamazlar, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarda gönüllülerle birlikte çalışmak zorundalar, şikayet ediniz)

Madde 7 - (1) Belediyeler; (gönüllülerle çalışmasına ilişkin hükümler)
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla gorevli ve sorumludur.

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü; (Gönüllüler ile çalışılmasına ilişkin hükümler)

b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,

f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,

HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDESİ:
MADDE 4- (d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERİN teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

4. Sahipsiz hayvanlar konusunda Belediyelerin ve Orman Su İşleri Müdürlüklerinin  GÖREVLERİNİ içeren Yönetmelik Maddeleri: (Her iki kurumdan da bu görevleri yapmasını resmi yazı ile talep ediniz)


İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,
ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,
d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,
ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

görevli ve sorumludur.

Belediyelerin görev ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,

g) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle,
ğ) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin engellenmesiyle,
h) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve 16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesiyle,

m) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince el konulan hayvanların sahiplendirmesini ya da kontrol altına alınmasını sağlamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

5. Sahipsiz hayvanlar “kısırlaştırılmaları” yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra alındıkları ortama bırakılmasına dair Yönetmelik Maddesi: (Bakımevi olmayan belediyelerin sahipsiz hayvanları mobil kliniklerde kısırlaştırdıktan sonra hemen sokağa bırakmaları yasayı ihlaldir ve suçtur, şikayet ediniz)

MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar asağıdaki esaslara gore bakılır:

d) Gecici bakım evlerinde on gün sure ile gerekli duyurular yapildığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzelerinde olacak şekilde  veteriner hekimin onayıyla ALINDIKLARI ORTAMA geri bırakılır.

6. Sahipsiz hayvanların bırakıldıkları yerde belediyeler tarafından gönüllülerle birlikte besleme odakları kurarak besleme yapmalarına dair Yönetmelik Maddesi: (Belediyelerden gönüllülerle birlikte besleme odakları kurmasını ve besleme yapan gönüllülere mama desteği vermesini talep ediniz)

MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır:

d) Geçici bakım evlerinde on gün sure ile gerekli duyurular yapildığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzelerinde olacak şekilde  veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama  geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA BİRLİKTE  BESLENME ODAKLARI kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur.

________________________________________________

7. Sahipsiz hayvanların tedavileri için belediyelerin hastaneler kurmasına ilişkin Kanun Maddesi: (Belediyeler sahipsiz hayvanları tam teşekküllü koşullarda tedavi ettirmek, hastane kurmak veya tedavileri için hizmet alımı yapmak zorundadırılar, talep ediniz, şikayet ediniz)

HAYVANLARI KORUMA KANUNU:
MADDE 4. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Sahipsiz  hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi  yaşamları desteklenmelidir.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten

düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve HASTANELER kurarak

onların bakımlarını ve TEDAVİLERİNİ sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

_______________________________________________________________________

8. Sahipsiz hayvanların uyuşturucu tüfek ile yakalanmaları anca veteriner hekim kontrolünde yapılır. (Veteriner hekim olmadan toplamaya çıkan ekipleri şikayet ediniz)
Madde 20. 1 (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

9. Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4 (j) “Belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için bakımevleri ve HASTANELER kurarak onların bakım ve tedavilerini sağlamaları esastır.” Belediyelerin TEDAVİ etmesi yasa hükmüdür.

Bunu yapmayan belediyeyi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne “görev ihmalden” ŞİKAYET ediniz!
_______________________________________

10. Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4 (d) “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan GERÇEK ve TÜZEL kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

Gönüllü çalışmalarınıza belediyelerin destek olması YASA hükmüdür.

Bunu yapmayan belediyeyi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne “görev ihmalden” ŞİKAYET ediniz!
_________________________________________

11. Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 5 – (1) (g) “Orman Su İl Müdürlüğü, Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını SAĞLATMAKLA yükümlüdür.”

Bakım merkezi kurmamış belediyeyi denetlemeyen Orman Su İşleri Müdürlüğünü, “görev ihmalden” bakanlığa ŞİKAYET ediniz!
_____________________________________________

12. Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 5 – (1) (ğ) “Orman Su İl Müdürlüğü, Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli DENETİMLERİ yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla yükümlüdür.”

Denetim yapmayan Orman Su İşleri İl Müdürlüğünü “görev ihmalden” bakanlığa ŞİKAYET ediniz!

13. Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 7 - (1) (b) “Belediyeler, geçici bakım evlerine  gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.” Gönüllüden saklayarak sahiplendirme yapan belediyeyi ŞİKAYET ediniz!

cross