1991'den Bugüne

Ornek yazi: Valilige: Anız yakilmasına karşı acil önlemler alınması talebimiz‏

Konu: Anız yakılmasına karşı alınacak önlemler ve uygulanacak cezalara ilişkin talebimiz hk.

Valilik Yüksek Makamına,

Bilinçsiz ve bilgisiz çiftçiler tarafından "ikinci ürün ekmek, daha kolay sürüm yapmak" gibi bahanelerle "anızlar" yakılmaktadır. Toprakta bulunan organik maddelerin yanarak azlmasının, değerli olan toprak üst katmanlarının su ve rüzgar erozyonu ile taşınarak yok olmasının yanında, içinde barındırdığı binlerce çeşit hayvanın da canlı canlı yanarak ölmesine sebep olan "anız yakımı" gerçek bir doğa katliamıdır.

Bu konuyla ilgili olarak, valiliğiniz ilgili kurumlarınca alınması gereken tedbir, önlem ve cezalandırmalar için aşağıdaki hususların hassasiyetle yerine getirilmesini talep ediyoruz.

1. İlinizde, ilçelerde , köy ve kasabalarda  anız yakmanın zararlarının ve bunun suç olduğunun, medya yolu ile, afiş, ilan, tabela, broşür ve yazılı bilgilendirmelerle, anonslarla, toplantılarla, başta belediye ve muhtarlıklar olmak üzere ilgili tüm kurumlarca vatandaşa anlatılmasını talep ediyoruz.

2. Vatandasin, anız yakılmasına sebep olanları ve mevcut anız yangınlarını görür görmez "tarım teşkilatına , Orman Müdürlüğüne (177), İtfaiye Müdürlüğüne  (110),  Polis İmdat (155) ve Jandarma İmdat (156)  nolu telefonları" aramaları bilgilerinin yer aldığı tabela ve afişlerin her yere konmasını talep ediyoruz.

3. İl gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, İl Jandarma Komutanlığının, Karayolları Şube Müdürlüğünün, Orman İşletme Müdürlüğünün, İtfaiye Müdürlüğünün, Köy Muhtarlıklarının, Belediyelerin ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışmalarla, yasal çerçevede anız yakılmasını önlemek için yoğun denetim yapmaları, anında müdahale ile söndürme yapmaları, hızlı biçimde adli ve idari işlem yapmalarını talep ediyoruz.

4. Anız yakanlara, 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve  6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyidelerinin uygulanarak, yapılan işlem ve verilen cezaların yerel TV ler, yazılı basın ve diğer iletişim yollarıyla topluma duyurulmasını.

5. Aniz yakıldığında, kertenkele solucan gibi surungenler, bocekler, kaplumbağalar ve daha pek cok hayvan türünün canli canli yanması sebebiyle, Orman Su İşleri Müdürlüğünün de 5199 sayili Hayvanları Koruma Kanunu çerevesinde de anız yakan kişilere idari para cezası uygulamasını talep ediyoruz.

5. Milli Eğitim Müdürlüğünce, özellikle kırsal alanlardaki okullarda

"anız yakılmasının zararlarına" ilişkin öğrencilere bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz.

Mürcaatımıza ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını, yapılacak işlemlere ilişkin tarafımıza  4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygilarimla arz ederim.

İsim

T.c:
Dağıtım: Bimer, İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarim ve Hayvancılık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su Müdürlüğü, Il Gıda Tarım Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Diğer ilgili resmi kurumlar, Yerel ve ulusal basın kuruluşları…

Ek.... Ornek olarak Elazığ Valiliğince yayınlanan, ceza ve kanunları içeren genelge örneği.

ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

2012 yılı hasat mevsiminin sonuna yaklaşılması ile birlikte, tarlada kalan her türlü sap artıklarının yakılmaması yönünde İl Valiliğimizce bir genelge yayınlanmıştır. İl Valiliğimizce yayınlanan Valilik Genelgesi ile halkımızın anız yakılmasının önlenmesi konusunda nelere dikkat edecekleri belirtilmiştir.  Valilik genelgesinde  belirtilen hususlara dikkat etmeyerek anız yakılmasına sebep olanlara;  2872 Sayılı Çevre Kanununun ek-1’ inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara idari para cezası uygulanır. Anız  yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. Ayrıca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 maddesi ve 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğincede cezai işlem yapılacaktır.

Genelgede 2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun , Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.)  “c” bendi gereği “Anız yakılması, çayır ve mera’ların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliğimizce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliğimizin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.” Bu nedenle “ikinci ürün ekilişi yapılan ilimizde, Valilik Makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir”

Buna ilaveten; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2012/1 nolu Tebliğ’inin, l. bendinde “anız yakanlara her dekar için 31,39 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.”

Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki  Sorumlulukları

1- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

2- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

3-Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

4-Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

5-Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin köy muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

6- Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

7- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir.

-Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl-İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir.

8- Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

9- 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi köy muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

10- Kontrol görevlileri, halkın ve köy muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır.

Çiftçilerimizin ve Halkımızın özellikle anızı yakmamaları kendi ve ülkemiz menfaatine olacaktır. Anız yakmanın en büyük zararı toprağa olup,  anızla yakılan topraklar 10-12 yıl içinde verimliliğini kaybetmekte, her anız yakılmasında toprağın 4-5 santimetrelik üst katmanında yararlı mikroorganizmalar yok edilmektedir. Anız yakılması sonucu topraktaki organik madde miktarının azalması veya yok edilmesi ile topraklarımız daha verimsiz ve erozyona daha hassas duruma gelmektedir.

Çiftçilerimizden ve Halkımızdan  isteğimiz bu konuda duyarlı olmaları, İl ve İlçe Müdürlüklerimiz ile sürekli irtibat halinde olmaları, anız yakılmasına sebep olanları ve  mevcut anız yangınlarını görür görmez tarım teşkilatına , Orman Müdürlüğüne (177), İtfaiye Müdürlüğüne  (110),  Polis İmdat (155) ve Jandarma İmdat (156)  nolu   telefonlara bildirmeleridir. Halkımız konu ile ilgili her türlü bilgiyi İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne) başvurmaları halinde alacaklardır. Ayrıca İl Müdürlüğümüzün 2411616 - 2411717 - 2411084 no’lu telefonlarına da  başvurabilirler.

 

 

cross